صفحه اصلی سایت
نسخه اصلی خبر
خبر را چاپ کن
عدم نمایش تصاویر در چاپ
Puppids meteor shower
شناسه خبر : 60451396/02/18 -

بارش شهابی کشتیدمی

/ / / Puppids meteor shower / /

این بارش در اوائل اردیبهشت به اوج خود می رسد وناشی از عبور زمین از مدار یک دنباله دار است.این بارش چندان چشمگیر نیست.معمولا" شهاب های این بارش با بارش شهابی شلیاقی همزمان می شوند.مکان مرکزی شروع حرکت شهاب های آن صورت فلکی کشتیدم است.