کد خبر: 5858
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Mass luminocity relation / /

رابطه میان درخشندگی وجرم برای یک ستاره از رشته اصلی.با افزایش جرم ستاره فشار درون مرکز هم بالارفته ودر نتیجه دما هم افزایش می یابد.از اینرو با افزایش جرم ستاره هیدروژن درون هسته با سرعت بیشتری می سوزد ودر نتیجه ستاره درخشانتر خواهد بود.

رابطه جرم درخشندگی برای یک ستاره از رشته اصلی به صورت زیر است:

L متناسب است با جرم به توان  .در این رابطه مقدار ایکس در حدود 3 است.

از این رابطه برای مقایسه دو ستاره ای که در رشته اصلی بسر می برند ودر نتیجه در مرحله هیدروژن سوزی هستند استفاده می شود.یک ستاره غول کم جرم می تواند از یک ستاره از رشته اصلی حتی با جرم بیشتر درخشانتر باشد.