کد خبر: 5000
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

قلم سنگ تراشی / / / caelum / burin / Cae

نام یک صورت فلکی کوچک در نیمکره جنوبی آسمان که توسط lacaille  معرفی شده است.این صورت فلکی هیچ ستاره پرنورتر از چهار ندارد. ستاره آلفای آن با قدر 4/4 در فاصله 65 سال نوری یکی از نزدیکترین ستاره ها به خورشید می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

ستاره های دوتایی وچند تایی

توضیحات

قدرها

جدایی زاویه ای

بعد

میل

نام ستاره

 

4.5    13

6.6"

 

 

ALPHA

 

4.5     8

2.9"

 

 

GAMMA

ستاره های متغییر

طول دوره

حداقل-حداکثرقدر

نوع متغییر

بعد

میل

نام ستاره

390.95روز

6.7       13.7

میرا

04  40

-38  14

R   CAE

 

10        11.28

E

04  56

-33  08

S   CAE

 

1--مشخصات ستارگان (بعد٬ میل٬ قدر٬ رده طیفی)پرنور تر این صورت فلکی