صفحه اصلی سایت
نسخه اصلی خبر
خبر را چاپ کن
عدم نمایش تصاویر در چاپ
alnair
شناسه خبر : 56871396/02/18 -

النییر

/ / / alnair / /
نام ستاره آلفا درنا با قدر  ۷۱/۱ودرخشندگی ۲۴۲ برابر خورشید ودرفاصله ۱۰۱ سال نوری.قطر   آن ۱/۵ برابرخورشید است.