کد خبر: 5841
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / satellites of neptune / /

 

سال کشف

کاشف

قدرظاهری

دوره چرخش(روز)

کشیدگی مداری(درجه)

خروج ازمرکز

فاصله متوسط تاسیاره

ابعاد (km(

نام قمر

REGULAR  SATELLITES

 

1989

VOYAGER 2

24.1

0.294

4.74

0.000

48200

60

naiad

 

1989

VOYAGER 2

23.4

0.311

0.205

0.000

50100

80

thalassa

 

1989

VOYAGER 2

22.0

0.335

0.065

0.000

52500

148

despina

 

1989

VOYAGER 2

22.0

0.429

0.054

0.000

62000

162

galatea

 

1989

VOYAGER 2

21.5

0.555

0.201

0.001

73500

192

larissa

 

1989

VOYAGER 2

20.0

1.122

0.039

0.000

117600

416

proteus

 IRREGULAR  GROUPS

 

1846

W.LASSEL

13.0

5.88

156.8

0.000

354800

2706

triton

 

1949

G.KUIPER

19.2

360.1

7.23

0.751

5513400

340

nereid

 

2002

M.holman,

JJ.kavelaars

24.5

1879.7

134.1

0.571

15728000

61

S/2002 N1

 

2002

M.holman,

JJ.kavelaars

25.4

2914.1

48.51

0.293

22422000

44

S/2002 N2

 

2002

M.holman,

JJ.kavelaars

25.4

3167.9

34.74

0.424

23571000

42

S/2002 N3

 

2003

D.jewitt,J.kleyna,

S.sheppard

25.6

9115.9

137.4

0.450

46695000

38

psamathe

 

2002

M.holman,

JJ.kavelaars

24.6

9374.0

132.6

0.495

48387000

60

S/2002 N4