کد خبر: 5879
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

Metallic hydrogen

هیدروژن فلزی

/ / / Metallic hydrogen / /

وقتی مولکولهای هیدروژن تحت فشار زیاد باشد مولکولها از هم می گسلند .در این حالت اتمی جدید الکترونها آزاد شده وآزادانه حرکت می کنند وبه هیدروژن خواصی فلز مانند می دهند.فشار لازم برای این حالت به دما بستگی دارد اما آزمایشهای ضربه ای مقدار فشار لازم را دردمای 3000 درجه کلوین برابر با 140 گیگاپاسکال نشان می دهد.