صفحه اصلی سایت
نسخه اصلی خبر
خبر را چاپ کن
عدم نمایش تصاویر در چاپ
Astrometry
شناسه خبر : 50351396/02/18 -

مکان سنجی

/ / / Astrometry / /
علم و روش اندازه گیری مکان و سرعت دقیق اجرام سماوی در کره آسمان.این مکان توسط پارامترهایی مانند بعد ومیل ستاره ای بیان می شود.با توجه به جابجایی بسیار اندک نقطه اعتدال بهاری با گذشت زمان ،مبنای زمان هم در باید در نظر گرفته شود.