کد خبر: 6287
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Eruptive variable stars / /

ستاره های متغییری  که با تغییرات نوری شدید وناگهانی که گهگاهی در کرموسفر یا تاج آنها رخ می دهد  شناخته می شوند.این ستاره ها گاهی دارای حالت پرتاب مواد از پوسته خود هستند و به صورت بادهای ستاره ای نیز با محیط اطراف خود در گیر می شوند.

این ستاره ها با ستاره های متغییر انفجاری مخرب که درآن کل ساختمان ستاره تحت تاثیر قرار می گیرد ویا ناشی از برهمکنش با قرص برافزایشی است متفاوت می باشد.

این دسته از چندین زیر گروه تشکیل شده است:

FU  جباری(FU ) – ستارگان رده گاما ذات الکرسی (GCAS) - تی ثوری (IT)  -   اکلیل شمالی(RCB)    -RS  سگان شکاری (RS) - S DORADUS (SDOR) -  ستارگان زبانه ای  - ستارگان ولف رایت(W) –ستارگان BY  اژدهایی  - ستارگان متغییر نامنظم(I) – ستارگان متغییر سحابی ای- ستارگان UV قیطسی(UV)