کد خبر: 6286
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Irregular variable stars / /

ستاره ای که تغییرات نور آن نامنظم است.دارای دو گونه کاملا" متفاوت است یکی ستارگان متغییر انفجاری که در نزدیکی رشته اصلی در نمودار هرتسپرونگ راسل قرار دارند ودیگری ستاره های متغییر تپشی(Pulsating)

ستارگان متغییر انفجاری خود به 3 دسته تقسیم می شوند

1-ستارگان I  شامل دو زیر رده IA  شامل ستارگان متغییر رده طیفی O  تا A   ورده IB  شامل ستارگان رده طیفی F  تا M

2-ستارگان IN  ستاره هایی که به همراه سحابی هستند و قدر آنها دارای تغییرات سریعی است(بیش از یک قدر تغییرات در یک تا 10 روز)این ستاره ها نیز مانند رده قبلی به دو رده INA  وINB  تقسیم می شوند .

3-ستارگان رده IS  با تغییرات نوری سریع (نیم تا یک قدر طی چند ساعت تا چند روز )که خود به دو زیر رده ISA  و ISB  تقسیم می شود.

ستارگانی که دارای ویژگیهای نشری مشخصی هستند به رده ستارگان تی ثوری(T Tauri) ودر مواقعی که خبری از سحابی نباشد به رده T  مشهور هستند.وقتی طیف ستاره نشاندهنده فرود مواد بر ستاره باشد ستاره در رده ستارگان YY  جباری قرار می گیرد این ستارگان با رده IN(YY)  شناخته می شوند.