سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

الف- آ - ب - پ - ت - ث - ج - چ - ح - خ - د - ذ - ر - ز - ژ - س - ش - ص - ض - ط - ظ - ع - غ - ف - ق - ک - گ - ل - م - ن - و - ه - ی - تمامی موارد

B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  All

برای کسب اطلاعات بیشتر روی واژه های انگلیسی کلیک نمایید

A
A stars ستارگان رده A
Aaronson . marc (1950-1987) مارک آرونسون(1987-1950)
AAVSO(American Association of variable star observers ) انجمن آمریکایی رصدکنندگان ستارگان متغییر
Abad-Ar Rahman Al sufi ( 903- 986) عبدالرحمن الصوفی
Abastumani Astro physical observayory ( AbAo ) رصدخانه اخترفیزیکی آباستومانی
Abbort , charles Greely (1872-1961) چارلز گریلی آبورت(1961-1872)
Abell 39 آبل 39
Aberration (2) ابیراهی، کجنمایی، انحراف
Abetti , Giorgio ( 1882-1982) جیورجیو آبتتی
Ablation ابلیشن، فرسایش
Able آبل
Abservatory رصدخانه
Absolut Zero صفرمطلق
Absolute magnitude قدرمطلق
Absorbtion جذب
Absorbtion line خط جذبی
Absorbtion Band باند جذبی
Absorption spectra طیف جذبی
Abulfeda ابوالفدا
Abulwafa-mohammad Al- buzjani ابوالوفا محمدالبوزجانی
Acamar آکامار(ستاره تتا نهری)
Accretion برافزایش
Accretion disk قرص برافزایشی
ACE ماهواره تحقیقاتی دقیق ترکیب سنجی
Achernar آخرالنهر
Achilles آشیل
Achondrite آکندریت
Achromat آکرومات، عدسی آکرومات
Achromatic telescope تلسکوپ شکستی آکروماتیک
Acidalia planitia اسیدالیا پلانیتیا
A-class asteroid سیارک رده A
Acousto – optic spectrographs(Aos) طیف سنج آکوستو اپتیک
Acronical آکرونیکال
ACT catalog فهرست ستاره ای ACT
Actinometer اکتینومتر
Active optics اپتیک فعال
ACTIVE Region منطقه فعال
Active galaxy کهکشان فعال
Active galaxy nucleus (AGN) هسته کهکشان فعال
Active sun خورشید فعال
Adams walter Sidney ( 1876-1956) آدامز والتر سیدنی
Adaptive optics اپتیک تطابقی
adara العذاری
Adhara العذاری
Adonis آدونیس
Adonis آدونیس
Adrastea آدراس ته ا
Advance of Perihelion چرخش محوری
Advanced Composition Explorer (ACE) ماهواره تحقیقاتی دقیق ترکیب سنجی
Ae Star ستاره رده Ae(ستاره هربیگ Ae/Be)
Aerobee آئروبی
Aerobraking ترمز هوایی
Aerogel آئروژل
Aeronomy آئرونومی
Aeropause آئروپاوز
After glow تابش ثانویه
Agamemnon آگاممنون
Age of the earth سن زمین
Agena اجنا
Agena ستاره بتا قنطورسی
Aglaonike آگلااونیک
agn کهکشان فعال
Ahmad dalaki احمد دالکی
air pump صورت فلکی تلمبه(پمپ هوا)، پمپ هوا
Airglow فروزه، تابش آسمان
Airy disk قرص ایری
Aittken Robert Grant (1864-1951) رابرت گرانت آیتکن
Ajax آژاکس
Akiyama Tokohiro آکیاما توکوهیرو
Al Giedi قاعده
Al hazen ( 965- 1040) ابو علی الحسن ابن الهیثم
Al- Tusi Nasir al Din (Nasirddin) (1201-74) خواجه نصیرالدین طوسی
Al velarum Stars ستاره های متغییر ALبادبانی، ستاره های متغییر قیفاووسی کوتوله
Alais Meteorite شهاب سنگ الیس
Alba patera آلبا پاترا
Albategnius البطانی، ابوعبدا... محمد بن جابر
Albategnius البطجنیوس
albattani(858-929) البطانی، ابوعبدا... محمد بن جابر
Albedo ضریب بازتاب
Albert آلبرت
Albireo آلبیرو، ستاره منقار دجاجه، ستاره بتا دجاجه
Alcor سها(soha)
Alcyone السیون، ستاره اتای ثوری
Aldebaran الدبران
Alderamin الدرامین، ستاره آلفای قیفاووس
Aldrin Edwin (1930- ) : آلدرین ادوین
Alexandra Family خانواده سیارکی الکساندرا
Alfirk الفرق، ستاره بتا قیفاووس
Alfonso x of Castile (1221- 1284) آلفونسو
Algedi قاعده
Algeiba الجیبا، ستاره گاما اسدی
Algenib الجانب، جنب فرس
Algiba الجیبا، ستاره گاما اسدی
Algiebba الجیبها(ستاره اتای جباری)، ستاره اتای جباری
Algol الغول
Algol Paradox پارادوکس الغول
Algol Star ستاره رده الغول
Algomeysa (gomeisa) القمیصاء(ستاره بتا سگ بزرگ)، ستاره بتا سگ بزرگ
Algonquin Radio Observatory رصد خانه رادیویی آلگون کویین
Alhena ستاره الحنا(ستاره گاما جوزا)
Alinda آلیندا
Alinda Family خانواده سیارکی آلیندا
Alioth الیوت، ستاره اپسیلون دب اکبر
Alkhwarizmi – [Al- khawarizmi] خوارزمی-ابوعبدالله محمد بن موسی الخوارزمی
All sky camera دوربین تمام آسمان
Allende meteorite شهاب سنگ آلنده
ALM 84001 شهاب سنگ آلن‌هیل
Almaaz الماز(ستاره اپسیلون عیوقی )
Almagest المجسط
Almanac (astronomical) آلماناک ستاره ای
Almanon المانون
Almaz الماز، الماس
alnair النییر
alnath الناز(ستاره بتا ثوری)، ستاره بتا ثوری
Alnilam النیلم
Alniyat النییط
Alniyat النییت
alpes آلپ
alpha capricornids بارش شهابی آلفا جدی
Alpha Centauri (Rigil kentaurus, Toliman) ستاره آلفا قنطورس
Alpha Momocerotids بارش شهابی آلفا تک شاخ
Alpha Particle ذره آلفا
Alpha Regio منطقه آلفا رجیو
Alpha(2) canum venaticorum variables ستاره های متغییر آلفا دو سگان شکاری
Alphecca الفکه، ستاره آلفا تاج
Alphekka الفکه، ستاره آلفا تاج
Alpher Ralph Asher (1921- ) آلفر رالف اشر
Alpheratz صرﺓ الفرس(ستاره آلفای آندرومدا)، sarra tol faras
Alphonsus الفونسو
altar صورت فلکی آتش دان، مجمره
Altazimuth mounting استقرار سمت ارتفاعی
Altitude ارتفاع
Altrair نسر طایر ، کرکس پرنده
Aludra العذرا
Alya آلیا
AM Canum Vanaticorum آ ام تازی ها
Am Herculis stars (AM Her) ستاره های متغییر AMجاثی
Amalthea آمالته ا
American Astronautical Society جامعه فضانوردی آمریکا
American Astronmical society (AAS) جامعه ستاره شناسی آمریکا
Amiriani آمیرانی
Ammonia آمونیاک
Ampella asteroid سیارک امپلا 198
Amphitrite سیارک آمفیتریت
Amplitude دامنه
Analemma آنالما
Ananke آنانک
ananke آنانکه
Anastigmat آن آستیگمات
Anaxagoras آناکساگوراس
Anaximander of Miletus (611-547ق.م) آناکسیماندر
And صورت فلکی زن به زنجیر کشیده شده(امراﺓالمسلسله)، آندرومدا، شاهزاده، امراﺓالمسلسله
Anderomedid Meteors بارش شهابی آندرومدایی
Andromeda صورت فلکی زن به زنجیر کشیده شده(امراﺓالمسلسله)، آندرومدا، شاهزاده، امراﺓالمسلسله
Andromeda Galaxy کهکشان آندرومدا(m31)، سحابی آندرومدا(امراﺓالمسلسله)
Anemic Spiral Galaxy کهکشان مارپیچی آنمیک
Angelina سیارک آنجلی نا
Anglo –Ausralion Observatory (AAO) رصدخانه مشترک انگلیس استرالیا
Angrite انگریت
Angstrom Anders Janas (1814- 1874) آنگستروم-آندرز
Angular Diameter قطرزاویه ای
Angular Resolution قدرت تفکیک زاویه ای
Anihilation آنی هیلیشن
Anisotropy آنیزوتروپی
Ankaa ستاره آنکا
Ann Arbor Observatory رصدخانه آن آربور
Annual equation معادله سالانه
Annual Parallax اختلاف منظر سالیانه
Annual Variation تغییرات سالیانه
Annular Eclipse گرفتگی حلقوی
Anomalistic Month ماه آنومالی
Anomalistic year سال آنومالی(بی هنجار)
Anomalus Cosmic Rays پرتوهای کیهانی آنومالی
Anomalus X Ray Pulasar (AXP) تپنده اشعه ایکس آنومالی
Anomaly آنومالی
Anooshe ansari انوشه انصاری
Anorthosite آنورتوزیت
Ansa آنزا
Ansmet پروژه آنس مت
Ant صورت فلکی تلمبه(پمپ هوا)، پمپ هوا
Ant Nebula سحابی مورچه
Antapex آنت اپکس
Antares ستاره قلب‌العقرب
Antennae آنتنا
Antigravity ضد جاذبه
Antikythera آنتیکی ترا
Antilia Dwarf Galaxy کهکشان کوتوله پمپ هوا
Antimatter ضدماده
Antimatter Cosmology کیهان شناسی ضدماده
Antinode ضد گره
Antionous آنتی نوس
Antiope asteroid سیارک آنتی اوپ
Antisolar point نقطه ضدخورشید
Antitail ضد دم
antlia صورت فلکی تلمبه(پمپ هوا)، پمپ هوا
Antlia Galaxy کهکشان کوچک تلمبه
Antoniadi Eugene Michael (1870-1944) آنتونیادی
Antoniadi Scale مقیاس آنتونیادی
AO Cassipeia ستاره AO ذات الکرسی
Ap Stars ستارگان رده Ap
Apache point Observatory (APO) رصدخانه آپاچی پوینت
Aparition آپاریشن
Apastron اوج ستاره ای
Aperture Synthesis تحلیل دهانه
Apex اپکس
Aphelion اوج ، اوج خورشیدی
Aphrodite Terra آفرودیت ترا
Apoapsis حضیض، آپوآپسیس
Apochromat عدسی آپوکرومات
Apochromatic telescope تلسکوپ آپوکروماتیک
Apogee اوج زمینی
Apollo Programme پروژه آپولو
Apophis asteroid سیارک آپوفیس
Apparent Magnitude قدر ظاهری
Apparent Solar Day روز خورشیدی ظاهری
Apparent Solar Time زمان خورشیدی ظاهری
Appleton, Edward Victor (1892-1965) ادوارد ویکتور اپلتون
Aps صورت فلکی مرغ بهشتی(پرنده بهشتی)، پرنده بهشتی
apsidal چرخش محوری
Apside (Apsis) اپساید
apus صورت فلکی مرغ بهشتی(پرنده بهشتی)، پرنده بهشتی
Aql صورت فلکی عقاب
AQR صورت فلکی دلو(آب ریز)، آب ریز
aquarius صورت فلکی دلو(آب ریز)، آب ریز
Aquarius Dwarf galaxy کهکشان کوتوله‌ دلو
aquila صورت فلکی عقاب
Ara صورت فلکی آتش دان، مجمره
Arago, Dominiqu- Francois (1786-1853) دومینیک آراگو
Arc Second (second of Arc) ثانیه قوسی
Arcetri Astrophysical Observatory رصدخانه اخترفیزیکی آرستری
archer صورت فلکی قوس(کمان)، رامی، نیم اسب، کمان
Arches cluster خوشه آرچز
Arcturus (Haris- el- sema) سماک رامح(semake rameh)
Arecibo Observatory رصدخانه آرسیبو
Arecibo vallis دره آرسیبو
Arend- Roland Comet دنباله دار آرند-رولاند
Areobiology آرئوبیولوژی
Areodesy آرئودزی، مریخ شناسی
Areography آرئوگرافی
Ares (Areo) آرس
Ares Vallis دره آرس
Arethusa asteroid سیارک آر تووسا
Argelander, Friedrich Wilhelm August (1799- 1875) فردریچ ویلهلم اگوست آرگلاندر
Argument of latitude آرگومان عرض
Argument of perihelion (Argument of periapsis)(W) آرگومان حضیض
Argus آرگوس
Argus Project پروژه آرگوس
Argyre Planitia آرگیر پلانتیا
Ari صورت فلکی حمل(بز)، hamal، بز
Ariadaeus Rille آریادئوس ریل
Ariane آریان
Ariel satellite ماهواره آریل
aries صورت فلکی حمل(بز)، hamal، بز
Arietids بارش شهابی حملی
Aristarchus سیارک آریستارخوس
Aristarchus of Samos (320-250 ق.م ) آریستارخوس
Aristillus (200ق.م) آریستی لوس
Arizona Search For Planets (ASP) مرکز مطالعه سیاره ای آریزونا
Arjuna asteroid سیارکهای آرجونا
Armagh Observatory رصدخانه آرماق
Armanty Meteorite شهاب سنگ آرمانتی
Armillary Sphere ذات الحلق، ZATOLHALQ
Armstrong .Neil Alden (1930- ) نیل آرمسترانگ
Arp Halton Christian (1927- ) هالتون کریستین آرپ
Array for Microwave Background Anistoropy (AMIBA) آرایه تلسکوپی آنیستروپی مایکروویو زمینه
Arrest, Heinrich Ludwiwig (1822- 187) هانریش لودویگ ارست
Arrhenius, Svante August (1859- 1927) سوانته آرحنیوس
arrow صورت فلکی سهم(تیر)، sahm، کمان، تیر
Arsia Mons کوه ارسیا
Artificial satellite ماهواره مصنوعی
Aryabhata Satellite ماهواره آریاباتا
Arzachel حفره الزرقالی
Arzachel (1028-1087) الزرقالی
As Craeus Mons کوه اس کری اوس
Asbolus سیارک آسبولوس
Asca ماهواره آسکا
Ascending Node گره صعودی
Asclepius سیارک اسکلپیوس
Asteroid سیارک
Astigmatism آستیگماتیسم
Astrograph آستروگراف
Astroid belt کمربند سیارکی
Astrolabe اسطرلاب
Astrology طالع بینی نجومی
Astrometric binary ستاره دوتایی اخترسنجی
Astrometry اختر سنجی
Astrometry مکان سنجی
Astronaut فضانورد
Astronometrical photometery نورسنجی نجومی
Astronomical catalogue فهرستهای ستاره شناسی
Astronomical photography عکسبرداری با تلسکوپ، عکاسی نجومی
Astronomical unit واحد نجومی
Astronomy علم ستاره شناسی
Astronomy Day روز نجوم
Astronomy in china ستاره شناسی در چین
Astronomy in india ستاره شناسی در هند
Aten asteroid سیارکهای آتن
Atlantis space shuttle شاتل آتلانتیس
Atommic time(AT) زمان اتمی
Atoms for peace galaxy کهکشان اتم ها برای صلح
AU واحد نجومی
Aur صورت فلکی ارابه ران
Auriga صورت فلکی ارابه ران
Aurigid shower بارش شهابی ارابه رانی
Aurora شفق قطبی
Auto guider اتوگایدر، دوربین هدایتگر
Azimuth سمت
azophi عبدالرحمن الصوفی
 

۷۷۱۲۳۱۶   پیاده سازی : کافه نورون