کد خبر: 5842
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / satellites of mars / /

 

سال کشف

کاشف

قدرظاهری

دوره چرخش(روز)

کشیدگی مداری(درجه)

خروج ازمرکز

فاصله متوسط تاسیاره

ابعاد (km(

نام قمر

 

1877

A.hall

 

1.263

 

 

23460

8

deimos

 

1877

A.hall

 

0.319

 

 

9270

28*20

phobos