کد خبر: 6011
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Mariner spacecrafts / /

نام یک سری 10 تایی  از فضاپیماهای  آمریکایی که بین سالهای 1962 تا 1973 باهدف مطالعه سیارات تیر زهره ومریخ به فضا پرتاب شدند.هفت عدد از این فضاپیماها بانام های  مارینر ٬2 ٬4 ٬5٬ 6٬ ٬ ٬7 9 و10 موفق بودند.اولین فضاپیمای موفق یعنی مارینر 2 در سال 1962 به عنوان اولین فضاپیمایی که  به زهره رسیده به حساب می آید.باوزن 201 کیلوگرم به فاصله 34800 کیلومتری زهره رسید ودمای آنرا 800 درجه کلوین گزارش کرد.مارینر 4 به عنوان اولین فضاپیما موفق در سال 1964به مریخ رسید وبه ارسال عکسهایی از سطح حفره دار آن پرداخت.مارینر 5 یکروز بعد از فضاپیمای ونرا 4 به زهره رسید واز فاصله 3900 کیلومتری آن عبور کرد.به مطالعه میدان مغناطیسی زهره پرداخت وترکیب جو آنرا بین 85 تا99 درصد از دی اکسید کربن گزارش کرد.مارینر 6و7 در سال 1969 به مریخ رسیده وبه نقشه برداری از عوارض سطحی آن پرداختند.مارینر 9 در سال 1971 به مریخ رسید وبه عنوان اولین فضاپیمایی که حول سیاره ای به غیراز  زمین در مدار ثابت قرار گرفت نام خود را ثبت کرد.مارینر 10 به بررسی سیارات تیر وزهره پرداخت.این فضاپیما به بررسی دمای سطحی زهره پرداخت وسپس بکمک نیروی گرانشی آن به عنوان اولین فضاپیمای بررسی تیر به سوی آن رهسپار شد .این فضاپیما برای اولین بار به وسایل عکسبرداری مجهز شده بود.

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه نمایید

http://astrogeology.usgs.gov/Missions/Mariner/