کد خبر: 5769
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

Astronomical unit

واحد نجومی

/ / / Astronomical unit / AU /

فاصله متوسط زمین تا خورشید یعنی در حدود ۱۵۰میلیون کیلومتر به عنوان یک واحد نجومی شناخته می شود.ابعاد در منظومه شمسی بر اساس این واحد بیان می شود. برای بیان فواصل در ستاره های دوتایی نزدیک بهم  همینطور فاصله سیارات فراخورشیدی از ستاره مادر نیز از این واحد استفاده می شود.