صفحه اصلی سایت
نسخه اصلی خبر
خبر را چاپ کن
عدم نمایش تصاویر در چاپ
Angrite
شناسه خبر : 56571396/02/18 -

انگریت

/ / / Angrite / /

رده‌ای از شهاب سنگها از جنس آکندریت تغییر یافته که در واقع ترکیبی از augite ومقادیر ناچیزی ‌olivine و triolite می‌باشد. به صورت صخره‌ بازالتی بوده و حفره های به بزرگی 5/2 سانتیمتر در آن دیده می شود. با مقایسه طیف بازتابی این شهاب سنگها، باچندین سیارک کمربند اصلی می توان نتیجه‌گیری کرد که  منبع این شهاب سنگها سیارک 289 Nenetta یا  3819 Robinson می‌باشد. این شهاب‌ها حدود 5/4 میلیارد سال پیش به حال کریستالی درآمده‌اند.

 برای کسب اطلاعات مفید درباره شهاب سنگ‌هاو انواع ترکیب شیمیایی آنهابه سایت زیر مراجعه نمائید.

www.csi.uottawa.ca/meteorite/index