صفحه اصلی سایت
نسخه اصلی خبر
خبر را چاپ کن
عدم نمایش تصاویر در چاپ
Astronomical unit
شناسه خبر : 57691396/02/18 -

واحد نجومی

/ / / Astronomical unit / AU /

فاصله متوسط زمین تا خورشید یعنی در حدود ۱۵۰میلیون کیلومتر به عنوان یک واحد نجومی شناخته می شود.ابعاد در منظومه شمسی بر اساس این واحد بیان می شود. برای بیان فواصل در ستاره های دوتایی نزدیک بهم  همینطور فاصله سیارات فراخورشیدی از ستاره مادر نیز از این واحد استفاده می شود.