صفحه اصلی سایت
نسخه اصلی خبر
خبر را چاپ کن
عدم نمایش تصاویر در چاپ
Celestial coordinates
شناسه خبر : 55181396/02/18 -

مختصات سماوی

/ / / Celestial coordinates / /

سیستمی مرجع که برای بیان مختصات وموقعیت اجرام سماوی بر روی کره سماوی تعریف می شود.با توجه به کاربرد چندین نوع سیستم مختصاتی تعریف شده است.سیستم مختصات استوایی که دارای استفاده های زیادی است ودر آن از کمیت هایی مشابه طول وعرض جغرافیایی روی سطح زمین استفاده می شود.سیستم مختصات افقی که در آن افق ناظربعنوان مرجع شناخته می شود ودارای مختصات سمت و ارتفاع است.سیستم مختصات دایرة البروجی که براساس صفحه دایرةالبروج تعریف شده ودارای مولفه های طول سماوی و عرض سماوی یا دایرةالبروجی است.سیستم مختصات کهکشانی که در آن صفحه کهکشان ومرکز آن دو مرجع هستند.