صفحه اصلی سایت
نسخه اصلی خبر
خبر را چاپ کن
عدم نمایش تصاویر در چاپ
perihelion
شناسه خبر : 52111396/02/18 -

حضیض

آپوآپسیس / / / perihelion / Apoapsis / Perigee

نقطه ای  درمدار بیضوی یک جسم که با جسم مرکزی کمترین فاصله دارد.

؛نقطه ای که دارای بیشترین فاصله می باشد هم نقطه اوج نامیده می شود.