کد خبر: 5587
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / OB Associations / /

تجمعی از چندین ستاره داغ، جوان وپرجرم که از رد طیفی O  وB  هستند  که در بازوهای مارپیچی کهکشانها به چشم می خورند.ابعاداین خوشه ها به چند ده تا چند صد سال نوری می رسد.این ستاره ها با سرعت چند کیلومتر در ثانیه حرکت کرده وطی زمانی در حدود 30 میلیون سال در میان ستاره های زمینه آسمان متفرق می شوند.این ستاره های داغ معمولا در کنار سحابیهای درخشان قرار داشته و به دلیل تابش شدید دارای اثرات مهمی در شکل گیری ستاره های جدید از این سحابیهای مادر هستند.عمر خود ستاره های پرجرم  رده طیفی O  وB    در حد چند ده میلیون سال است. تاکنون 70 انجمن ستاره ای تشخیص داده شده اند.نامگذاری آنها به این شکل است که ابتدا مخفف نام صورت فلکی سپس دو حرف OB  وسپس یک شماره اختصاصی (برای نمونه Per OB 1)

اندازه انجمنها بزرگتر از خوشه های باز ودر حد 100 تا 700 سال نوری بوده  ودر هسته آنها تا چند خوشه کوچک قابل شناسایی است.بهترین روش اندازه گیری فاصله ستارگان انجمن با کمک اختلاف منظر طیفی(یعنی تخمین قدر مطلق آنهابا کمک مطالعه طیف) بدست می آید.بیشتر این خوشه ها در فاصله کمتر از 10000 سال نوری قرار دارند ونزدیکترین آنها نیز در فاصله 385 سال نوری است.اندازه بزرگ شدن ابعاد انجمنها در حدود 10 کیلومتر در ثانیه است.اثرات گرانشی روی قسمتها متفاوت انجمنها معمولا" موجب تغییر شکل و حتی نابودی آنها می شود.

انجمن ستاره ای در صورت فلکی جبار نمونه ای از این موارد می باشد بعلاوه انجمن ستاره ای OB  در صورت فلکی برساوش (Per OB 1) در فاصله 7500 سال نوری قرار گرفته ودارای حدود 20 ابرغول از رده طیفی M  می باشد.

 

واژه مرتبط: انجمنهای ستاره ای T