کد خبر: 5682
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Proton / /

یک ذره زیر اتمی پایدار با بار الکتریکی مثبت.جرم آن 1.007399 واحد جرم اتمی .پروتون در واقع هسته اتم هیدروژن نیز می باشد.بهمین دلیل می توان پروتون را تشکیل دهنده 87 درصد جرم کل کیهان دانست.تعداد پروتونها نشانگر عناصر مختلف در طبیعت می باشد.بر اساس تئوری های جدید نیمه عمر آن بین ده بتوان 35 الی ده بتوان 45 سال می باشد.