صفحه اصلی سایت
نسخه اصلی خبر
خبر را چاپ کن
عدم نمایش تصاویر در چاپ
alpes
شناسه خبر : 56891396/02/18 -

آلپ

/ / / alpes / monts alpes /
نام رشته کوهی با طول ۲۹۰ کیلومتر در سطح ماه که ارتفاع بلندیهای آن به یک تا سه کیلومتر می رسد.