کد خبر: 6223
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

Crescent thickness

ضخامت هلال

/ / / Crescent thickness / /

مقدار زاویه بین دوطرف هلال در وسط هلال. کمترین ضخامت لازم برای مشاهده با چشم مسلح ۱۳/۰ و با چشم غیر مسلح ۲۵/۰ دقیقه قوسی است(هر دقیقه قوسی برابر با ۶۰  ثانیه قوسی است).هرچه ماه به زمین نزدیکتر باشد مقدار آن بیشتر شده و رویت هلال آسانتر خواهد شد.گفتنی است با وجود استفاده در چندین معیار رویت پذیری مانند معیار آقای یالوپ وآقای بروین وآقای خالد شوکت (به مقاله معیارها مراجعه شود)بنا به عقیده تعدادی از کارشناسان رویت، قبول کردن پارامتر ضخامت هلال بعنوان معیار مناسبی در پیش بینی احتمال رویت جای بررسی بیشتری دارد.

 

 


گرد آوری از مقاله ای از آقای سید قاسم رستمی