صفحه اصلی سایت
نسخه اصلی خبر
خبر را چاپ کن
عدم نمایش تصاویر در چاپ
Argument of latitude
شناسه خبر : 63311396/02/18 -

آرگومان عرض

/ / / Argument of latitude / /
پارامتر زاویه ای که مکان ماهواره را در مدارش بدور زمین نشان می دهد.این زاویه برابر با حاصل جمع آنومالی حقیقی با آرگومان حضیض می باشد.(آنومالی حقیقی نشاندهنده زاویه مکان ماهواره تا نقطه حضیض و آرگومان حضیض نشاندهنده نقطه حضیض تا گره صعودی می باشد)