صفحه اصلی سایت
نسخه اصلی خبر
خبر را چاپ کن
عدم نمایش تصاویر در چاپ
Emission spectrum
شناسه خبر : 59291396/02/18 -

طیف نشری

/ / / Emission spectrum / /

طیفی الکترومغناطیسی که شامل خطوط طیفی می باشد.یک محیط گازی گرم وبا فشار کم خطوطی نشری تولید می کند که می تواند بصورت ترکیب با طیف پیوسته باشد یا نباشد.طیف نشری توسط تاج خورشیدی٬ بعضی از ستارگان ٬ سحابیهای پخشی و سحابی های سیاره ای٬  اختروشها وبعضی اجرام دیگر تولید می شود.بسته به دما وفرآیندهای فیزیکی طیف نشری می تواند از محدوده گاما تا محدوده رادیویی وجود داشته باشد.از طیف نشری برای بررسی چگالی محیط دما  سرعت وترکیبات شیمیایی استفاده می شود.

یک جسم فلزی داغ یا یک گاز با فشار زیاد طیفی پیوسته از طول موجهایی تولید می کند که اندازه آن طول موجها به دما بستگی دارد.