کد خبر: 5358
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / m5 / /

یک خوشه کروی  مناسب برای آماتورها

 

 

 

 

 

 

 

 

خلاصه اطلاعات

اندازه ظاهری

فاصله -سال نوری

قدرظاهری

بعد-ساعت

دقیقه

میل -دقیقه

درجه

درصورت فلکی

خوشه کروی-ngc5904

23'

24500

5.6

15  18

02  05

مار

 

 

 

 عکسی بزرگ از این سحابی در سایت زیر آمده است:

http://www.noao.edu/image_gallery/images/d6/m5.jpg