صورت فلکی جدی

کاسه درویشان / jad-ei / بزغاله-بزماهی / Capricornus / sea goat / Cap