کد خبر: 6299
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Phase angle / /

زاویه بین خورشید ویک نظاره گر آنگونه که از دید مرکزیک جسم در منظومه شمسی مشاهده می شود.در زاویه فاز صفر درجه،خورشید وشخص نظاره گر دقیقا" در یک امتداد قرار دارند ونظاره گر می توان سطح جسم را بطور کامل وروشن شده توسط خورشید ببیند.در زاویه فاز 180 درجه خورشید ونظاره گر در دو سمت مخالف جسم قرار دارند وتمام طرف تاریک جسم به سمت نظاره گر می باشد.