صفحه اصلی سایت
نسخه اصلی خبر
خبر را چاپ کن
عدم نمایش تصاویر در چاپ
Antoniadi Scale
شناسه خبر : 58541396/02/18 -

مقیاس آنتونیادی

/ / / Antoniadi Scale / /

مقیاسی برای گزارش چگونگی شرایط رصد که در سال 1900 توسط ایگن آنتونیادی پیشنهاد شده است.

1.       دید کامل و بدون لرزش تصویر

2.       اندکی لرزش، در بعضی لحظات خیلی خوب

3.       دید متوسط، توده‌های بزرگ هوا ایستایی تصویر رابه هم می زنند.

4.       دید ضعیف با یک لرزش ثابت

5.       دید خیلی بد، به سختی می توان شکلی از یک جشم سماوی را رسم کرد.