صفحه اصلی سایت
نسخه اصلی خبر
خبر را چاپ کن
عدم نمایش تصاویر در چاپ
Electron
شناسه خبر : 56811396/02/18 -

الکترون

/ / / Electron / /

یک ذره بنیادی با بار منفی جرم در حال سکون 9.109X10-19  کیلوگرم.

 

ساده ترین اتم طبیعت از یک پروتون ویک الکترون تشکیل شده است.