کد خبر: 5980
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / phoebe / /

از بیرونی ترین اقمارزحل که درسال ۱۸۹۸ توسط pickering کشف شده است.قطر آن 160 کیلومتر قدر آن16 ودر فاصله متوسط 12950000 ازمرکز زحل قرار دارد.

برای کسب اطلاعات درباره عوارض سطحی به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://planetarynames.wr.usgs.gov/Page/PHOEBE/target