کد خبر: 5876
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Metis / /

نام یکی از اقمار سیاره مشتری که در سال 1979 توسط سینوت کشف گردید.مدار آن به مدار قمر دیگر مشتری یعنی آدراسته آ بسیار نزدیک است.خروج از مرکز وکشیدگی مداری آن نیز در حد صفر است.قطر آن تنها 20 کیلومتر است.ضریب بازتاب سطحی آن 5 صدم وچگالی آن کمتر از دو وهشت دهم است.

این قمر هر 0/295 روز زمینی یکبار دور مشتری می چرخد.

متیس نام یک سیارک هم می باشد که در سال 1848 کشف شده است.زاویه مدار آن با صفحه منظومه شمسی در حدود پنج ونیم درجه است.