صفحه اصلی سایت
نسخه اصلی خبر
خبر را چاپ کن
عدم نمایش تصاویر در چاپ
Magnetic variable stars
شناسه خبر : 63141396/02/18 -

ستاره های متغییر مغناطیسی

/ / / Magnetic variable stars / /

 گونه ای ستاره های متغییر انفجاری مخرب در سیستمهای ستاره ای دوتایی نزدیک بهم که در آن یک کوتوله سفید اصلی دارای میدان مغناطیسی قوی بوده که این میدان منجر به تغییرات شعاعی جریان مواد در سیستم دوتایی می شود.این گروه با توجه به شدت میدان مغناطسی شان به دو زیر گروه ستارگان AM  جاثی(یا polars) وستارگان DQ  جاثی(یا ستارگان نیمه polars) تقسیم می شوند.

این گروه با نام ستاره های دوتایی مغناطیسی انفجاری مخرب هم شناخته می شوند.