سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

الف- آ - ب - پ - ت - ث - ج - چ - ح - خ - د - ذ - ر - ز - ژ - س - ش - ص - ض - ط - ظ - ع - غ - ف - ق - ک - گ - ل - م - ن - و - ه - ی - تمامی موارد

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  All

برای کسب اطلاعات بیشتر روی واژه های فارسی کلیک نمایید

اجرام مسیه Messier objects
اندازه حرکت زاویه‌ای Angular Momentom
تحلیل دهانه Aperture Synthesis
تیرحمال Car، keel، carina
خرگوش lep، hare، lepue(Lep)
ستاره ارنب Arneb
سیارک آپوفیس Apophis asteroid
سیارک پالاس Pallas
سیارک سرس ceres asteroid
سیارک کمربند اصلی Main belt asteroid
سیارکهای گروه آپولو Apollo Asteroid
عدسی آپوکرومات Apochromat
فرس اعظم peg، winged horse، pegasus
منطقه شمالگان Arctic Circle
47 توکانا 47 tucanae
avva Boo، herdsman، bootes
chalipa Cru، cross، crux
chang-e roomi Lyr، lyra، lyre
faras e azam peg، winged horse، pegasus
ghat atol faras Equ، little horse، equuleus
ghay tes Cet، whale، cetus
ghen tores Cen، centaurus، centaur
ghey fa voos Cep، cepheus
ghorab CrV، crow، corvus
hamal Ari، ram، aries
hay yeh Ser، serpens، serpent
jad-ei Cap، sea goat، Capricornus
kaj dom Sco، scorpio، scorpion
kalb-e-akbar CMa، greater dog، canis major
kalb-e-as ghar CMi، little dog، canis minor
kashti dom Pup، poop، puppis
mar e nar hya، water snake، hydra
nahr Eri، river، eridanus
sahm Sge، arrow، sagitta
sarra tol faras Sirah، Sirrah، Alpheratz
shal yagh Lyr، lyra، lyre
somn Oct، octans، octant
sonbole Vir، virgin، virgo
tennin Dra، dragon، draco
vasha gh Lyn، lynux، lynx
ZATOLHALQ Armillary Sphere
آ ام تازی ها AM Canum Vanaticorum
آئروبی Aerobee
آئروپاوز Aeropause
آئروژل Aerogel
آئرونومی Aeronomy
آب ریز AQR، water bearer، aquarius
آبشار هوایی گسترده Extensive Air Shower-EAS
آبل Able
آبل 39 Abell 39
آپاریشن Aparition
آپوآپسیس Perigee، Apoapsis، perihelion
آپولونیوس Apollonius of perga (200-100 ق. م
آخرالنهر Achernar
آدامز والتر سیدنی Adams walter Sidney ( 1876-1956)
آدراس ته ا Adrastea
آدونیس Adonis
آدونیس Adonis
آرئوبیولوژی Areobiology
آرئودزی Areodesy
آرئوگرافی Areography
آرایه Array
آرایه تلسکوپی آنیستروپی مایکروویو زمینه Array for Microwave Background Anistoropy (AMIBA)
آرتور استنلی ادینگتون Eddington, Arthur Stanley (1882-1944)
آرس Ares (Areo)
آرگوس Argus
آرگومان حضیض Argument of perihelion (Argument of periapsis)(W)
آرگومان عرض Argument of latitude
آرگیر پلانتیا Argyre Planitia
آریادئوس ریل Ariadaeus Rille
آریان Ariane
آریستارخوس Aristarchus of Samos (320-250 ق.م )
آریستی لوس Aristillus (200ق.م)
آریل Ariel
آژانس فضایی اروپا Esa، European Space Agency
آژانس هوافضای ژاپن Japan Aerospace Exploration Agency، Jaxa
آژاکس Ajax
آستروگراف Astrograph
آستیگماتیسم Astigmatism
آسمان نما Planetarium
آشیل Achilles
آفتاب پرست Cha، chameleon، chamaeleon
آفرودیت ترا Aphrodite Terra
آگاممنون Agamemnon
آگلااونیک Aglaonike
آلبا پاترا Alba patera
آلبرت Albert
آلبیرو Albireo
آلپ monts alpes، alpes
آلدرین ادوین Aldrin Edwin (1930- ) :
آلفا سگ اکبر Dog star، Sirius
آلفا شیر Regulus
آلفر رالف اشر Alpher Ralph Asher (1921- )
آلفونسو Alfonso x of Castile (1221- 1284)
آلماناک ستاره ای Almanac (astronomical)
آلیا Alya
آلیندا Alinda
آمالته ا Amalthea
آمونیاک Ammonia
آمیرانی Amiriani
آمینو اسید Amino Acids
آن آستیگمات Anastigmat
آنالما Analemma
آنانک Ananke
آنانکه ananke
آناکساگوراس Anaxagoras
آناکسیماندر Anaximander of Miletus (611-547ق.م)
آنت اپکس Antapex
آنتنا Antennae
آنتونیادی Antoniadi Eugene Michael (1870-1944)
آنتی نوس Antionous
آنتیکی ترا Antikythera
آندرومدا And، Andromeda
آنزا Ansa
آنگستروم-آندرز Angstrom Anders Janas (1814- 1874)
آنورتوزیت Anorthosite
آنومالی Anomaly
آنومالی حقیقی True anomali
آنومالی متوسط Mean anomaly
آنی هیلیشن Anihilation
آنیزوتروپی Anisotropy
آکامار(ستاره تتا نهری) Acamar
آکرومات achromatic lens ، Achromat
آکرونیکال Acronical
آکندریت Achondrite
آکیاما توکوهیرو Akiyama Tokohiro
آیدا Ida
آیو Io
آیینه ثانویه Second mirror
ابر اورت Oort cloud
ابر خوشه super cluster
ابر مغناطیسی Magnetic cloud
ابر مولکولی Molecular cloud
ابرخس Hipparchus
ابرغول super gaint
ابرنواختر Supernova
ابرهای ماژلانی Magellanic clouds
ابط الجوزاء Betelgeuse
ابلیشن Ablation
ابو علی الحسن ابن الهیثم Al hazen ( 965- 1040)
ابوالفدا Abulfeda
ابوالوفا محمدالبوزجانی Abulwafa-mohammad Al- buzjani
ابوریحان بیرونی(973-1048) Al- Biruni, Abu Raihan (973-1048)
ابیراهی Aberration (1)
ابیراهی Aberration (2)
ابیراهی رنگی Chromatic aberration
ابیراهی کروی Spherrical abberation
ابیراهی کما Coma
اپتیک تطابقی Adaptive optics
اپتیک راهنما Guide scope
اپتیک فعال Active optics
اپساید Apside (Apsis)
اپکس Apex
اپی متیوس Epimetheus
اتوبوس فضایی بوران Buran space shuttle
اتوگایدر Auto guider
اثر ژئو دتیک de Sitter effect، Geodetic effect
اثر لنز تیرینگ Lense–Thirring precession
اجرام ترانس نپتونی Trans-Neptunian_object(TNO)
اجرام هربیگ هارو Herbig Haro Objects
اجنا Agena
احمد دالکی Ahmad dalaki
اختر Star
اختر سنجی Astrometry
اخترشناسی رادیویی Radio astronomy
اخترنما quasar
اختروش quasar
اختفا Occultation
اختلاف منظر سالیانه Annual Parallax
اختلالات مداری Orbital perturbations
ادغام کهکشانی Merger
ادموند هالی Edmond halley(1656-1742)
ادوارد امرسان بارنارد Barnard Edward Emerson
ادوارد ویکتور اپلتون Appleton, Edward Victor (1892-1965)
ادوین هابل Edwin powell hubble
ارتفاع Altitude
ارسطو Aristotle (384-322 ق.م)
ارض Earth
اروپا europe
اریس Eris
اسپوند sponde
استقرار اسپرینگ فیلد Springfield mounting
استقرار استوایی Equatorial mounting
استقرار استوایی yoke yoke mounting
استقرار دابسونی Dobsonian mounting
استقرار سمت ارتفاعی Altazimuth mounting
استقرار نعل اسبی Horse shoe mounting
استوای سماوی Celestial equator
استوای سماوی متوسط Mean celestial equator
اسد lion، Leo
اسد اصغر LMi، smaller lion، leo minor
اسطرلاب Astrolabe
اسیدالیا پلانیتیا Acidalia planitia
اشعه ایکس X ray
اشعه گاما Gamma ray
اشعه مادون قرمز Infrared light
اشیاءBLسوسماری BL Lacertae objects
اعتدالین(نقاط اعتدال) Equinox
افق رویداد Event horizon
افلاک نما Planetarium
اقمار شفرد Shepherd satellites
الارا elara
البطانی، ابوعبدا... محمد بن جابر Albategnius ، albattani(858-929)
البطجنیوس Albategnius
الجانب Algenib
الجیبا Algeiba، Algiba
الجیبها(ستاره اتای جباری) Algiebba
الدبران Aldebaran
الدرامین Alderamin
الزرقالی Arzachel (1028-1087)
السیون Alcyone
العذاری adara، Adhara
العذرا Aludra
الغول Algol
الفرد cor Hydrae، Kalbelphard،  Alphard
الفرق Alfirk
الفرقد Pherkad
الفونسو Alphonsus
الفکه Gemma، Alphecca، Alphekka
القاید Alkaid
القمیصاء(ستاره بتا سگ بزرگ) Algomeysa (gomeisa)
الماز Almaz
الماز(ستاره اپسیلون عیوقی ) Almaaz
الماس Almaz
المانون Almanon
المجسط Almagest
المرفق Mirfak
الناز(ستاره بتا ثوری) elnath، alnath
الناطق Alnitak
النیلم Alnilam
النییت Alniyat
النییر alnair
النییط Alniyat
الکترون Electron
الیوت Alioth
ام 1 crab nebula، M1
ام 10 m10
ام 100 m100
ام 101 Pinwheel Galaxy، M101
ام 102 Spindle Galaxy، m102
ام 103 m103
ام 104 Sombrero galaxy، m104
ام 105 105
ام 106 m106
ام 107 m107
ام 108 m108
ام 109 m109
ام 11 Wild Duck Cluster، m11
ام 110 m110
ام 12 m12
ام 13 Hercules Cluster، m13
ام 14 m14
ام 15 m15
ام 16 Eagle nebula، m16
ام 17 Swan Nebula، Omega Nebula، m17
ام 18 m18
ام 19 M19
ام 2 M2
ام 20 Trifid nebula، m20
ام 21 m21
ام 22 m22
ام 23 m23
ام 24 m24
ام 25 m25
ام 26 m26
ام 27 Dumbbell Nebula، m27(dumbell nebula)
ام 28 m28
ام 29 m29
ام 3 m3
ام 30 m30
ام 32 m32
ام 33 Triangulum Galaxy، M33
ام 34 m34
ام 35 m35
ام 36 m36
ام 37 m37
ام 38 m38
ام 39 m39
ام 4 M4
ام 40 m40
ام 41 m41
ام 42 m42
ام 43 Mairan's nebula، M43
ام 44 Beehive Cluster، Praesepe Cluster، m44
ام 45 (خوشه پروین) Subaru, Seven Sisters، Pleiades، M45
ام 46 m46
ام 47 m47
ام 48 m48
ام 49 m49
ام 5 m5
ام 50 m50
ام 51 whirlpool galaxy، m51
ام 52 m52
ام 53 m53
ام 54 m54
ام 55 m55
ام 56 m56
ام 57 Ring nebula، M57
ام 58 m58
ام 59 m59
ام 6 Butterfly cluster، m6
ام 60 m60
ام 61 m61
ام 62 m62
ام 63 Sunflower Galaxy، M63
ام 64 Black eye galaxy، m64
ام 65 m65
ام 66 m66
ام 67 m67
ام 68 m68
ام 69 m69
ام 7 Ptolemy's Cluster، m7
ام 70 m70
ام 71 m71
ام 72 m72
ام 73 m73
ام 74 M74
ام 75 m75
ام 76 Little Dumbbell Nebula,Cork ، Butterfly nebula، m76
ام 77 m77
ام 78 m78
ام 79 m79
ام 8 M8(lagoon neb)
ام 80 M80
ام 81 Bode's Galaxy، M81
ام 82 Cigar Galaxy، M82
ام 83 Southern Pinwheel Galaxy، M83
ام 84 m84
ام 85 m85
ام 86 m86
ام 87 Virgo A، M87
ام 88 m88
ام 89 m89
ام 9 M9
ام 90 m90
ام 91 m91
ام 92 m92
ام 93 m93
ام 94 m94
ام 95 m95
ام 96 m96
ام 97 Owl nebula، M97
ام 98 m98
ام 99 m99
امراﺓالمسلسله And، Andromeda
امگا سنتوری Omega centauri
امواج رادیویی Radiowave
ان جی سی 1672 ngc1672
انتقال به قرمز(سرخ) Red shift
انتقال جرم Mass transfer
انجمن آمریکایی رصدکنندگان ستارگان متغییر AAVSO(American Association of variable star observers )
انجمن ستاره ای T T Associations
انجمنهای ستاره ای OB OB Associations
انحراف Aberration (2)
انحراف نوری Aberration (1)
انحنای میدان Field curvature
انرژی تاریک Dark energy
انستیتو تکنولوژی کالیفرنیا caltech، California Institute of Technology
انسلادوس enceladus
انفجار پرتوگاما Gamma ray burst(GRB)
انقلاب تابستانی Summer solstice
انقلاب زمستانی Winter solstice
انگریت Angrite
انوشه انصاری Anooshe ansari
اوبرون oberon
اوج Aphelion
اوج خورشیدی Aphelion
اوج زمینی Apogee
اوج ستاره ای Apastron
اورانوس Uranus
اوفلیا ophelia
اومبریل umbriel
اکتینومتر Actinometer
اکسیژن Oxygen
ایری، جورج بیدل Airy sir George Biddell (1801-1892)
ایستگاه بایکونور Baikonur station
ایستگاه پرتاب فضایی space launch facility
ایستگاه فضایی بین المللی(iss) ISS، International space station
باد خورشیدی solar wind
باد ستاره ای Steller wind
باران تاجی Coronal rain
بارش شهابی Meteor shower
بارش شهابی آلفا تک شاخ Alpha Momocerotids
بارش شهابی آلفا جدی alpha capricornids
بارش شهابی آندرومدایی Anderomedid Meteors
بارش شهابی اتای دلوی Eta-Aquarids meteor shower
بارش شهابی ارابه رانی Aurigid shower
بارش شهابی اسدی Leonid meteor shower
بارش شهابی بتا ثوری Beta Taurids
بارش شهابی برساوشی Perseus meteor shower
بارش شهابی جباری Orionid meteor shower
بارش شهابی جوزایی Geminid shower
بارش شهابی حملی Arietids
بارش شهابی ربعی(کوادرانتی) Quadrantids shower
بارش شهابی شلیاقی Lyrids
بارش شهابی کشتیدمی Puppids meteor shower
بازالت basalt
بازوی کهکشانی کشتیدم Carina arm
باطیه Crt، cup، crater
باند جذبی Absorbtion Band
بپی کولومبو Bepi Colombo
بتا رجیو Beta regio
بدر Full moon
بر زانونشسته(جاثی علی الرکبیه) Her، kneeler، hercules
برافزایش Accretion
برجیس Jupiter
برنامه فضایی لونا Luna space programme
بز Ari، ram، aries
بزغاله-بزماهی Cap، sea goat، Capricornus
بعد (BOED) Right ascention(R.A.)
بلاتریکس Bellatrix
بلیزر Blazer
بلیندا belinda
بهترین زمان Best time
بهرام Mars
بولومتر Bolometer
بی کراکس mimosa، beta crucis، Becrux
بیانکا bianca
بیناب نگار Spectrograph
بیناب نگاشت Spectrogram
پارادوکس الغول Algol Paradox
پارسک Parsec
پاسو(سمت القدم) Nadir
پاسیفه pasiphae
پالسار Pulsar
پاک Puck
پدیده بلاژکو Blazhko effect
پدیده ترانزیت Transit
پدیده داینامو Dynamo effect
پدیده عبور Transit
پدیده یارکوفسکی Yarkovssky
پدیده(اثر) دوپلر Doppler effect
پراش نور Diffraction
پرتابگر زنیت Zenit launcher
پرتو ماوراء بنفش دور Extreme ultraviolet(EUV)
پرتوهای کیهانی آنومالی Anomalus Cosmic Rays
پرتوکیهانی Cosmic ray
پرساووس Per، perseus
پرساووش Per، perseus
پرنده بهشتی Aps، bird of paradise، apus
پروتئوس proteus
پروتون Proton
پروژه Cart du ciel Cart du ciel
پروژه آپولو Apollo Programme
پروژه آرگوس Argus Project
پروژه آنس مت Ansmet
پروژه اپوکسی EPOXI mission
پروکسیما قنطورسی Proxima Centauri
پلاژ Plages
پلوتون Pluto
پلوتویید Plutoid
پلیس آسمان Celestial police
پمپ هوا Ant، air pump، antlia
پنجره باده baade,s window
پورشیا portia
پوکا puck
پیشران یونی Ion propulsion
تئوری بیگ بنگ Big bang theory
تابش 3 درجه background radiation
تابش آسمان Airglow
تابش ثانویه After glow
تابش رادیویی متریک Metric solar radiation
تابش زمینه background radiation
تابش سنکروترون Synchrotron radiation
تابش ماوراءبنفش Ultraviolet light
تابش کیهانی background radiation
تاج Corona
تاج جنوبی CrA، southern crown، corona australis
تاج خورشیدی Corona
تاج شمالی CrB، northern crown، corona borealis
تاریخ ژولینی Julian date
تالاسا thalassa
تپنده اشعه ایکس آنومالی Anomalus X Ray Pulasar (AXP)
تتیس tethys
تحدب به سوی بدر (از اشکال هلال ماه) Waxing gibbous
تحدب به سوی محاق(از اشکال هلال ماه) Waning gibbous
تحول ستاره ها Steller evolution
تراز Nor، ruler، norma
تربیع آخر (از اشکال هلال ماه) Last quarter
تربیع اول( از اشکال هلال ماه) First quarter moon
ترمز هوایی Aerobraking
تریتون Triton
تصادم کهکشانی Cannibalism
تضاد تصویر image contrast
تغییرات سالیانه Annual Variation
تقویم Calendar
تقویم ژولینی Julian callendar
تلسکوپ Telescope
تلسکوپ بسیار بزرگ کالیفرنیا CELT، California Extremely Large Telescope
تلسکوپ آپوکروماتیک Apochromatic telescope
تلسکوپ اشمیت Schmit telescope
تلسکوپ اشمیت نیوتنی
تلسکوپ اشمیت کاسگرین
تلسکوپ با میدان دید گسترده RFT، Rich field telescope
تلسکوپ بازتابی Reflective telescope
تلسکوپ پان استارز-1 PS1، Pan STARSS-1 telescope
تلسکوپ دال کرکهام DK telescope، Dall kirkham
تلسکوپ راهنما Guide scope
تلسکوپ راهنما Guide scope
تلسکوپ ریچی کریتین RC Telescope، Ritchey chretien Telescope
تلسکوپ سریع Fast telescope
تلسکوپ سوبارو Subaru telescope
تلسکوپ شکستی Refractive telescope
تلسکوپ شکستی آکروماتیک Achromatic telescope
تلسکوپ غول پیکرماژلان Gaint Magellan telescope(GMT)
تلسکوپ فضایی Space telescope
تلسکوپ فضایی اسپایتزر Spitzer Space Telescope ( SIRTF)
تلسکوپ فضایی جیمز وب James Webb Space Telescope(JWST)
تلسکوپ فضایی گلاست(فرمی) Fermi Gamma-ray Space Telescope ، Glast space telescope
تلسکوپ فضایی نیوتن XMM-Newton(X-RAY MULTI MIRROR) space telescope
تلسکوپ فضایی هابل Hubble space telescope(HST)
تلسکوپ فضایی کامپتون Compton Gamma-Ray Observatory (CGRO)
تلسکوپ فضایی کپلر Kepler space telescope
تلسکوپ فضایی کوروت Corot space telescope
تلسکوپ گران کاناریس GTC، Gran canaris telescope
تلسکوپ گریگورین Gregorian telescope
تلسکوپ ماکستوف Maksutov telescope
تلسکوپ ماکستوف نیوتنی Maksutov Newtonian telescope
تلسکوپ ماکستوف کاسگرین
تلسکوپ ناسمیت Nasmyth telescope
تلسکوپ نیوتنی Newtonian telescope
تلسکوپ هرشل Herschel space telescope
تلسکوپ کاسگرین Cassegrain telescope
تلسکوپ کک W. M. Keck Observatory
تنین Dra، dragon، draco
توامان Gem، twins، gemini
تکامل ستاره ها Steller evolution
تکینگی عریان Naked singularity
تی بی Thebe
تیتان titan
تیتانیا titania
تیر Sge، arrow، sagitta
تیر ته کشتی Car، keel، carina
تیرگی لبه ای Limb darkening
تیشتر Dog star، Sirius
تیکوبراهه brahe .tycho
ثابت خورشیدی Solar constant
ثابت هابل Hubble constant
ثانیه قوسی Arc Second (second of Arc)
ثانیه کبیسه Leap second
ثریا Subaru, Seven Sisters، Pleiades، M45
ثمن Oct، octans، octant
ثور Tau، bull، taurus
جامعه ستاره شناسی آمریکا American Astronmical society (AAS)
جامعه ستاره شناسی انگلیس BAA، British Astronomical Association
جامعه فضانوردی آمریکا American Astronautical Society
جان الرت بود Bode. johann elert
جان درایر j.dreyer
جان فردریک ویلیام هرشل Herschel, John Frederick William (1792-1871)
جتهای اشعه ایکس X-ray jets
جدایی زاویه ای ماه Elongation of moon
جذب Absorbtion
جرم خورشید Solar mass
جریان دو قطبی Bipolar outflow
جزرومد Tides
جسم سیاه Black body
جمشید کاشانی jamshid kashani
جنب فرس Algenib
جهان universe
جو دانه solar granules
جوینده View finder
جوینده finderscope
جوینده نقطه قرمز Red dot finder
جیمز برادلی Bradley .James
جیورجیو آبتتی Abetti , Giorgio ( 1882-1982)
چارلز گریلی آبورت(1961-1872) Abbort , charles Greely (1872-1961)
چپقی Diagonal
چرخش محوری apsidal، Advance of Perihelion
چرخش میدان field rotation
چرخه کربن نیتروژن اکسیژن CARBON NITROGEN OXYGEN CYCLE
چشمی occular، Eyepiece
چشمی اورتوسکوپیک Orthoscopic eyepiece
چشمی پلوسل Plossl eyepiece
چشمی رمزدن Ramsden eyepiece
چشمی هویگنس Huygens eyepiece
چشمی کلنر Kellner eyepiece
چنگ رومی Lyr، lyra، lyre
چیرون Chiron
حجار Scl، workshop، sculptor
حد چاندراسخار Chandrasekhar limit
حد دانژون Danjon limit
حد روچه Roche limit
حرکت تقدیمی Precession
حرکت رجعی Retrograde motion
حرکت رقص محوری Nutation
حرکت متوسط Mean motion
حرکت نسبی Proper motion
حضیض Perigee، Apoapsis، perihelion
حفره الزرقالی Arzachel
حفره تاجی Coronal hole
حفره های ماه Moon craters
حلقه B B ring
حلقه الماس Bailey's Beads، Diamond ring
حلقه بارنارد Barnard loop
حمامه Col، dove، columba
حوت Psc، fishes، pisces
حوت جنوبی PsA، southern fish، pisces australis
حکیم عمر خیام Omar ol-Khayyami of Nishapur ، Omar khayyam
خانواده سیارکی آلیندا Alinda Family
خانواده سیارکی الکساندرا Alexandra Family
خانواده کاسینی Cassini family
خرچنگ Cnc، crab، cancer
خرده شهاب سنگ Micrometeorite
خرگوش Arneb
خروج از مرکز Eccentricity
خط جذبی Absorbtion line
خواجه نصیرالدین طوسی Al- Tusi Nasir al Din (Nasirddin) (1201-74)
خوارزمی-ابوعبدالله محمد بن موسی الخوارزمی Alkhwarizmi – [Al- khawarizmi]
خورشید Sun
خورشید فعال Active sun
خورشیدگرفتگی Solar eclipse
خورطیف نگار Spectroheliogram
خورطیف نما Spectrohelioscope
خوشه آرچز Arches cluster
خوشه امگا قنطورسی Omega centauri
خوشه باز galactic cluster، open cluster
خوشه بطلمیوس Ptolemy's Cluster، m7
خوشه پروانه Butterfly cluster، m6
خوشه پروین Subaru, Seven Sisters، Pleiades، M45
خوشه سنبله Virgo cluster
خوشه قلائص Hyades cluster
خوشه گندم Vir، virgin، virgo
خوشه محلی کهکشانی local group
خوشه های آبل abell clusters
خوشه کروی Globular cluster
خوشه کما Coma cluster
خوشه کندوی عسل Beehive Cluster، Praesepe Cluster، m44
خوشه کهکشانی cluster of galaxies
خوشه کهکشانی مافی یک maffei 1 group
داده های دو خطی ماهواره Two Line Elements(TLE)
دامنه Amplitude
دانه های تسبیح بیلی Baily's beads
دانه های تسبیح بیلی Bailey's Beads، Diamond ring
دانه های خورشیدی solar granules
دایرﺓالبروج Ecliptic
دایره ساعتی Hour cricle
دب اصغر UMi، little dipper، ursa minor
دب اکبر Uma، big dipper، ursa major
دجاجه ایکس وان(X-1) Cygnus X-1
درخشندگی Luminosity
درخشندگی سطحی surface brightness
درگ Drag
دره آرس Ares Vallis
دره آرسیبو Arecibo vallis
دره ریتا rita valley
دریاهای ماه Maria
دریای بحرانها Mare Crisium
دریای شهد Mare Nectaris
دزدیمونا desdemona
دسپوینا despoina
دستگاه خورشیدی solar system
دفتر مرکزی تلگرامهای ستاره شناسی CBAT، Central Bureau for Astronomical Telegrams
دلتا تی Delta T
دنب Deneb
دنباله دار Comet
دنباله دار آرند-رولاند Arend- Roland Comet
دنباله دار انکه encke comet
دنباله دار بیلا Beila comet
دنباله دار آیسان ison comet
دنباله دار ارست Comet 6P/d'Arrest
دنباله دار بروتون Comet c/2006 of2 broughton
دنباله دار برورسن Brorsen comet
دنباله دار برورسن متکالف Brorsen Metcalf comet
دنباله دار برووکس Brooks comet
دنباله دار بنت Bennett comet
دنباله دار بورلی Borrely comet
دنباله دار تاتل Comet Tuttle
دنباله دار خورشید خراش Kreuts comets، Sun grazing comet
دنباله دار لولین Comet C/2007 N3 Lulin
دنباله دار مک نات Comet McNaught C2008/A1
دنباله دار هالی Halley comet
دنباله دار هایاکوتاکه Comet Hyakutake
دنباله دار هولمز Holmes comet
دنباله دار کوگیا Coggia comet
دنباله دارهای کروز Kreuts comets، Sun grazing comet
دهانه بتهوون beethhoven
دهانه برخوردی Impact Crater
دهانه- دهانه ورودی Aperture
دهانه کلاویوس Clavius
دو قلو Gem، twins، gemini
دوپیکر Gem، twins، gemini
دوربین تمام آسمان All sky camera
دوربین دوچشمی Binocular
دوربین شکاری Binocular
دوربین قطبی Polar scope
دوربین هدایتگر Auto guider
دوره Epoch
دوره تناوب کارینگتون Carrington rotation
دوره چاندلر Chandler period
دوره ژولینی Julian Epoch
دوره ساروس Saros period
دوره هلالی Synodic period
دوره کمینه ماوندر Maunder minimum period
دومینیک آراگو Arago, Dominiqu- Francois (1786-1853)
دکتر یوسف ثبوتی Dr. yosef sabooti
دی اکسید کربن Carbon dioxide
دیسنومیا Dysnomia
دیموس deimos
دیون dione
ذات الحلق Armillary Sphere
ذات الکرسی A Cassiopeia A
ذره آلفا Alpha Particle
ذنب الدجاجه(zanab addajjaja) Deneb
رابرت گرانت آیتکن Aittken Robert Grant (1864-1951)
رابطه جرم - درخشندگی Mass luminocity relation
رادیو تلسکوپ(تلسکوپ رادیویی) Radio telescope
رامی Sgr، archer، sagittarius
رجل جبار(شکارچی) Rigel
رخشان کره photosphere
رخگرد Liberation
ردف(redef) Deneb
رده بندی طیفی Spectral classification
ردیابی Tracking
رشته Filament
رشته اصلی Main sequence
رصد خانه رادیویی آلگون کویین Algonquin Radio Observatory
رصد خانه ملی کیت پیک Kitt peak observatory
رصد خانه کک W. M. Keck Observatory
رصدخانه Abservatory
رصدخانه آپاچی پوینت Apache point Observatory (APO)
رصدخانه آرسیبو Arecibo Observatory
رصدخانه آرماق Armagh Observatory
رصدخانه آن آربور Ann Arbor Observatory
رصدخانه ابن صلاح همدانی Ibn salah hamadani observatory
رصدخانه ابوریحان بیرونی Biruni observatory
رصدخانه اخترفیزیکی آباستومانی Abastumani Astro physical observayory ( AbAo )
رصدخانه اخترفیزیکی آرستری Arcetri Astrophysical Observatory
رصدخانه اخترفیزیکی بوراکان Byurakan Astrophysical Observatory(BAO)
رصدخانه اشعه ایکس چاندرا CXO، Chandra X-ray Observatory
رصدخانه اشعه گاما کامپتون Compton Gamma-Ray Observatory (CGRO)
رصدخانه پولکوفو روسیه Pulkovo Observatory
رصدخانه پکن BAO، Beijing Astronomical Observatory
رصدخانه جنوبی اروپا Southern European Observatory(ESO)
رصدخانه خواجه نصیرالدین طوسی khaje nasiroddin e toosi observatory
رصدخانه خورشیدی بیگ بیر Big bear solar observatory
رصدخانه خورشیدی سولار داینامیک Solar dynamic observatory
رصدخانه زعفرانیه Zafaraniye_observatory
رصدخانه گرینویچ Greenwich observatory
رصدخانه مراغه Maraghe observatory
رصدخانه مشترک انگلیس استرالیا Anglo –Ausralion Observatory (AAO)
رصدخانه ملی ایران Iranian national observatory
رصدخانه مهر Mehr observatory
رصدخانه کاشان Kashan observatory
رصدخانه کوه پالومار Mount palomar observatory
رگه های ماه Moon rimae
رگولیت Regolith
رمبش Collapse
رمبیدن Collapse
رنجر Ranger
رهبر Alkaid
رودخانه Eri، river، eridanus
روز Day
روز خورشیدی ظاهری Apparent Solar Day
روز خورشیدی متوسط Mean solar day
روز نجوم Astronomy Day
روز نجومی Siderial day
روزالیند rosalind
روشنه Plages
ری آ Rhea
زاوش Jupiter
زاویه توجیه هلال با افق Crescent orientation
زاویه ساعتی Hour angle
زاویه فاز Phase angle
زباله های فضایی space debris
زبانه Prominence
زبانه انفجاری Eruptive Prominence
زبانه حلقوی Loop prominence
زبانه موجی Surge prominence
زحل Saturn
زمان اتمی Atommic time(AT)
زمان بین المللی Universal Time(UT)
زمان چهارچوبی Coordinated time(CT)
زمان خورشیدی ظاهری Apparent Solar Time
زمان خورشیدی متوسط Mean solar time
زمان دینامیکی Dynamical time(DT)
زمان دینامیکی گرانیگاهی Barycentric time
زمان زمینی Terrestrial time(TT)
زمان زیجی Ephemeris time(ET)
زمین Earth
زهره Venus
زیر غول Sub gaint
زیر کوتوله Sub dwarf
ژان بایر johann bayer
ژانوس Janus
ژولیت juliet
سابرامانیان چاندراسخار Chandrasekhar.Subrahmanyan
سازمان فضایی ایران Iranian space agancy
سازمان ناسا Nasa
سازمان هوانوردی وفضایی آمریکا Nasa
ساعت آفتابی Sundial
سال آنومالی(بی هنجار) Anomalistic year
سال اعتدالی Tropical year
سال انقلابی(برجی) Tropical year
سال بسلی Besselian year
سال گاوسی Gaussian year
سال گرفتی Eclipse year، Ecliptic year(draconic year)
سال گرهی Eclipse year، Ecliptic year(draconic year)
سال نجومی Sidereal Year
سال نوری L.Y، Light year
سالنما Calendar
سایه Umbra
سبع Lup، wolf، lupus
ستاد استهلال
ستارگان BY اژدهایی BY Draconis Stars
ستارگان استراگلر آبی blue straggler stars
ستارگان جمعیت دو Population II Stars
ستارگان حول قطبی Circumpolar stars
ستارگان دوتایی نزدیک Close binary
ستارگان رده A A stars
ستارگان رده Ap Ap Stars
ستارگان رده B B Stars
ستارگان رده F F stars
ستارگان رده G G stars
ستارگان رده K K stars
ستارگان رده M M stars
ستارگان رده O O stars
ستارگان ویژه شیمیایی CP، Chemically pecular stars
ستارگان کربنی Carbon Stars
ستاره Star
ستاره AO ذات الکرسی AO Cassipeia
ستاره CK روباهک CK Vulpeculae
ستاره آلفا تاج Gemma، Alphecca، Alphekka
ستاره آلفا شاه تخته Suhail، Canopus
ستاره آلفا قنطورس Rigil kentaurus، Alpha Centauri (Rigil kentaurus, Toliman)
ستاره آلفا کلب اصغر Procyon
ستاره آلفای قیفاووس Alderamin
ستاره آنکا Ankaa
ستاره اپسیلون دب اکبر Alioth
ستاره اتا حمال Eta carinae
ستاره اتای ثوری Alcyone
ستاره اتای جباری Algiebba
ستاره اتای کارینا(شاه تخته) Eta carinae
ستاره الاولی جنوبی  Alula Australis
ستاره الحنا(ستاره گاما جوزا) Alhena
ستاره المرزم Mirzam
ستاره اومیکرون قیطس o-ceti، mira
ستاره بارنارد Barnard star
ستاره بتا پیکتوریس Beta Pictoris
ستاره بتا ثوری elnath، alnath
ستاره بتا چلیپا mimosa، beta crucis، Becrux
ستاره بتا دجاجه Albireo
ستاره بتا سگ بزرگ Algomeysa (gomeisa)
ستاره بتا صلیب جنوبی mimosa، beta crucis، Becrux
ستاره بتا قنطورسی Hadar، Agena، Beta centauri
ستاره بتا قیفاووس Alfirk
ستاره بتای جبار Rigel
ستاره بلیز Blaze star
ستاره تپنده (تپ اختر) Pulsar
ستاره تپنده دوتایی Binary Pulsar
ستاره جمعیت یک Population I Star
ستاره چی دجاجه Chi Cygni
ستاره دوتایی اخترسنجی Astrometric binary
ستاره رده Ae(ستاره هربیگ Ae/Be) Ae Star
ستاره رده الغول Algol Star
ستاره زتای دب اکبری Mizar
ستاره سیمبیوتیک Symbiotic star
ستاره شمال polaris
ستاره شناس سلطنتی Royal astronomer
ستاره شناسی در چین Astronomy in china
ستاره شناسی در هند Astronomy in india
ستاره فم الحوت Famalhout
ستاره قطبی polaris
ستاره قلب‌العقرب Antares
ستاره گاما اسدی Algeiba، Algiba
ستاره گاما جبار Bellatrix
ستاره گاما دب اصغری Pherkad
ستاره متغییر R اسدی R leonid variable star
ستاره متغییر دبلیو دب اکبری W Ursae majoris(W UMa)
ستاره مغناطیسی Magnetic star
ستاره منقار دجاجه Albireo
ستاره مو قیفاووسی garnet star، Mu cephi
ستاره میرا o-ceti، mira
ستاره نوترونی Neutron star
ستاره های متغییر FK کمایی FKCOM، FK Comae variable stars
ستاره های باریومی Barium stars
ستاره های دوتایی اشعه ایکسی X Ray binaries
ستاره های دوتایی بینابنمایی (طیفی) Spectroscopic Binary
ستاره های دوتایی گرفتی Eclipsing Binary
ستاره های دوتایی نیمه چسبیده Semidetached binary
ستاره های دوتایی وچند تایی Binary and multiple stars
ستاره های رده Be Be stars
ستاره های متغییر Variable stars
ستاره های متغییر ALبادبانی Al velarum Stars
ستاره های متغییر AMجاثی Polars، Am Herculis stars (AM Her)
ستاره های متغییر BY اژدهایی BY Draconis variable stars
ستاره های متغییر DQ جاثی DQ Herculis variables
ستاره های متغییر FU جباری FU Orionis variable stars
ستاره های متغییر HZ جاثی HZ-Herculis variables
ستاره های متغییر PV تلسکوپی PV Telescopii variable stars
ستاره های متغییر R اکلیل شمالی R Corona borealis variable stars
ستاره های متغییر RR شلیاقی RR Lyrae variables
ستاره های متغییر RR تلسکوپی RR Telescopii variables، Symbiotic novae
ستاره های متغییر RV ثوری RV Tauri variable stars
ستاره های متغییر S ماهی طلایی S Doradus variable stars
ستاره های متغییر SX فونیکسی(سیمرغی) SX Phoenicis variable stars
ستاره های متغییر SX حملی SX Arietis variables
ستاره های متغییر U جوزایی U Geminorum variable stars
ستاره های متغییر UV قیطسی UV Ceti variable stars، Flare stars
ستاره های متغییر W سنبله ای W Virginis variables
ستاره های متغییر Z آندرومدایی Z Andromedae variables
ستاره های متغییر Z زرافه ای Z camelopardalis variables
ستاره های متغییر ZZ قیطسی ZZ ceti variable stars
ستاره های متغییر آلفا دو سگان شکاری Alpha(2) canum venaticorum variables
ستاره های متغییر اشعه ایکسی X-ray variables
ستاره های متغییر انفجاری Eruptive variable stars
ستاره های متغییر انفجاری مخرب CV Variables، Cataclysmic variable
ستاره های متغییر بتا شلیاقی Beta Lyrae variables
ستاره های متغییر بتا قیفاووسی Beta Cephi star
ستاره های متغییر بتا کلب اکبری Beta Cephi star
ستاره های متغییر بیضوی Ellipsoidal variables
ستاره های متغییر تپشی Pulsating variable stars
ستاره های متغییر تپشی نیمه منظم Semi regular pulsating stars
ستاره های متغییر تخریبی CV stars، cataclysmic variable binary
ستاره های متغییر تی ثوری T taurus variable stars
ستاره های متغییر چرخشی Rotating variable stars
ستاره های متغییر دلتای سپری Delta scuti stars
ستاره های متغییر ذاتی Intrinsic variables
ستاره های متغییر شراره ای UV Ceti variable stars، Flare stars
ستاره های متغییر غیر ذاتی Extrinsic variable stars
ستاره های متغییر قیفاووسی Cepheid variables
ستاره های متغییر قیفاووسی کوتوله Al velarum Stars
ستاره های متغییر گاما ذات الکرسی Gamma casseopiae variable stars
ستاره های متغییر مغناطیسی Magnetic variable stars
ستاره های متغییر میراگونه Mira type variables
ستاره های متغییر نامنظم Irregular variable stars
ستاره های متغییر نیمه منظم Semi regular variable stars
ستاره ولف رایت WR star، Wolf - Rayet star
ستاره کاپا جباری Saiph
ستاره کروگر 60 Kruger 60
ستاره کف Caph
ستاره کوتوله Dwarf star
سحابی Nebula
سحابی آمریکای شمالی North america nebula
سحابی آندرومدا(امراﺓالمسلسله) m31، Andromeda Galaxy
سحابی بازتابی Reflection nebula
سحابی باگ NGC 6302، Bug nebula
سحابی باکسن دل Baxendell's nebula
سحابی بیر کلاو NGC 6334، Bear Claw nebula
سحابی پروانه Little Dumbbell Nebula,Cork ، Butterfly nebula، m76
سحابی پلیکان Pelican nebula
سحابی تاریک(جذبی) Dark nebula
سحابی جبار m42
سحابی جذبی Dark nebula
سحابی جعبه NGC 6309، Box nebula
سحابی جغد Owl nebula، M97
سحابی چشم گربه Cats eye nebula
سحابی چشمک زن Blinking Planetary
سحابی چوب لباسی Cr 399، Coathanger
سحابی حباب NGC 7635، Bubble nebula
سحابی حلقه (حلقوی) Ring nebula، M57
سحابی خرچنگ crab nebula، M1
سحابی درخش آبی ngc6905، Blue flash nebula
سحابی دمبل کوچک Little Dumbbell Nebula,Cork ، Butterfly nebula، m76
سحابی رتیل Tarantula nebula
سحابی رزت Rosetta nebula
سحابی روزتا(روزت ) Rosseta nebula
سحابی سیاره ای Planetary nebula
سحابی سیاره نما Planetary nebula
سحابی شکارچی m42
سحابی عقاب Eagle nebula، m16
سحابی عقاب Eagle nebula
سحابی قلب Heart nebula
سحابی گلوله برفی آبی Blue snowball
سحابی مثلثی Trifid nebula، m20
سحابی مرداب M8(lagoon neb)
سحابی مورچه Menzel 3، Ant Nebula
سحابی نشری Emission nebula
سحابی کالیفرنیا California nebula
سحابی کوکون cocoon nebula
سرسو(سمت الراس) Zenith
سرعت فرار Escape velosity
سطح نشین قطبی مریخ Mars polar lander(MPL)
سگان شکاری CVn، hunting dogs، canes venatici
سماک اعزل(semak a zal) Spica
سماک رامح(semake rameh) Arcturus (Haris- el- sema)
سمت Azimuth
سمکتین Psc، fishes، pisces
سن زمین Age of the earth
سن هلال Crescent age
سنبله Spicule
سنتور Centaur
سه پایه Tripod
سه گوش Tri، triangle، triangulum
سه گوش جنوبی TrA، southern triangle، triangulum australe
سها(soha) Alcor
سهیل Suhail، Canopus
سوانته آرحنیوس Arrhenius, Svante August (1859- 1927)
سولون ایروینگ بای لی Bailey solon irving
سی سی دی Charge -coupled-device، CCD
سیارات خارجی Superior planets
سیارات داخلی Inferior planets
سیاره Planets
سیاره تیر Mercury
سیاره فراخورشیدی Extrasolar planet
سیاره ناهید Venus
سیاره کوتوله Dwarf planet
سیارک Asteroid
سیارک آر تووسا Arethusa asteroid
سیارک آریستارخوس Aristarchus
سیارک آسبولوس Asbolus
سیارک آمفیتریت Amphitrite
سیارک آنتی اوپ Antiope asteroid
سیارک آنجلی نا Angelina
سیارک اروس Eros
سیارک استینز Steins
سیارک اسکلپیوس Asclepius
سیارک امپلا 198 Ampella asteroid
سیارک باک چس bacchus asteroid
سیارک جونو Juno asteroid
سیارک چیرون chiron
سیارک دیوتیما Diotima asteroid
سیارک رده A A-class asteroid
سیارک های تروجان Trojan asteroids
سیارک هما LA1986(3988) asteroid
سیارک وستا Vesta
سیارک کاستالیا Castalia
سیارکهای آتن Aten asteroid
سیارکهای آرجونا Arjuna asteroid
سیارکهای آمور Amor Asteroids
سیارکهای قطع کننده مدار زمین Earth Crossing Asteroids
سیاه چاله Black hole
سیاهچال Black hole
سیاهچاله Black hole
سیخک Spicule
سیستم خورشیدی solar system
سیستم موقعیت یاب جهانی Global positioning system(GPS)
سیستمهای کاتادیوپتریک Catadioptric systems
سیف الجبار Saiph
سیف(شمشیر) Saiph
سیلیکات Silicate
سینوپه sinope
شاتل آتلانتیس Atlantis space shuttle
شاتل چلنجر challenger spacecraft
شاتل دیسکاوری Discovery space shuttle
شاتل کلمبیا Columbia space shuttle
شاتل(اتوبوس فضایی) Shuttle
شارل مسیه Charles messier(1730-1817)
شانه جبار Betelgeuse
شاهزاده And، Andromeda
شباهنگ Dog star، Sirius
شبکه Ret، net، reticulum
شراره Flare
شراع Vel، sail، vela
شعرای شامی Procyon
شعرای یمانی (sheraye yamani) Dog star، Sirius
شفق قطبی Aurora
شهاب سنگ Meteorite
شهاب سنگ آرمانتی Armanty Meteorite
شهاب سنگ آلن‌هیل ALM 84001
شهاب سنگ آلنده Allende meteorite
شهاب سنگ الیس Alais Meteorite
شهاب سنگ بارول Barwell meteorite
شهاب سنگ ناخلایت Nakhlite
شهاب سنگهای مریخی Martian meteorites
شهاب(شهابواره) Meteoride
شهابسنگ کندریتی کربناسئوس Carbonaceous Chondrite
شهابگون Meteoroid
شکارچی Ori، hunter، orion
شکاف کاسینی Cassini division
شکاف کیرک وود Kirkwood Gap
شیخ بهایی sheikh bahaee
شیدسپهر photosphere
شیی بکلین -نیوگبایور BN object، Becklin-Neugebauer object
صرﺓ الفرس(ستاره آلفای آندرومدا) Sirah، Sirrah، Alpheratz
صفحه کانونی Optical plane
صفرمطلق Absolut Zero
صلیب جنوبی Cru، cross، crux
صورت فلکی Constellation
صورت فلکی آب مار(مار آبی کوچک) Hyi، lesser water snake، hydrus(Hyi)
صورت فلکی آتش دان altar، Ara
صورت فلکی ارابه ران Aur، charioteer، Auriga
صورت فلکی ارنب(خرگوش) lep، hare، lepue(Lep)
صورت فلکی اژدها(تنین) Dra، dragon، draco
صورت فلکی اسب بالدار( فرس اعظم) peg، winged horse، pegasus
صورت فلکی اسکنه Cae، burin، caelum
صورت فلکی اکلیل جنوبی CrA، southern crown، corona australis
صورت فلکی اکلیل شمالی CrB، northern crown، corona borealis
صورت فلکی بادبان Vel، sail، vela
صورت فلکی برساووش Per، perseus
صورت فلکی پاره اسب (قطعة الفرس) Equ، little horse، equuleus
صورت فلکی پیاله Crt، cup، crater
صورت فلکی تازی ها(سگان شکاری) CVn، hunting dogs، canes venatici
صورت فلکی ترازو(میزان) Lib، balance، libra
صورت فلکی تلسکوپ(دوربین نجومی) Tel، telescope، telescopium
صورت فلکی تلمبه(پمپ هوا) Ant، air pump، antlia
صورت فلکی تور Ret، net، reticulum
صورت فلکی توکان Tuc، toucan، tucana
صورت فلکی تکشاخ Mon، Monoceros(Mon)
صورت فلکی جاثی(بر زانونشسته) Her، kneeler، hercules
صورت فلکی جبار(شکارچی) Ori، hunter، orion
صورت فلکی جدی Cap، sea goat، Capricornus
صورت فلکی جوزا Gem، twins، gemini
صورت فلکی چلیپا(صلیب جنوبی) Cru، cross، crux
صورت فلکی حربا Cha، chameleon، chamaeleon
صورت فلکی حمل(بز) Ari، ram، aries
صورت فلکی حوا(مارافسای) Oph، serpentarius، ophiuchus
صورت فلکی خرس بزرگ(دب اکبر) Uma، big dipper، ursa major
صورت فلکی خرس کوچک(دب اصغر) UMi، little dipper، ursa minor
صورت فلکی خط کش(تراز) Nor، ruler، norma
صورت فلکی دجاجه(ماکیان) swan، cygnus
صورت فلکی درنا Gru، crane، grus
صورت فلکی دلفین Del، dolphin، delphinus
صورت فلکی دلو(آب ریز) AQR، water bearer، aquarius
صورت فلکی دو پرگار compasses، circinus
صورت فلکی ذات الکرسی Cas، queen، cassiopeia
صورت فلکی ذره بین(میکروسکوپ) Mic، microscope، microscopium
صورت فلکی روباهک Vul، little fox، vulpecula
صورت فلکی زرافه Cam، giraffe، camelopardalis
صورت فلکی زن به زنجیر کشیده شده(امراﺓالمسلسله) And، Andromeda
صورت فلکی ساعت Hor، clock، horologium
صورت فلکی سپر Sct، shield، scutum
صورت فلکی سرطان(خرچنگ) Cnc، crab، cancer
صورت فلکی سگ بزرگ(کلب اکبر) CMa، greater dog، canis major
صورت فلکی سگ کوچک(کلب اصغر) CMi، little dog، canis minor
صورت فلکی سنبله Vir، virgin، virgo
صورت فلکی سنگ تراش(حجار) Scl، workshop، sculptor
صورت فلکی سه پایه نقاش Pic، painter، pictor
صورت فلکی سهم(تیر) Sge، arrow، sagitta
صورت فلکی سوسمار Lac، lizard، lacerta
صورت فلکی سکستان Sex، sextans، sextant
صورت فلکی سیاه گوش Lyn، lynux، lynx
صورت فلکی سیمرغ(ققنوس) Phe، phoenix، phoenix
صورت فلکی شاه تخته( تیرحمال) Car، keel، carina
صورت فلکی شجاع(مار نر) hya، water snake، hydra
صورت فلکی شلیاق(چنگ رومی) Lyr، lyra، lyre
صورت فلکی شیر کوچک LMi، smaller lion، leo minor
صورت فلکی شیر(اسد) lion، Leo
صورت فلکی طاووس Pav، peacock، pavo
صورت فلکی عقاب Aql، eagle، aquila
صورت فلکی عقرب(کژدم) Sco، scorpio، scorpion
صورت فلکی قطب نما Pyx، mariner compass، pyxis
صورت فلکی قنطورس(ظلیم) Cen، centaurus، centaur
صورت فلکی قوس(کمان) Sgr، archer، sagittarius
صورت فلکی قیطس(نهنگ) Cet، whale، cetus
صورت فلکی قیفاووس Cep، cepheus
صورت فلکی گاو (ثور) Tau، bull، taurus
صورت فلکی گاوران(عوا) Boo، herdsman، bootes
صورت فلکی گرگ(سبع) Lup، wolf، lupus
صورت فلکی گیسوان برنیکه(گیسو) Com، berenice hair، coma berenices
صورت فلکی مار(حیه) Ser، serpens، serpent
صورت فلکی ماهی (حوت) Psc، fishes، pisces
صورت فلکی ماهی پرنده Vol، flying fish، volans
صورت فلکی ماهی جنوبی PsA، southern fish، pisces australis
صورت فلکی ماهی زرین(طلایی) Dor، sword fish، dorado
صورت فلکی مثلث جنوبی TrA، southern triangle، triangulum australe
صورت فلکی مثلث(سه گوش) Tri، triangle، triangulum
صورت فلکی مرغ بهشتی(پرنده بهشتی) Aps، bird of paradise، apus
صورت فلکی مگس Mus، fly، musca
صورت فلکی نهر(رودخانه) Eri، river، eridanus
صورت فلکی هشتک Oct، octans، octant
صورت فلکی هندی Ind، indian، indus
صورت فلکی کبوتر Col، dove، columba
صورت فلکی کشتیدم Pup، poop، puppis
صورت فلکی کلاغ CrV، crow، corvus
صورت فلکی کوره For، furnace، fornax
صورت فلکی کوهمیز Men، table، mensa
ضخامت هلال Crescent thickness
ضد جاذبه Antigravity
ضد دم Antitail
ضد گره Antinode
ضدماده Antimatter
ضربه‌ی پایانی Termination Shock
ضریب بازتاب Albedo
طالع بینی نجومی Astrology
طوغان Tuc، toucan، tucana
طوفان خورشیدی Solar storm
طوفان مغناطیسی Magnetic storm
طول حضیض Longitude of Periapsis
طول دایرةالبروجی Celestial longitude
طول سماوی Celestial longitude
طول گره صعودی Longitude of ascending node، RAAN، Right Ascension of the Ascending Node (RAAN)
طول کمان هلال Crescent arc length
طیف الکترومغناطیسی Electromagnetic spectrum
طیف پیوسته Continuum spectrum
طیف جذبی Absorption spectra
طیف سنج آکوستو اپتیک Acousto – optic spectrographs(Aos)
طیف نشری Emission spectrum
طیف نگار Spectrograph
طیف نگاشت Spectrogram
ظلیم Cen، centaurus، centaur
عبدالرحمن الصوفی azophi، Abad-Ar Rahman Al sufi ( 903- 986)
عدسی آکرومات achromatic lens ، Achromat
عدسی بارلو Barlow lens
عدسی چشمی occular، Eyepiece
عدسی شیی objective lens
عدسی گرانشی Gravitational lens
عرض دایرﺓ البروجی Celestial latitude
عرض دایره البروجی Celestial latitude
عرض سماوی Celestial latitude
عطارد Mercury
علم ستاره شناسی Astronomy
عناق(onagh) Mizar
عنقا(an gha) Phe، phoenix، phoenix
عوا Boo، herdsman، bootes
عکاسی پانوراما panorama photography
عکاسی قلمدوش(پیگی بک) Piggy back photography
عکاسی نجومی Astronomical photography، Photography with telescope
عکسبرداری با تلسکوپ Astronomical photography، Photography with telescope
عیوق Capella
غراب CrV، crow، corvus
غول Giant star
غول آبی Blue giant
غول سرخ Gaint star
فاز هلال Moon phase
فاصله راحتی چشم Eye relief
فاصله کانونی Focul point
فام سپهر choromosphere
فام کره choromosphere
فایندر finderscope
فرآیند آلومینیوم اندود کردن Aluminizing
فرآیند بی برخورد Collisionless process
فرانسیس بیلی Baily francis
فردریچ ویلهلم اگوست آرگلاندر Argelander, Friedrich Wilhelm August (1799- 1875)
فرسایش Ablation
فرش مغناطیسی Magnetic carpet
فروزه Airglow
فشار تبهگنی (دژنره) Degenerate pressure
فضاپیما(مدارنورد) وایکینگ Viking orbiters
فضاپیماهای پایونیر Pioneer space probes
فضاپیماهای مارینر Mariner spacecrafts
فضاپیمای افق های نو New Horizons
فضاپیمای اودیسه مریخ Mars Odyssey
فضاپیمای اولیس Ullysses spacecraft
فضاپیمای جونو juno spacecraft
فضاپیمای چاندرایان 1 Chandrayaan spacecraft-1
فضاپیمای داون dawn
فضاپیمای دیپ اسپیس-1 Deep space-1
فضاپیمای راهیاب مریخ Mars Path Finder
فضاپیمای سایوز Soyuz
فضاپیمای گیوتو Gioto spacecraft
فضاپیمای ماژلان Magellan spacecraft
فضاپیمای مسنجر Messenger spacecraft
فضاپیمای مشاهده‌گر دهانه‌های آتشفشان ماه وماهواره شناسایی LCROSS(Lunar CRater Observation and Sensing Satellite)
فضاپیمای هایابوسا hayabusa spacecraft
فضاپیمای هینود solar-b، Hinode spacecraft
فضاپیمای وسخود
فضاپیمای ویجر 1 Voyager 1
فضاپیمای ویجر 2 voyager 2
فضاپیمای کاسینی Cassini spacecraft
فضاپیمای کاگویا Kaguya satelitte
فضازمان ماجامدار-پاپاپترو Majumdar-papapetro space time
فضانورد Astronaut
فلق Twilight
فهرست اجرام NGC New General Catalogue، NGC
فهرست اقمار زحل satellite of saturn
فهرست اقمار مشتری Satellite Of Jupiter
فهرست بارشهای شهابی Meteor Showers list
فهرست ستارگان روشن Bright Star Catalogue
فهرست ستاره ای ACT ACT catalog
فهرست ستاره ای ابرخس Hipparchos catalogue
فهرست ستاره ای تیکو2 Tycho-2 catalogue
فهرست صورتهای فلکی Constellation list
فهرست عمومی ستارگان متغییر GCVS
فهرست قمرهای سیاره مریخ satellites of mars
فهرست قمرهای سیاره نپتون satellites of neptune
فهرست مسیه Messier catalog
فهرست کالدول Caldwell catalogue
فهرستهای ستاره شناسی Astronomical catalogue
فوبوس phobos
فوران تاج خورشیدی CME، Coronal Mass Ejection(CME)
فوکوسر focuser
فی بی phoebe
فیلتر مایلار Mylar filter
قاعده Al Giedi، Algedi
قانون تیتوس -بود Titus -Bode law
قانون هابل Hubble law
قانون واوکولیور Vaucouleur low
قبله Qiblah
قدر بولومتری Bolometric magnitude
قدر ظاهری Apparent Magnitude
قدرت تفکیک زاویه ای Angular Resolution
قدرت بزرگنمایی Magnification power
قدرمطلق Absolute magnitude
قرص ایری Airy disk
قرص برافزایشی Accretion disk
قرمزشدگی Reddenning
قطب جنوب سماوی South celestial pole
قطب سماوی Celestial pole
قطبی کردن Polar Aligment
قطرزاویه ای Angular Diameter
قطره سیاه black drop
قطعة الفرس Equ، little horse، equuleus
ققنوس(ghogh noos) Phe، phoenix، phoenix
قلب الاسد Regulus
قلم سنگ تراشی Cae، burin، caelum
قو swan، cygnus
قو Gru، crane، grus
قوانین کپلر Kepler's Laws
گاسپرا Gaspra
گالاتیا galatea
گالیلئو گالیله Galileo Galilei
گاما نرم تکرار شونده Soft gamma repeater(sgr)
گانیمد ganymede
گاونر Tau، bull، taurus
گاید اسکوپ Guide scope
گرانش Gravity
گرفتگی Eclipse
گرفتگی حلقوی Annular Eclipse
گره صعودی Ascending Node
گشودگی دهانه تلسکوپ Telescope apperture
گگن شاین Gegenschein
گوتو GO TO
گونی ذغال Coalsack
گونیا Nor، ruler، norma
گویچه بوک Bok Objects
گیتی universe
گیسو Com، berenice hair، coma berenices
گیووانی دومینیک کاسینی Cassini.Giovanni Domenico
لاریسا larissa
لایکا Laika
لب(lobe) روچه Roche lobe
لدا leda
لنز تله Telephoto lens
لوله اپتیکی Optical tube
لکه خورشیدی Sunspot
لیبراسیون Liberation
لیسی ته آ lysithea
ماده تاریک Dark matter
مار آبی hya، water snake، hydra
مار نر hya، water snake، hydra
ماراتن مسیه Messier mararthon
مارافسای Oph، serpentarius، ophiuchus
مارس اکسپرس Mars express
مارگیر Oph، serpentarius، ophiuchus
مارک آرونسون(1987-1950) Aaronson . marc (1950-1987)
مارینر 10 Mariner 10
ماسکن Mascon
ماگما Magma
ماه Moon
ماه آنومالی Anomalistic Month
ماه اژدهایی Draconitic moon
ماه گرفتگی Moon eclipse
ماه گرهی Draconitic moon
ماه نجومی Sidereal month
ماه نو New moon
ماه هلالی Synodic moon
ماه کامل Full moon
ماهواره آریاباتا Aryabhata Satellite
ماهواره آریل Ariel satellite
ماهواره آسکا Asca
ماهواره ابرخس Hipparchos satellite
ماهواره اسپوتنیک sputnik satellite
ماهواره اسپوتنیک 2 Sputnic satellite 2
ماهواره استریو Solar TErrestrial RElations Observatory، STEREO
ماهواره امید Omid satellite
ماهواره ایریدیوم Iridium satellite
ماهواره بر سیمرغ Simorgh rocket
ماهواره تحقیقاتی دقیق ترکیب سنجی ACE، Advanced Composition Explorer (ACE)
ماهواره سوهو solar and heliospheric observatory، soho
ماهواره سویفت Swift satellite
ماهواره سیستم چینی قطبنما Beidou
ماهواره طلوع Tolo satellite
ماهواره مصباح 2 Mesbah 2 satellite
ماهواره مصنوعی Artificial satellite
ماهواره نوید Navid satellite
ماهواره نوید علم و صنعت Navid satellite
ماهواره نوید علم وصنعت navide elm o san at satellite
ماهواره های گلوناس Glonass
ماکه ماکه Makemake
ماکو Macho(Massive Astronomical Compact Halo Object))
ماکو Macho
ماکیان swan، cygnus
مبانی فقهی رویت هلال
متان Methane
متیس Metis
مجمره altar، Ara
محاق
محور نوری Optical axis
محیط بین سیاره ای Interplanetary medium
مختصات دایرﺓ البروجی
مختصات سماوی Celestial coordinates
مدار راس الجدی Tropic of capricorn
مدار راس السرطان Tropical of cancer
مدار نوردآب وهواشناسی مریخ Mars Climate Orbiter
مدارنورد تحقیقاتی مریخ Mars Reconnaissance Orbiter(MRO)
مدارنورد گالیله Galileo orbiter
مردمک خروجی Exit pupil
مروپ Merop
مرکز مطالعه سیاره ای آریزونا Arizona Search For Planets (ASP)
مریخ Mars
مریخ شناسی Areodesy
مریخ نشین ققنوس(فونیکس) Phoenix mars lander
مریخ نورد بیگل دو Beagle 2
مزون Meson
مسابقه رصد اختفاء
مشتری Jupiter
مشعل Faculae
معادله زمان Time equation
معادله سالانه Annual equation
معیارهای رویت پذیری ماه Crescent observing criterias
مغناطکره Magnetosphere
مغناطیس مرز Magnetopause
مقابله Opposition
مقارنه Appulse ، Conjunction
مقر
مقر گاید اسکوپ Guidescope mount
مقیاس آنتونیادی Antoniadi Scale
مگنتار Magnetar
مگنتو گرام Magnetogram
مگنتوپاوز Magnetopause
ملاقه بزرگ big dipper
منطﻗﺔالبروج Zodiac
منطقه آلفا رجیو Alpha Regio
منطقه بارنارد Barnard region
منطقه خط باریک Narrow line region
منطقه فعال ACTIVE Region
منظر یاب View finder
منظومه شمسی solar system
مهرمبش(بیگ کرانچ) Big crunch
مواد بین ستاره ای Interstellar matter
موج مورتن Moreton wave
موشک پگاسوس Pegasus rocket
مکان سنجی Astrometry
مکان یاب بیدو Beidou positioning system
مکانیاب بیدو Beidou positioning system
مکانیک سماوی Celestial mechanics
مکث ماه Moon delay
می موسا mimosa، beta crucis، Becrux
میدان دید Field of view
میرا o-ceti، mira
میراندا miranda
میزان Lib، balance، libra
میزر Maser
میل Declination(Dec.)
میل گره صعودی Longitude of ascending node، RAAN، Right Ascension of the Ascending Node (RAAN)
میماس Mimas
میکروسکوپ Mic، microscope، microscopium
ناجذ Bellatrix
ناحیه حیات Habitable zone
نایاد naiad
نپتون Neptune
نجم Star
نر مار Hyi، lesser water snake، hydrus(Hyi)
نرئید nereid
نرم افزار heavensat Heavensat satellite tracking
نرم افزار moon calculator Moon calculator
نرم افزار orbitron ORBITRON software
نرم افزار stsplus STSPLUS software
نرم افزار ستاره شناسی C2A C2A astronomical Software
نرم افزار ستاره شناسی occult Occult astronomical software
نرم افزار ستاره شناسی Occult watcher Occult watcher software
نسبت کانونی Focul ratio
نسبیت خاص Special relativity
نسبیت عام General relativity
نسر طایر Altrair
نسر واقع Vega
نصف النهار سماوی Celestial meridian
نصف النهار مرکزی Central meridian
نقاط لاگرانژی Lagrangian points
نقشه بردار مریخ Mars Global Surveyor
نقطه ضدخورشید Antisolar point
نمار رنگ Color index
نمودار پروانه ای Butterfly diagram
نمودار رنگ- قدر colour magnitude diagram
نمودار هرتسپرونگ - راسل Hertzsprung-Russell diagram
نهنگ Cet، whale، cetus
نواختر Nova
نواختر تجدید شونده Reccurent nova
نواختر سیمبیوتیک RR Telescopii variables، Symbiotic novae
نواختر کوتوله Dwarf nova
نواختر کوتوله U Geminorum variable stars
نوار هایاشی Hayashi track
نوترون Neutron
نور مرئی(دیدگانی) Visible light
نورسپهر photosphere
نورسنجی نجومی Astronometrical photometery
نورمخالف Gegenschein
نوفه میکروموجی Microwave burst
نیتروژن Nitrogen
نیل آرمسترانگ Armstrong .Neil Alden (1930- )
نیم اسب Sgr، archer، sagittarius
نیم سایه Penumbra
نیکلاس کپرنیک(کوپرنیک) Coper nicus
هارولد دلوس بابکوک Babcock Harold Delos
هالتون کریستین آرپ Arp Halton Christian (1927- )
هاله ماه Moon halo
هاله کهکشان Halo of galaxy
هانریش لودویگ ارست Arrest, Heinrich Ludwiwig (1822- 187)
هاوومی Haumea
هایپرغول Hypergiant
هایپریون Hyperion
هرمز Jupiter
هرکول Her، kneeler، hercules
هسته کهکشان فعال Active galaxy nucleus (AGN)
هفت برادران Uma، big dipper، ursa major
هلال به سوی محاق(از اشکال هلال ماه) Waning crescent
هلال در روز Daylight crescent
هلال رو به بدر(از اشکال هلال ماه) Waxing crescent
هلال صبحگاهی Morning crescent
هلال ماه نو New moon
هلیم Helium
هلیوسفر Heliosphere
هم خطی Collimation
هم خطی نمودن Collimation
همدم Compannion
هنری دراپر Henry Draper
هنریتا سوان لیویت Leavitt٬Henrietta Swan
هویگنس Huygens
هیدروژن Hydrogen
هیدروژن آلفا H-alpha
هیدروژن دوبار یونیده HII region
هیدروژن فلزی Metallic hydrogen
هیمالیا himalia
واحد نجومی AU، Astronomical unit
والتر باده baade, walter
وج wedge
وشق Lyn، lynux، lynx
ونوس اکسپرس Venus express
ویلهلم بسل Bessel. friedrich Wilhelm
ویلیام هاگینز William huggins
ویلیام هرشل Herschel, (Frederick) William (1738-1822)
کاتارینا Catarina
کاتنا Catena
کارمه carme
کارون Charon
کاستور Castor
کاسه درویشان Cap، sea goat، Capricornus
کالدرا Caldera
کالیبان Caliban
کالیپسو Calypso
کالیستو callisto
کامیلا Camilla
کاناپوس Suhail، Canopus
کانالهای مریخی Martian canals
کانیبالیسم Cannibalism
کاوشگر فضایی رزتا Rosetta Spacecraft
کجنمایی Aberration (2)
کجنمایی رنگی Chromatic aberration
کجنمایی کروی Spherrical abberation
کراچت مغناطیسی Magnetic crochet
کربن Carbon
کرسیدا cressida
کره سماوی Celestial sphere
کروموسفر photosphere
کرکس پرنده Altrair
کرکس نشسته Vega
کژدم Sco، scorpio، scorpion
کشتی آرگو Argo Navis
کشیدگی Elongation
کشیدگی مداری(زاویه با صفحه اصلی) Inclination
کلادیوس پتولمئس(بطلمیوس) Claudius Ptolemaeus
کلب اصغر CMi، little dog، canis minor
کلب اکبر CMa، greater dog، canis major
کلف Sunspot
کلگی
کلمانتین Clementine
کما Coma
کمان Sge، arrow، sagitta
کمان Sgr، archer، sagittarius
کمانک Fibrils
کمربند حیات Habitable zone
کمربند سیارکی Astroid belt
کمربند کوییپر (کوییپر -اج ورث) Kuiper belt(edgeworth-kuiper)
کندرول Chondrule
کندریت Chondrite
کهکشان galaxy
کهکشان cd CD galaxy
کهکشان آندرومدا(m31) m31، Andromeda Galaxy
کهکشان اتم ها برای صلح Atoms for peace galaxy
کهکشان اسپلینتر ngc 5907، Splinter galaxy
کهکشان بارنارد ngc6822، Barnard galaxy
کهکشان بیضوی Elliptical galaxy
کهکشان چشم سیاه Black eye galaxy، m64
کهکشان حجار NGC 253، Sculptor galaxy
کهکشان رادیویی Radio galaxy
کهکشان راه شیری Milky way galaxy
کهکشان ستاره فشان Starburst galaxy
کهکشان سیفرت Seyfert galaxy
کهکشان سیگار Cigar Galaxy، M82
کهکشان فعال agn، Active galaxy
کهکشان قنطورس A Centaurus A
کهکشان مارپیچی Spiral galaxy
کهکشان مارپیچی آنمیک Anemic Spiral Galaxy
کهکشان مارپیچی میله ای barred spiral galaxy
کهکشان مثلثی Triangulum Galaxy، M33
کهکشان نامنظم Irregular galaxy
کهکشان کارافه Carafe galaxy
کهکشان کارت ویل Cartwheel galaxy
کهکشان کلاه مکزیکی Sombrero galaxy، m104
کهکشان کوتوله Dwarf galaxy
کهکشان کوتوله پمپ هوا Antilia Dwarf Galaxy
کهکشان کوتوله قوس Sagittarius Dwarf Elliptical Galaxy(SagDEG)
کهکشان کوتوله‌ دلو Aquarius Dwarf galaxy
کهکشان کوچک تلمبه Antlia Galaxy
کهکشانهای مارکاریان Markarian galaxies
کوئلواستات Coelostat
کوازار quasar
کوتوله سفید White dwarf
کوتوله سیاه Black dwarf
کوتوله قرمز Red dwarf
کوتوله قهوه ای Brown dwarf
کوردلیا cordelia
کوه ارسیا Arsia Mons
کوه اس کری اوس As Craeus Mons
کوههای ماه Moon montes
کوکب polaris
کیهان universe
کیهان باز Open universe
کیهان بسته Closed universe
کیهان شناسی Cosmology
کیهان شناسی ضدماده Antimatter Cosmology
کیوان Saturn
کیکاوس Cep، cepheus
یاپتوس iapetus
یدالجوزاء Betelgeuse
یوروپا europe
یوری گاگارین Yuri Alekseyevich Gagarin
یوهان کپلر Johannes Kepler
 

۷۷۱۲۹۱۵   پیاده سازی : کافه نورون