صفحه اصلی سایت
نسخه اصلی خبر
خبر را چاپ کن
عدم نمایش تصاویر در چاپ
m107
شناسه خبر : 50641396/02/18 -

ام 107

/ / / m107 / /

یک خوشه کروی

 

 

 

 

 برای دیدن عکسی بزرگ از این جرم به آدرس زیر مراجعه نمایید:

 http://thebigfoto.com/wp-content/uploads/2009/04/messier-107.jpg

 

خلاصه اطلاعات

اندازه ظاهری

فاصله -سال نوری

قدرظاهری

بعد-ساعت

دقیقه

میل -دقیقه

درجه

درصورت فلکی

خوشه کروی   NGC6171

13'

20900

7.9

16  32

-13 03

حوا