کد خبر: 5933
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Meteor Showers list / /

 

نام بارش

پهنه فعالیت

تاریخ حداکثرفعالیت

α

δ

سرعت شهابهاkm/s

ZHR

کوادرانتی (QUA)

Jan 01-Jan 05

Jan 03

230°

+49°

41

120

δ-سرطانی (DCA)

Jan 01-Jan 24

Jan 17

130°

+20°

28

4

α-قنطورسی (ACE)

Jan 28-Feb 21

Feb 08

210°

-59°

56

6

δ-اسدی  (DLE)

Feb 15-Mar 10

Feb 24

168°

+16°

23

2

γ-Normids (GNO)

Feb 25-Mar 22

Mar 13

249°

-51°

56

8

سنبله ای (VIR)

Jan 25-Apr 15

(Mar 24)

195°

-04°

30

5

شلیاقی (LYR)

Apr 16-Apr 25

Apr 22

271°

+34°

49

18

π-Puppids (PPU)

Apr 15-Apr 28

Apr 23

110°

-45°

18

متغییر

η-دلوی(ETA)

Apr 19-May 28

May 06

338°

-01°

66

60

قوسی (SAG)

Apr 15-Jul 15

(May 20)

247°

-22°

30

5

June عوایی (JBO)

Jun 26-Jul 02

Jun 27

224°

+48°

18

متغییر

فرس اعظمی (JPE)

Jul 07-Jul 13

Jul 09

340°

+15°

70

3

Jul Phoenicids (PHE)

Jul 10-Jul 16

Jul 13

32°

-48°

47

متغییر

ماهی جنوبی (PAU)

Jul 15-Aug 10

Jul 28

341°

-30°

35

5

جنوبی. δ-دلوی (SDA)

Jul 12-Aug 19

Jul 28

339°

-16°

41

20

α-جدی (CAP)

Jul 03-Aug 15

Jul 30

307°

-10°

23

4

جنوبی. ι-دلوی (SIA)

Jul 25-Aug 15

Aug 04

334°

-15°

34

2

شمالی. δ-دلوی (NDA)

Jul 15-Aug 25

Aug 08

335°

-05°

42

4

برساووشی (PER)*

Jul 17-Aug 24

Aug 12

46°

+58°

59

100

κ-دجاجه ای (KCG)

Aug 03-Aug 25

Aug 18

286°

+59°

25

3

شمالی. ι-دلوی (NIA)

Aug 11-Aug 31

Aug 20

327°

-06°

31

3

α-Aurigids (AUR)

Aug 25-Sep 08

Sep 01

84°

+42°

66

10

δ-Aurigids (DAU)*

Sep 05-Oct 10

Sep 09

60°

+47°

64

5

Piscids (SPI)

Sep 01-Sep 30

Sep 20

-01°

26

3

اژدهایی (GIA)

Oct 06-Oct 10

Oct 08

262°

+54°

20

متغییر

ε-جوزایی (EGE)

Oct 14-Oct 27

Oct 18

102°

+27°

70

2

جباری (ORI)

Oct 02-Nov 07

Oct 21

95°

+16°

66

23

ثوری جنوبی (STA)

Oct 01-Nov 25

Nov 05

52°

+13°

27

5

ثوری شمالی (NTA)

Oct 01-Nov 25

Nov 12

58°

+22°

29

5

اسدی (LEO)

Nov 14-Nov 21

Nov 19

153°

+22°

71

100+

α-تک شاخی (AMO)

Nov 15-Nov 25

Nov 21

117°

+01°

65

متغییر

χ-جباری (XOR)

Nov 26-Dec 15

Dec 02

82°

+23°

28

3

Dec Phoenicids (PHO)

Nov 28-Dec 09

Dec 06

18°

-53°

18

متغییر

Puppid/Velids (PUP)

Dec 01-Dec 15

(Dec 07)

123°

-45°

40

10

تک شاخی(MON)

Nov 27-Dec 17

Dec 09

100°

+08°

42

3

σ-Hydrids (HYD)

Dec 03-Dec 15

Dec 12

127°

+02°

58

2

جوزایی (GEM)

Dec 07-Dec 17

Dec 14

112°

+33°

35

120

Coma Berenicids (COM)

Dec 12-Jan 23

Dec 20

175°

+25°

65

5

Ursids (URS)

Dec 17-Dec 26

Dec 22

217°

+76°

33

10

/