صفحه اصلی سایت
نسخه اصلی خبر
خبر را چاپ کن
عدم نمایش تصاویر در چاپ
Antionous
شناسه خبر : 57821396/02/18 -

آنتی نوس

/ / / Antionous / /
یک صورت فلکی که تیکوبراهه معرفی کرد ولی بعداً به صورت فلکی عقاب افزوده شد.