سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

الف- آ - ب - پ - ت - ث - ج - چ - ح - خ - د - ذ - ر - ز - ژ - س - ش - ص - ض - ط - ظ - ع - غ - ف - ق - ک - گ - ل - م - ن - و - ه - ی - تمامی موارد

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  All

برای کسب اطلاعات بیشتر روی واژه های انگلیسی کلیک نمایید

ALL
Amino Acids آمینو اسید
Arneb خرگوش، ستاره ارنب
Aberration (1) ابیراهی ، انحراف نوری
Apollonius of perga (200-100 ق. م آپولونیوس
Aristotle (384-322 ق.م) ارسطو
Alnitak الناطق
Arctic Circle منطقه شمالگان
indian صورت فلکی هندی
 Alula Australis ستاره الاولی جنوبی
abell clusters خوشه های آبل
achromatic lens آکرومات، عدسی آکرومات
Airy sir George Biddell (1801-1892) ایری، جورج بیدل
Al- Biruni, Abu Raihan (973-1048) ابوریحان بیرونی(973-1048)
Alkaid القاید، رهبر
Aluminizing فرآیند آلومینیوم اندود کردن
Amor Asteroids سیارکهای آمور
Angular Momentom اندازه حرکت زاویه‌ای
Aperture دهانه- دهانه ورودی
Apollo Asteroid سیارکهای گروه آپولو
Appulse مقارنه
Argo Navis کشتی آرگو
Ariel آریل
Array آرایه
Beehive Cluster ام 44، خوشه کندوی عسل
bird of paradise صورت فلکی مرغ بهشتی(پرنده بهشتی)، پرنده بهشتی
fly صورت فلکی مگس
furnace صورت فلکی کوره
greater dog صورت فلکی سگ بزرگ(کلب اکبر)، kalb-e-akbar، کلب اکبر
herdsman صورت فلکی گاوران(عوا)، avva، عوا
Lagrangian points نقاط لاگرانژی
lion صورت فلکی شیر(اسد)، اسد
Meteor Showers list فهرست بارشهای شهابی
Puppids meteor shower بارش شهابی کشتیدمی
river صورت فلکی نهر(رودخانه)، nahr، رودخانه
ruler صورت فلکی خط کش(تراز)، گونیا، تراز
sail صورت فلکی بادبان، شراع
Southern European Observatory(ESO) رصدخانه جنوبی اروپا
southern triangle صورت فلکی مثلث جنوبی، سه گوش جنوبی
Titus -Bode law قانون تیتوس -بود
triangle صورت فلکی مثلث(سه گوش)، سه گوش
wolf صورت فلکی گرگ(سبع)، سبع
 Alphard الفرد
105 ام 105
47 tucanae 47 توکانا
A stars ستارگان رده A
Aaronson . marc (1950-1987) مارک آرونسون(1987-1950)
AAVSO(American Association of variable star observers ) انجمن آمریکایی رصدکنندگان ستارگان متغییر
Abad-Ar Rahman Al sufi ( 903- 986) عبدالرحمن الصوفی
Abastumani Astro physical observayory ( AbAo ) رصدخانه اخترفیزیکی آباستومانی
Abbort , charles Greely (1872-1961) چارلز گریلی آبورت(1961-1872)
Abell 39 آبل 39
Aberration (2) ابیراهی، کجنمایی، انحراف
Abetti , Giorgio ( 1882-1982) جیورجیو آبتتی
Ablation ابلیشن، فرسایش
Able آبل
Abservatory رصدخانه
Absolut Zero صفرمطلق
Absolute magnitude قدرمطلق
Absorbtion جذب
Absorbtion line خط جذبی
Absorbtion Band باند جذبی
Absorption spectra طیف جذبی
Abulfeda ابوالفدا
Abulwafa-mohammad Al- buzjani ابوالوفا محمدالبوزجانی
Acamar آکامار(ستاره تتا نهری)
Accretion برافزایش
Accretion disk قرص برافزایشی
ACE ماهواره تحقیقاتی دقیق ترکیب سنجی
Achernar آخرالنهر
Achilles آشیل
Achondrite آکندریت
Achromat آکرومات، عدسی آکرومات
Achromatic telescope تلسکوپ شکستی آکروماتیک
Acidalia planitia اسیدالیا پلانیتیا
A-class asteroid سیارک رده A
Acousto – optic spectrographs(Aos) طیف سنج آکوستو اپتیک
Acronical آکرونیکال
ACT catalog فهرست ستاره ای ACT
Actinometer اکتینومتر
Active optics اپتیک فعال
ACTIVE Region منطقه فعال
Active galaxy کهکشان فعال
Active galaxy nucleus (AGN) هسته کهکشان فعال
Active sun خورشید فعال
Adams walter Sidney ( 1876-1956) آدامز والتر سیدنی
Adaptive optics اپتیک تطابقی
adara العذاری
Adhara العذاری
Adonis آدونیس
Adonis آدونیس
Adrastea آدراس ته ا
Advance of Perihelion چرخش محوری
Advanced Composition Explorer (ACE) ماهواره تحقیقاتی دقیق ترکیب سنجی
Ae Star ستاره رده Ae(ستاره هربیگ Ae/Be)
Aerobee آئروبی
Aerobraking ترمز هوایی
Aerogel آئروژل
Aeronomy آئرونومی
Aeropause آئروپاوز
After glow تابش ثانویه
Agamemnon آگاممنون
Age of the earth سن زمین
Agena اجنا
Agena ستاره بتا قنطورسی
Aglaonike آگلااونیک
agn کهکشان فعال
Ahmad dalaki احمد دالکی
air pump صورت فلکی تلمبه(پمپ هوا)، پمپ هوا
Airglow فروزه، تابش آسمان
Airy disk قرص ایری
Aittken Robert Grant (1864-1951) رابرت گرانت آیتکن
Ajax آژاکس
Akiyama Tokohiro آکیاما توکوهیرو
Al Giedi قاعده
Al hazen ( 965- 1040) ابو علی الحسن ابن الهیثم
Al- Tusi Nasir al Din (Nasirddin) (1201-74) خواجه نصیرالدین طوسی
Al velarum Stars ستاره های متغییر ALبادبانی، ستاره های متغییر قیفاووسی کوتوله
Alais Meteorite شهاب سنگ الیس
Alba patera آلبا پاترا
Albategnius البطانی، ابوعبدا... محمد بن جابر
Albategnius البطجنیوس
albattani(858-929) البطانی، ابوعبدا... محمد بن جابر
Albedo ضریب بازتاب
Albert آلبرت
Albireo آلبیرو، ستاره منقار دجاجه، ستاره بتا دجاجه
Alcor سها(soha)
Alcyone السیون، ستاره اتای ثوری
Aldebaran الدبران
Alderamin الدرامین، ستاره آلفای قیفاووس
Aldrin Edwin (1930- ) : آلدرین ادوین
Alexandra Family خانواده سیارکی الکساندرا
Alfirk الفرق، ستاره بتا قیفاووس
Alfonso x of Castile (1221- 1284) آلفونسو
Algedi قاعده
Algeiba الجیبا، ستاره گاما اسدی
Algenib الجانب، جنب فرس
Algiba الجیبا، ستاره گاما اسدی
Algiebba الجیبها(ستاره اتای جباری)، ستاره اتای جباری
Algol الغول
Algol Paradox پارادوکس الغول
Algol Star ستاره رده الغول
Algomeysa (gomeisa) القمیصاء(ستاره بتا سگ بزرگ)، ستاره بتا سگ بزرگ
Algonquin Radio Observatory رصد خانه رادیویی آلگون کویین
Alhena ستاره الحنا(ستاره گاما جوزا)
Alinda آلیندا
Alinda Family خانواده سیارکی آلیندا
Alioth الیوت، ستاره اپسیلون دب اکبر
Alkhwarizmi – [Al- khawarizmi] خوارزمی-ابوعبدالله محمد بن موسی الخوارزمی
All sky camera دوربین تمام آسمان
Allende meteorite شهاب سنگ آلنده
ALM 84001 شهاب سنگ آلن‌هیل
Almaaz الماز(ستاره اپسیلون عیوقی )
Almagest المجسط
Almanac (astronomical) آلماناک ستاره ای
Almanon المانون
Almaz الماز، الماس
alnair النییر
alnath الناز(ستاره بتا ثوری)، ستاره بتا ثوری
Alnilam النیلم
Alniyat النییط
Alniyat النییت
alpes آلپ
alpha capricornids بارش شهابی آلفا جدی
Alpha Centauri (Rigil kentaurus, Toliman) ستاره آلفا قنطورس
Alpha Momocerotids بارش شهابی آلفا تک شاخ
Alpha Particle ذره آلفا
Alpha Regio منطقه آلفا رجیو
Alpha(2) canum venaticorum variables ستاره های متغییر آلفا دو سگان شکاری
Alphecca الفکه، ستاره آلفا تاج
Alphekka الفکه، ستاره آلفا تاج
Alpher Ralph Asher (1921- ) آلفر رالف اشر
Alpheratz صرﺓ الفرس(ستاره آلفای آندرومدا)، sarra tol faras
Alphonsus الفونسو
altar صورت فلکی آتش دان، مجمره
Altazimuth mounting استقرار سمت ارتفاعی
Altitude ارتفاع
Altrair نسر طایر ، کرکس پرنده
Aludra العذرا
Alya آلیا
AM Canum Vanaticorum آ ام تازی ها
Am Herculis stars (AM Her) ستاره های متغییر AMجاثی
Amalthea آمالته ا
American Astronautical Society جامعه فضانوردی آمریکا
American Astronmical society (AAS) جامعه ستاره شناسی آمریکا
Amiriani آمیرانی
Ammonia آمونیاک
Ampella asteroid سیارک امپلا 198
Amphitrite سیارک آمفیتریت
Amplitude دامنه
Analemma آنالما
Ananke آنانک
ananke آنانکه
Anastigmat آن آستیگمات
Anaxagoras آناکساگوراس
Anaximander of Miletus (611-547ق.م) آناکسیماندر
And صورت فلکی زن به زنجیر کشیده شده(امراﺓالمسلسله)، آندرومدا، شاهزاده، امراﺓالمسلسله
Anderomedid Meteors بارش شهابی آندرومدایی
Andromeda صورت فلکی زن به زنجیر کشیده شده(امراﺓالمسلسله)، آندرومدا، شاهزاده، امراﺓالمسلسله
Andromeda Galaxy کهکشان آندرومدا(m31)، سحابی آندرومدا(امراﺓالمسلسله)
Anemic Spiral Galaxy کهکشان مارپیچی آنمیک
Angelina سیارک آنجلی نا
Anglo –Ausralion Observatory (AAO) رصدخانه مشترک انگلیس استرالیا
Angrite انگریت
Angstrom Anders Janas (1814- 1874) آنگستروم-آندرز
Angular Diameter قطرزاویه ای
Angular Resolution قدرت تفکیک زاویه ای
Anihilation آنی هیلیشن
Anisotropy آنیزوتروپی
Ankaa ستاره آنکا
Ann Arbor Observatory رصدخانه آن آربور
Annual equation معادله سالانه
Annual Parallax اختلاف منظر سالیانه
Annual Variation تغییرات سالیانه
Annular Eclipse گرفتگی حلقوی
Anomalistic Month ماه آنومالی
Anomalistic year سال آنومالی(بی هنجار)
Anomalus Cosmic Rays پرتوهای کیهانی آنومالی
Anomalus X Ray Pulasar (AXP) تپنده اشعه ایکس آنومالی
Anomaly آنومالی
Anooshe ansari انوشه انصاری
Anorthosite آنورتوزیت
Ansa آنزا
Ansmet پروژه آنس مت
Ant صورت فلکی تلمبه(پمپ هوا)، پمپ هوا
Ant Nebula سحابی مورچه
Antapex آنت اپکس
Antares ستاره قلب‌العقرب
Antennae آنتنا
Antigravity ضد جاذبه
Antikythera آنتیکی ترا
Antilia Dwarf Galaxy کهکشان کوتوله پمپ هوا
Antimatter ضدماده
Antimatter Cosmology کیهان شناسی ضدماده
Antinode ضد گره
Antionous آنتی نوس
Antiope asteroid سیارک آنتی اوپ
Antisolar point نقطه ضدخورشید
Antitail ضد دم
antlia صورت فلکی تلمبه(پمپ هوا)، پمپ هوا
Antlia Galaxy کهکشان کوچک تلمبه
Antoniadi Eugene Michael (1870-1944) آنتونیادی
Antoniadi Scale مقیاس آنتونیادی
AO Cassipeia ستاره AO ذات الکرسی
Ap Stars ستارگان رده Ap
Apache point Observatory (APO) رصدخانه آپاچی پوینت
Aparition آپاریشن
Apastron اوج ستاره ای
Aperture Synthesis تحلیل دهانه
Apex اپکس
Aphelion اوج ، اوج خورشیدی
Aphrodite Terra آفرودیت ترا
Apoapsis حضیض، آپوآپسیس
Apochromat عدسی آپوکرومات
Apochromatic telescope تلسکوپ آپوکروماتیک
Apogee اوج زمینی
Apollo Programme پروژه آپولو
Apophis asteroid سیارک آپوفیس
Apparent Magnitude قدر ظاهری
Apparent Solar Day روز خورشیدی ظاهری
Apparent Solar Time زمان خورشیدی ظاهری
Appleton, Edward Victor (1892-1965) ادوارد ویکتور اپلتون
Aps صورت فلکی مرغ بهشتی(پرنده بهشتی)، پرنده بهشتی
apsidal چرخش محوری
Apside (Apsis) اپساید
apus صورت فلکی مرغ بهشتی(پرنده بهشتی)، پرنده بهشتی
Aql صورت فلکی عقاب
AQR صورت فلکی دلو(آب ریز)، آب ریز
aquarius صورت فلکی دلو(آب ریز)، آب ریز
Aquarius Dwarf galaxy کهکشان کوتوله‌ دلو
aquila صورت فلکی عقاب
Ara صورت فلکی آتش دان، مجمره
Arago, Dominiqu- Francois (1786-1853) دومینیک آراگو
Arc Second (second of Arc) ثانیه قوسی
Arcetri Astrophysical Observatory رصدخانه اخترفیزیکی آرستری
archer صورت فلکی قوس(کمان)، رامی، نیم اسب، کمان
Arches cluster خوشه آرچز
Arcturus (Haris- el- sema) سماک رامح(semake rameh)
Arecibo Observatory رصدخانه آرسیبو
Arecibo vallis دره آرسیبو
Arend- Roland Comet دنباله دار آرند-رولاند
Areobiology آرئوبیولوژی
Areodesy آرئودزی، مریخ شناسی
Areography آرئوگرافی
Ares (Areo) آرس
Ares Vallis دره آرس
Arethusa asteroid سیارک آر تووسا
Argelander, Friedrich Wilhelm August (1799- 1875) فردریچ ویلهلم اگوست آرگلاندر
Argument of latitude آرگومان عرض
Argument of perihelion (Argument of periapsis)(W) آرگومان حضیض
Argus آرگوس
Argus Project پروژه آرگوس
Argyre Planitia آرگیر پلانتیا
Ari صورت فلکی حمل(بز)، hamal، بز
Ariadaeus Rille آریادئوس ریل
Ariane آریان
Ariel satellite ماهواره آریل
aries صورت فلکی حمل(بز)، hamal، بز
Arietids بارش شهابی حملی
Aristarchus سیارک آریستارخوس
Aristarchus of Samos (320-250 ق.م ) آریستارخوس
Aristillus (200ق.م) آریستی لوس
Arizona Search For Planets (ASP) مرکز مطالعه سیاره ای آریزونا
Arjuna asteroid سیارکهای آرجونا
Armagh Observatory رصدخانه آرماق
Armanty Meteorite شهاب سنگ آرمانتی
Armillary Sphere ذات الحلق، ZATOLHALQ
Armstrong .Neil Alden (1930- ) نیل آرمسترانگ
Arp Halton Christian (1927- ) هالتون کریستین آرپ
Array for Microwave Background Anistoropy (AMIBA) آرایه تلسکوپی آنیستروپی مایکروویو زمینه
Arrest, Heinrich Ludwiwig (1822- 187) هانریش لودویگ ارست
Arrhenius, Svante August (1859- 1927) سوانته آرحنیوس
arrow صورت فلکی سهم(تیر)، sahm، کمان، تیر
Arsia Mons کوه ارسیا
Artificial satellite ماهواره مصنوعی
Aryabhata Satellite ماهواره آریاباتا
Arzachel حفره الزرقالی
Arzachel (1028-1087) الزرقالی
As Craeus Mons کوه اس کری اوس
Asbolus سیارک آسبولوس
Asca ماهواره آسکا
Ascending Node گره صعودی
Asclepius سیارک اسکلپیوس
Asteroid سیارک
Astigmatism آستیگماتیسم
Astrograph آستروگراف
Astroid belt کمربند سیارکی
Astrolabe اسطرلاب
Astrology طالع بینی نجومی
Astrometric binary ستاره دوتایی اخترسنجی
Astrometry اختر سنجی
Astrometry مکان سنجی
Astronaut فضانورد
Astronometrical photometery نورسنجی نجومی
Astronomical catalogue فهرستهای ستاره شناسی
Astronomical photography عکسبرداری با تلسکوپ، عکاسی نجومی
Astronomical unit واحد نجومی
Astronomy علم ستاره شناسی
Astronomy Day روز نجوم
Astronomy in china ستاره شناسی در چین
Astronomy in india ستاره شناسی در هند
Aten asteroid سیارکهای آتن
Atlantis space shuttle شاتل آتلانتیس
Atommic time(AT) زمان اتمی
Atoms for peace galaxy کهکشان اتم ها برای صلح
AU واحد نجومی
Aur صورت فلکی ارابه ران
Auriga صورت فلکی ارابه ران
Aurigid shower بارش شهابی ارابه رانی
Aurora شفق قطبی
Auto guider اتوگایدر، دوربین هدایتگر
Azimuth سمت
azophi عبدالرحمن الصوفی
B ring حلقه B
B Stars ستارگان رده B
BAA جامعه ستاره شناسی انگلیس
baade, walter والتر باده
baade,s window پنجره باده
Babcock Harold Delos هارولد دلوس بابکوک
bacchus asteroid سیارک باک چس
background radiation تابش زمینه، تابش 3 درجه، تابش کیهانی
Baikonur station ایستگاه بایکونور
Bailey solon irving سولون ایروینگ بای لی
Bailey's Beads حلقه الماس، دانه های تسبیح بیلی
Baily francis فرانسیس بیلی
Baily's beads دانه های تسبیح بیلی
balance صورت فلکی ترازو(میزان)، میزان
BAO رصدخانه پکن
Barium stars ستاره های باریومی
Barlow lens عدسی بارلو
Barnard Edward Emerson ادوارد امرسان بارنارد
Barnard galaxy کهکشان بارنارد
Barnard loop حلقه بارنارد
Barnard region منطقه بارنارد
Barnard star ستاره بارنارد
barred spiral galaxy کهکشان مارپیچی میله ای
Barwell meteorite شهاب سنگ بارول
Barycentric time زمان دینامیکی گرانیگاهی
basalt بازالت
Baxendell's nebula سحابی باکسن دل
Be stars ستاره های رده Be
Beagle 2 مریخ نورد بیگل دو
Bear Claw nebula سحابی بیر کلاو
Becklin-Neugebauer object شیی بکلین -نیوگبایور
Becrux بی کراکس، ستاره بتا صلیب جنوبی، می موسا، ستاره بتا چلیپا
beethhoven دهانه بتهوون
Beidou ماهواره سیستم چینی قطبنما
Beidou positioning system مکانیاب بیدو، مکان یاب بیدو
Beijing Astronomical Observatory رصدخانه پکن
Beila comet دنباله دار بیلا
belinda بلیندا
Bellatrix بلاتریکس، ناجذ، ستاره گاما جبار
Bennett comet دنباله دار بنت
Bepi Colombo بپی کولومبو
berenice hair صورت فلکی گیسوان برنیکه(گیسو)، گیسو
Bessel. friedrich Wilhelm ویلهلم بسل
Besselian year سال بسلی
Best time بهترین زمان
Beta centauri ستاره بتا قنطورسی
Beta Cephi star ستاره های متغییر بتا قیفاووسی، ستاره های متغییر بتا کلب اکبری
beta crucis بی کراکس، ستاره بتا صلیب جنوبی، می موسا، ستاره بتا چلیپا
Beta Lyrae variables ستاره های متغییر بتا شلیاقی
Beta Pictoris ستاره بتا پیکتوریس
Beta regio بتا رجیو
Beta Taurids بارش شهابی بتا ثوری
Betelgeuse ابط الجوزاء، شانه جبار، یدالجوزاء
bianca بیانکا
Big bang theory تئوری بیگ بنگ
Big bear solar observatory رصدخانه خورشیدی بیگ بیر
Big crunch مهرمبش(بیگ کرانچ)
big dipper صورت فلکی خرس بزرگ(دب اکبر)، هفت برادران، دب اکبر
big dipper ملاقه بزرگ
Binary and multiple stars ستاره های دوتایی وچند تایی
Binary Pulsar ستاره تپنده دوتایی
Binocular دوربین دوچشمی، دوربین شکاری
Bipolar outflow جریان دو قطبی
Biruni observatory رصدخانه ابوریحان بیرونی
BL Lacertae objects اشیاءBLسوسماری
Black body جسم سیاه
black drop قطره سیاه
Black dwarf کوتوله سیاه
Black eye galaxy ام 64، کهکشان چشم سیاه
Black hole سیاهچاله، سیاه چاله، سیاهچال
Blaze star ستاره بلیز
Blazer بلیزر
Blazhko effect پدیده بلاژکو
Blinking Planetary سحابی چشمک زن
Blue flash nebula سحابی درخش آبی
Blue giant غول آبی
Blue snowball سحابی گلوله برفی آبی
blue straggler stars ستارگان استراگلر آبی
BN object شیی بکلین -نیوگبایور
Bode. johann elert جان الرت بود
Bode's Galaxy ام 81
Bok Objects گویچه بوک
Bolometer بولومتر
Bolometric magnitude قدر بولومتری
Boo صورت فلکی گاوران(عوا)، avva، عوا
bootes صورت فلکی گاوران(عوا)، avva، عوا
Borrely comet دنباله دار بورلی
Box nebula سحابی جعبه
Bradley .James جیمز برادلی
brahe .tycho تیکوبراهه
Bright Star Catalogue فهرست ستارگان روشن
British Astronomical Association جامعه ستاره شناسی انگلیس
Brooks comet دنباله دار برووکس
Brorsen comet دنباله دار برورسن
Brorsen Metcalf comet دنباله دار برورسن متکالف
Brown dwarf کوتوله قهوه ای
Bubble nebula سحابی حباب
Bug nebula سحابی باگ
bull صورت فلکی گاو (ثور)، ثور، گاونر
Buran space shuttle اتوبوس فضایی بوران
burin صورت فلکی اسکنه، قلم سنگ تراشی
Butterfly cluster ام 6، خوشه پروانه
Butterfly diagram نمودار پروانه ای
Butterfly nebula ام 76، سحابی دمبل کوچک، سحابی پروانه
BY Draconis Stars ستارگان BY اژدهایی
BY Draconis variable stars ستاره های متغییر BY اژدهایی
Byurakan Astrophysical Observatory(BAO) رصدخانه اخترفیزیکی بوراکان
C2A astronomical Software نرم افزار ستاره شناسی C2A
Cae صورت فلکی اسکنه، قلم سنگ تراشی
caelum صورت فلکی اسکنه، قلم سنگ تراشی
Caldera کالدرا
Caldwell catalogue فهرست کالدول
Calendar تقویم، سالنما
Caliban کالیبان
California Institute of Technology انستیتو تکنولوژی کالیفرنیا
California Extremely Large Telescope تلسکوپ بسیار بزرگ کالیفرنیا
California nebula سحابی کالیفرنیا
callisto کالیستو
caltech انستیتو تکنولوژی کالیفرنیا
Calypso کالیپسو
Cam صورت فلکی زرافه
camelopardalis صورت فلکی زرافه
Camilla کامیلا
cancer صورت فلکی سرطان(خرچنگ)، خرچنگ
canes venatici صورت فلکی تازی ها(سگان شکاری)، سگان شکاری
canis major صورت فلکی سگ بزرگ(کلب اکبر)، kalb-e-akbar، کلب اکبر
canis minor صورت فلکی سگ کوچک(کلب اصغر)، kalb-e-as ghar، کلب اصغر
Cannibalism تصادم کهکشانی، کانیبالیسم
Canopus کاناپوس، سهیل، ستاره آلفا شاه تخته
Cap صورت فلکی جدی، بزغاله-بزماهی، jad-ei، کاسه درویشان
Capella عیوق
Caph ستاره کف
Capricornus صورت فلکی جدی، بزغاله-بزماهی، jad-ei، کاسه درویشان
Car صورت فلکی شاه تخته( تیرحمال)، تیر ته کشتی، تیرحمال
Carafe galaxy کهکشان کارافه
Carbon کربن
Carbon dioxide دی اکسید کربن
CARBON NITROGEN OXYGEN CYCLE چرخه کربن نیتروژن اکسیژن
Carbon Stars ستارگان کربنی
Carbonaceous Chondrite شهابسنگ کندریتی کربناسئوس
carina صورت فلکی شاه تخته( تیرحمال)، تیر ته کشتی، تیرحمال
Carina arm بازوی کهکشانی کشتیدم
carme کارمه
Carrington rotation دوره تناوب کارینگتون
Cart du ciel پروژه Cart du ciel
Cartwheel galaxy کهکشان کارت ویل
Cas صورت فلکی ذات الکرسی
Cassegrain telescope تلسکوپ کاسگرین
Cassini division شکاف کاسینی
Cassini family خانواده کاسینی
Cassini spacecraft فضاپیمای کاسینی
Cassini.Giovanni Domenico گیووانی دومینیک کاسینی
cassiopeia صورت فلکی ذات الکرسی
Cassiopeia A ذات الکرسی A
Castalia سیارک کاستالیا
Castor کاستور
Cataclysmic variable ستاره های متغییر انفجاری مخرب
cataclysmic variable binary ستاره های متغییر تخریبی
Catadioptric systems سیستمهای کاتادیوپتریک
Catarina کاتارینا
Catena کاتنا
Cats eye nebula سحابی چشم گربه
CBAT دفتر مرکزی تلگرامهای ستاره شناسی
CCD سی سی دی
CD galaxy کهکشان cd
Celestial coordinates مختصات سماوی
Celestial equator استوای سماوی
Celestial latitude عرض سماوی، عرض دایره البروجی، عرض دایرﺓ البروجی
Celestial longitude طول سماوی، طول دایرةالبروجی
Celestial mechanics مکانیک سماوی
Celestial meridian نصف النهار سماوی
Celestial pole قطب سماوی
Celestial police پلیس آسمان
Celestial sphere کره سماوی
CELT تلسکوپ بسیار بزرگ کالیفرنیا
Cen صورت فلکی قنطورس(ظلیم)، ghen tores، ظلیم
centaur صورت فلکی قنطورس(ظلیم)، ghen tores، ظلیم
Centaur سنتور
centaurus صورت فلکی قنطورس(ظلیم)، ghen tores، ظلیم
Centaurus A کهکشان قنطورس A
Central Bureau for Astronomical Telegrams دفتر مرکزی تلگرامهای ستاره شناسی
Central meridian نصف النهار مرکزی
Cep صورت فلکی قیفاووس، ghey fa voos، کیکاوس
Cepheid variables ستاره های متغییر قیفاووسی
cepheus صورت فلکی قیفاووس، ghey fa voos، کیکاوس
ceres asteroid سیارک سرس
Cet صورت فلکی قیطس(نهنگ)، ghay tes، نهنگ
cetus صورت فلکی قیطس(نهنگ)، ghay tes، نهنگ
Cha صورت فلکی حربا، آفتاب پرست
challenger spacecraft شاتل چلنجر
chamaeleon صورت فلکی حربا، آفتاب پرست
chameleon صورت فلکی حربا، آفتاب پرست
Chandler period دوره چاندلر
Chandra X-ray Observatory رصدخانه اشعه ایکس چاندرا
Chandrasekhar limit حد چاندراسخار
Chandrasekhar.Subrahmanyan سابرامانیان چاندراسخار
Chandrayaan spacecraft-1 فضاپیمای چاندرایان 1
Charge -coupled-device سی سی دی
charioteer صورت فلکی ارابه ران
Charles messier(1730-1817) شارل مسیه
Charon کارون
Chemically pecular stars ستارگان ویژه شیمیایی
Chi Cygni ستاره چی دجاجه
chiron سیارک چیرون
Chiron چیرون
Chondrite کندریت
Chondrule کندرول
choromosphere فام سپهر، فام کره
Chromatic aberration ابیراهی رنگی، کجنمایی رنگی
Cigar Galaxy ام 82، کهکشان سیگار
circinus صورت فلکی دو پرگار
Circumpolar stars ستارگان حول قطبی
CK Vulpeculae ستاره CK روباهک
Claudius Ptolemaeus کلادیوس پتولمئس(بطلمیوس)
Clavius دهانه کلاویوس
Clementine کلمانتین
clock صورت فلکی ساعت
Close binary ستارگان دوتایی نزدیک
Closed universe کیهان بسته
cluster of galaxies خوشه کهکشانی
CMa صورت فلکی سگ بزرگ(کلب اکبر)، kalb-e-akbar، کلب اکبر
CME فوران تاج خورشیدی
CMi صورت فلکی سگ کوچک(کلب اصغر)، kalb-e-as ghar، کلب اصغر
Cnc صورت فلکی سرطان(خرچنگ)، خرچنگ
Coalsack گونی ذغال
Coathanger سحابی چوب لباسی
cocoon nebula سحابی کوکون
Coelostat کوئلواستات
Coggia comet دنباله دار کوگیا
Col صورت فلکی کبوتر، حمامه
Collapse رمبیدن ، رمبش
Collimation هم خطی، هم خطی نمودن
Collisionless process فرآیند بی برخورد
Color index نمار رنگ
colour magnitude diagram نمودار رنگ- قدر
columba صورت فلکی کبوتر، حمامه
Columbia space shuttle شاتل کلمبیا
Com صورت فلکی گیسوان برنیکه(گیسو)، گیسو
Coma ابیراهی کما
Coma کما
coma berenices صورت فلکی گیسوان برنیکه(گیسو)، گیسو
Coma cluster خوشه کما
Comet دنباله دار
Comet 6P/d'Arrest دنباله دار ارست
Comet McNaught C2008/A1 دنباله دار مک نات
Comet c/2006 of2 broughton دنباله دار بروتون
Comet C/2007 N3 Lulin دنباله دار لولین
Comet Hyakutake دنباله دار هایاکوتاکه
Comet Tuttle دنباله دار تاتل
Compannion همدم
compasses صورت فلکی دو پرگار
Compton Gamma-Ray Observatory (CGRO) تلسکوپ فضایی کامپتون، رصدخانه اشعه گاما کامپتون
Conjunction مقارنه
Constellation صورت فلکی
Constellation list فهرست صورتهای فلکی
Continuum spectrum طیف پیوسته
Coordinated time(CT) زمان چهارچوبی
Coper nicus نیکلاس کپرنیک(کوپرنیک)
cor Hydrae الفرد
cordelia کوردلیا
Corona تاج خورشیدی، تاج
corona australis صورت فلکی اکلیل جنوبی، تاج جنوبی
corona borealis صورت فلکی اکلیل شمالی، تاج شمالی
Coronal hole حفره تاجی
Coronal Mass Ejection(CME) فوران تاج خورشیدی
Coronal rain باران تاجی
Corot space telescope تلسکوپ فضایی کوروت
corvus صورت فلکی کلاغ، غراب، ghorab
Cosmic ray پرتوکیهانی
Cosmology کیهان شناسی
CP ستارگان ویژه شیمیایی
Cr 399 سحابی چوب لباسی
CrA صورت فلکی اکلیل جنوبی، تاج جنوبی
crab صورت فلکی سرطان(خرچنگ)، خرچنگ
crab nebula ام 1 ، سحابی خرچنگ
crane صورت فلکی درنا، قو
crater صورت فلکی پیاله، باطیه
CrB صورت فلکی اکلیل شمالی، تاج شمالی
Crescent age سن هلال
Crescent arc length طول کمان هلال
Crescent observing criterias معیارهای رویت پذیری ماه
Crescent orientation زاویه توجیه هلال با افق
Crescent thickness ضخامت هلال
cressida کرسیدا
cross صورت فلکی چلیپا(صلیب جنوبی)، chalipa، صلیب جنوبی
crow صورت فلکی کلاغ، غراب، ghorab
Crt صورت فلکی پیاله، باطیه
Cru صورت فلکی چلیپا(صلیب جنوبی)، chalipa، صلیب جنوبی
crux صورت فلکی چلیپا(صلیب جنوبی)، chalipa، صلیب جنوبی
CrV صورت فلکی کلاغ، غراب، ghorab
cup صورت فلکی پیاله، باطیه
CV stars ستاره های متغییر تخریبی
CV Variables ستاره های متغییر انفجاری مخرب
CVn صورت فلکی تازی ها(سگان شکاری)، سگان شکاری
CXO رصدخانه اشعه ایکس چاندرا
cygnus صورت فلکی دجاجه(ماکیان)، قو، ماکیان
Cygnus X-1 دجاجه ایکس وان(X-1)
Dall kirkham تلسکوپ دال کرکهام
Danjon limit حد دانژون
Dark energy انرژی تاریک
Dark matter ماده تاریک
Dark nebula سحابی تاریک(جذبی)، سحابی جذبی
dawn فضاپیمای داون
Day روز
Daylight crescent هلال در روز
de Sitter effect اثر ژئو دتیک
Declination(Dec.) میل
Deep space-1 فضاپیمای دیپ اسپیس-1
Degenerate pressure فشار تبهگنی (دژنره)
deimos دیموس
Del صورت فلکی دلفین
delphinus صورت فلکی دلفین
Delta scuti stars ستاره های متغییر دلتای سپری
Delta T دلتا تی
Deneb دنب، ردف(redef)، ذنب الدجاجه(zanab addajjaja)
desdemona دزدیمونا
despoina دسپوینا
Diagonal چپقی
Diamond ring حلقه الماس، دانه های تسبیح بیلی
Diffraction پراش نور
dione دیون
Diotima asteroid سیارک دیوتیما
Discovery space shuttle شاتل دیسکاوری
DK telescope تلسکوپ دال کرکهام
Dobsonian mounting استقرار دابسونی
Dog star شعرای یمانی (sheraye yamani)، تیشتر، شباهنگ، آلفا سگ اکبر
dolphin صورت فلکی دلفین
Doppler effect پدیده(اثر) دوپلر
Dor صورت فلکی ماهی زرین(طلایی)
dorado صورت فلکی ماهی زرین(طلایی)
dove صورت فلکی کبوتر، حمامه
DQ Herculis variables ستاره های متغییر DQ جاثی
Dr. yosef sabooti دکتر یوسف ثبوتی
Dra صورت فلکی اژدها(تنین)، tennin، تنین
draco صورت فلکی اژدها(تنین)، tennin، تنین
Draconitic moon ماه گرهی، ماه اژدهایی
Drag درگ
dragon صورت فلکی اژدها(تنین)، tennin، تنین
Dumbbell Nebula ام 27
Dwarf galaxy کهکشان کوتوله
Dwarf nova نواختر کوتوله
Dwarf planet سیاره کوتوله
Dwarf star ستاره کوتوله
Dynamical time(DT) زمان دینامیکی
Dynamo effect پدیده داینامو
Dysnomia دیسنومیا
eagle صورت فلکی عقاب
Eagle nebula ام 16، سحابی عقاب
Eagle nebula سحابی عقاب
Earth زمین، ارض
Earth Crossing Asteroids سیارکهای قطع کننده مدار زمین
Eccentricity خروج از مرکز
Eclipse گرفتگی
Eclipse year سال گرفتی، سال گرهی
Eclipsing Binary ستاره های دوتایی گرفتی
Ecliptic دایرﺓالبروج
Ecliptic year(draconic year) سال گرفتی، سال گرهی
Eddington, Arthur Stanley (1882-1944) آرتور استنلی ادینگتون
Edmond halley(1656-1742) ادموند هالی
Edwin powell hubble ادوین هابل
elara الارا
Electromagnetic spectrum طیف الکترومغناطیسی
Electron الکترون
Ellipsoidal variables ستاره های متغییر بیضوی
Elliptical galaxy کهکشان بیضوی
elnath الناز(ستاره بتا ثوری)، ستاره بتا ثوری
Elongation کشیدگی
Elongation of moon جدایی زاویه ای ماه
Emission nebula سحابی نشری
Emission spectrum طیف نشری
enceladus انسلادوس
encke comet دنباله دار انکه
Ephemeris time(ET) زمان زیجی
Epimetheus اپی متیوس
Epoch دوره
EPOXI mission پروژه اپوکسی
Equ صورت فلکی پاره اسب (قطعة الفرس)، ghat atol faras، قطعة الفرس
Equatorial mounting استقرار استوایی
Equinox اعتدالین(نقاط اعتدال)
equuleus صورت فلکی پاره اسب (قطعة الفرس)، ghat atol faras، قطعة الفرس
Eri صورت فلکی نهر(رودخانه)، nahr، رودخانه
eridanus صورت فلکی نهر(رودخانه)، nahr، رودخانه
Eris اریس
Eros سیارک اروس
Eruptive Prominence زبانه انفجاری
Eruptive variable stars ستاره های متغییر انفجاری
Esa آژانس فضایی اروپا
Escape velosity سرعت فرار
Eta carinae ستاره اتای کارینا(شاه تخته)، ستاره اتا حمال
Eta-Aquarids meteor shower بارش شهابی اتای دلوی
europe یوروپا، اروپا
European Space Agency آژانس فضایی اروپا
Event horizon افق رویداد
Exit pupil مردمک خروجی
Extensive Air Shower-EAS آبشار هوایی گسترده
Extrasolar planet سیاره فراخورشیدی
Extreme ultraviolet(EUV) پرتو ماوراء بنفش دور
Extrinsic variable stars ستاره های متغییر غیر ذاتی
Eye relief فاصله راحتی چشم
Eyepiece عدسی چشمی، چشمی
F stars ستارگان رده F
Faculae مشعل
Famalhout ستاره فم الحوت
Fast telescope تلسکوپ سریع
Fermi Gamma-ray Space Telescope تلسکوپ فضایی گلاست(فرمی)
Fibrils کمانک
Field curvature انحنای میدان
Field of view میدان دید
field rotation چرخش میدان
Filament رشته
finderscope جوینده، فایندر
First quarter moon تربیع اول( از اشکال هلال ماه)
fishes صورت فلکی ماهی (حوت)، سمکتین، حوت
FK Comae variable stars ستاره های متغییر FK کمایی
FKCOM ستاره های متغییر FK کمایی
Flare شراره
Flare stars ستاره های متغییر شراره ای، ستاره های متغییر UV قیطسی
flying fish صورت فلکی ماهی پرنده
Focul point فاصله کانونی
Focul ratio نسبت کانونی
focuser فوکوسر
For صورت فلکی کوره
fornax صورت فلکی کوره
FU Orionis variable stars ستاره های متغییر FU جباری
Full moon بدر، ماه کامل
G stars ستارگان رده G
Gaint Magellan telescope(GMT) تلسکوپ غول پیکرماژلان
Gaint star غول سرخ
galactic cluster خوشه باز
galatea گالاتیا
galaxy کهکشان
Galileo Galilei گالیلئو گالیله
Galileo orbiter مدارنورد گالیله
Gamma casseopiae variable stars ستاره های متغییر گاما ذات الکرسی
Gamma ray اشعه گاما
Gamma ray burst(GRB) انفجار پرتوگاما
ganymede گانیمد
garnet star ستاره مو قیفاووسی
Gaspra گاسپرا
Gaussian year سال گاوسی
GCVS فهرست عمومی ستارگان متغییر
Gegenschein نورمخالف، گگن شاین
Gem صورت فلکی جوزا، توامان، دو قلو، دوپیکر
gemini صورت فلکی جوزا، توامان، دو قلو، دوپیکر
Geminid shower بارش شهابی جوزایی
Gemma الفکه، ستاره آلفا تاج
General relativity نسبیت عام
Geodetic effect اثر ژئو دتیک
Giant star غول
Gioto spacecraft فضاپیمای گیوتو
giraffe صورت فلکی زرافه
Glast space telescope تلسکوپ فضایی گلاست(فرمی)
Global positioning system(GPS) سیستم موقعیت یاب جهانی
Globular cluster خوشه کروی
Glonass ماهواره های گلوناس
GO TO گوتو
Gran canaris telescope تلسکوپ گران کاناریس
Gravitational lens عدسی گرانشی
Gravity گرانش
Greenwich observatory رصدخانه گرینویچ
Gregorian telescope تلسکوپ گریگورین
Gru صورت فلکی درنا، قو
grus صورت فلکی درنا، قو
GTC تلسکوپ گران کاناریس
Guide scope اپتیک راهنما، تلسکوپ راهنما، گاید اسکوپ
Guide scope تلسکوپ راهنما
Guidescope mount مقر گاید اسکوپ
Habitable zone ناحیه حیات، کمربند حیات
Hadar ستاره بتا قنطورسی
Halley comet دنباله دار هالی
Halo of galaxy هاله کهکشان
H-alpha هیدروژن آلفا
hare صورت فلکی ارنب(خرگوش)، خرگوش
Haumea هاوومی
hayabusa spacecraft فضاپیمای هایابوسا
Hayashi track نوار هایاشی
Heart nebula سحابی قلب
Heavensat satellite tracking نرم افزار heavensat
Heliosphere هلیوسفر
Helium هلیم
Henry Draper هنری دراپر
Her صورت فلکی جاثی(بر زانونشسته)، هرکول، بر زانونشسته(جاثی علی الرکبیه)
Herbig Haro Objects اجرام هربیگ هارو
hercules صورت فلکی جاثی(بر زانونشسته)، هرکول، بر زانونشسته(جاثی علی الرکبیه)
Hercules Cluster ام 13
Herschel space telescope تلسکوپ هرشل
Herschel, (Frederick) William (1738-1822) ویلیام هرشل
Herschel, John Frederick William (1792-1871) جان فردریک ویلیام هرشل
Hertzsprung-Russell diagram نمودار هرتسپرونگ - راسل
HII region هیدروژن دوبار یونیده
himalia هیمالیا
Hinode spacecraft فضاپیمای هینود
Hipparchos catalogue فهرست ستاره ای ابرخس
Hipparchos satellite ماهواره ابرخس
Hipparchus ابرخس
Holmes comet دنباله دار هولمز
Hor صورت فلکی ساعت
horologium صورت فلکی ساعت
Horse shoe mounting استقرار نعل اسبی
Hour angle زاویه ساعتی
Hour cricle دایره ساعتی
Hubble constant ثابت هابل
Hubble law قانون هابل
Hubble space telescope(HST) تلسکوپ فضایی هابل
hunter صورت فلکی جبار(شکارچی)، شکارچی
hunting dogs صورت فلکی تازی ها(سگان شکاری)، سگان شکاری
Huygens هویگنس
Huygens eyepiece چشمی هویگنس
hya صورت فلکی شجاع(مار نر)، مار آبی، mar e nar، مار نر
Hyades cluster خوشه قلائص
hydra صورت فلکی شجاع(مار نر)، مار آبی، mar e nar، مار نر
Hydrogen هیدروژن
hydrus(Hyi) صورت فلکی آب مار(مار آبی کوچک)، نر مار
Hyi صورت فلکی آب مار(مار آبی کوچک)، نر مار
Hypergiant هایپرغول
Hyperion هایپریون
HZ-Herculis variables ستاره های متغییر HZ جاثی
iapetus یاپتوس
Ibn salah hamadani observatory رصدخانه ابن صلاح همدانی
Ida آیدا
image contrast تضاد تصویر
Impact Crater دهانه برخوردی
Inclination کشیدگی مداری(زاویه با صفحه اصلی)
Ind صورت فلکی هندی
indus صورت فلکی هندی
Inferior planets سیارات داخلی
Infrared light اشعه مادون قرمز
International space station ایستگاه فضایی بین المللی(iss)
Interplanetary medium محیط بین سیاره ای
Interstellar matter مواد بین ستاره ای
Intrinsic variables ستاره های متغییر ذاتی
Io آیو
Ion propulsion پیشران یونی
Iranian national observatory رصدخانه ملی ایران
Iranian space agancy سازمان فضایی ایران
Iridium satellite ماهواره ایریدیوم
Irregular galaxy کهکشان نامنظم
Irregular variable stars ستاره های متغییر نامنظم
ison comet دنباله دار آیسان
ISS ایستگاه فضایی بین المللی(iss)
j.dreyer جان درایر
James Webb Space Telescope(JWST) تلسکوپ فضایی جیمز وب
jamshid kashani جمشید کاشانی
Janus ژانوس
Japan Aerospace Exploration Agency آژانس هوافضای ژاپن
Jaxa آژانس هوافضای ژاپن
johann bayer ژان بایر
Johannes Kepler یوهان کپلر
Julian callendar تقویم ژولینی
Julian date تاریخ ژولینی
Julian Epoch دوره ژولینی
juliet ژولیت
Juno asteroid سیارک جونو
juno spacecraft فضاپیمای جونو
Jupiter مشتری، هرمز، زاوش، برجیس
K stars ستارگان رده K
Kaguya satelitte فضاپیمای کاگویا
Kalbelphard الفرد
Kashan observatory رصدخانه کاشان
keel صورت فلکی شاه تخته( تیرحمال)، تیر ته کشتی، تیرحمال
Kellner eyepiece چشمی کلنر
Kepler space telescope تلسکوپ فضایی کپلر
Kepler's Laws قوانین کپلر
khaje nasiroddin e toosi observatory رصدخانه خواجه نصیرالدین طوسی
Kirkwood Gap شکاف کیرک وود
Kitt peak observatory رصد خانه ملی کیت پیک
kneeler صورت فلکی جاثی(بر زانونشسته)، هرکول، بر زانونشسته(جاثی علی الرکبیه)
Kreuts comets دنباله دار خورشید خراش، دنباله دارهای کروز
Kruger 60 ستاره کروگر 60
Kuiper belt(edgeworth-kuiper) کمربند کوییپر (کوییپر -اج ورث)
L.Y سال نوری
LA1986(3988) asteroid سیارک هما
Lac صورت فلکی سوسمار
lacerta صورت فلکی سوسمار
Laika لایکا
larissa لاریسا
Last quarter تربیع آخر (از اشکال هلال ماه)
LCROSS(Lunar CRater Observation and Sensing Satellite) فضاپیمای مشاهده‌گر دهانه‌های آتشفشان ماه وماهواره شناسایی
Leap second ثانیه کبیسه
Leavitt٬Henrietta Swan هنریتا سوان لیویت
leda لدا
Lense–Thirring precession اثر لنز تیرینگ
Leo صورت فلکی شیر(اسد)، اسد
leo minor صورت فلکی شیر کوچک، اسد اصغر
Leonid meteor shower بارش شهابی اسدی
lep صورت فلکی ارنب(خرگوش)، خرگوش
lepue(Lep) صورت فلکی ارنب(خرگوش)، خرگوش
lesser water snake صورت فلکی آب مار(مار آبی کوچک)، نر مار
Lib صورت فلکی ترازو(میزان)، میزان
Liberation رخگرد، لیبراسیون
libra صورت فلکی ترازو(میزان)، میزان
Light year سال نوری
Limb darkening تیرگی لبه ای
little dipper صورت فلکی خرس کوچک(دب اصغر)، دب اصغر
little dog صورت فلکی سگ کوچک(کلب اصغر)، kalb-e-as ghar، کلب اصغر
Little Dumbbell Nebula,Cork ام 76، سحابی دمبل کوچک، سحابی پروانه
little fox صورت فلکی روباهک
little horse صورت فلکی پاره اسب (قطعة الفرس)، ghat atol faras، قطعة الفرس
lizard صورت فلکی سوسمار
LMi صورت فلکی شیر کوچک، اسد اصغر
local group خوشه محلی کهکشانی
Longitude of ascending node میل گره صعودی، طول گره صعودی
Longitude of Periapsis طول حضیض
Loop prominence زبانه حلقوی
Luminosity درخشندگی
Luna space programme برنامه فضایی لونا
Lup صورت فلکی گرگ(سبع)، سبع
lupus صورت فلکی گرگ(سبع)، سبع
Lyn صورت فلکی سیاه گوش، vasha gh، وشق
lynux صورت فلکی سیاه گوش، vasha gh، وشق
lynx صورت فلکی سیاه گوش، vasha gh، وشق
Lyr صورت فلکی شلیاق(چنگ رومی)، shal yagh، chang-e roomi، چنگ رومی
lyra صورت فلکی شلیاق(چنگ رومی)، shal yagh، chang-e roomi، چنگ رومی
lyre صورت فلکی شلیاق(چنگ رومی)، shal yagh، chang-e roomi، چنگ رومی
Lyrids بارش شهابی شلیاقی
lysithea لیسی ته آ
M stars ستارگان رده M
M1 ام 1 ، سحابی خرچنگ
m10 ام 10
m100 ام 100
M101 ام 101
m102 ام 102
m103 ام 103
m104 ام 104، کهکشان کلاه مکزیکی
m106 ام 106
m107 ام 107
m108 ام 108
m109 ام 109
m11 ام 11
m110 ام 110
m12 ام 12
m13 ام 13
m14 ام 14
m15 ام 15
m16 ام 16، سحابی عقاب
m17 ام 17
m18 ام 18
M19 ام 19
M2 ام 2
m20 ام 20، سحابی مثلثی
m21 ام 21
m22 ام 22
m23 ام 23
m24 ام 24
m25 ام 25
m26 ام 26
m27(dumbell nebula) ام 27
m28 ام 28
m29 ام 29
m3 ام 3
m30 ام 30
m31 کهکشان آندرومدا(m31)، سحابی آندرومدا(امراﺓالمسلسله)
m32 ام 32
M33 ام 33، کهکشان مثلثی
m34 ام 34
m35 ام 35
m36 ام 36
m37 ام 37
m38 ام 38
m39 ام 39
M4 ام 4
m40 ام 40
m41 ام 41
m42 ام 42، سحابی شکارچی، سحابی جبار
M43 ام 43
m44 ام 44، خوشه کندوی عسل
M45 ام 45 (خوشه پروین)، ثریا، خوشه پروین
m46 ام 46
m47 ام 47
m48 ام 48
m49 ام 49
m5 ام 5
m50 ام 50
m51 ام 51
m52 ام 52
m53 ام 53
m54 ام 54
m55 ام 55
m56 ام 56
M57 ام 57، سحابی حلقه (حلقوی)
m58 ام 58
m59 ام 59
m6 ام 6، خوشه پروانه
m60 ام 60
m61 ام 61
m62 ام 62
M63 ام 63
m64 ام 64، کهکشان چشم سیاه
m65 ام 65
m66 ام 66
m67 ام 67
m68 ام 68
m69 ام 69
m7 ام 7، خوشه بطلمیوس
m70 ام 70
m71 ام 71
m72 ام 72
m73 ام 73
M74 ام 74
m75 ام 75
m76 ام 76، سحابی دمبل کوچک، سحابی پروانه
m77 ام 77
m78 ام 78
m79 ام 79
M8(lagoon neb) ام 8، سحابی مرداب
M80 ام 80
M81 ام 81
M82 ام 82، کهکشان سیگار
M83 ام 83
m84 ام 84
m85 ام 85
m86 ام 86
M87 ام 87
m88 ام 88
m89 ام 89
M9 ام 9
m90 ام 90
m91 ام 91
m92 ام 92
m93 ام 93
m94 ام 94
m95 ام 95
m96 ام 96
M97 ام 97، سحابی جغد
m98 ام 98
m99 ام 99
Macho ماکو
Macho(Massive Astronomical Compact Halo Object)) ماکو
maffei 1 group خوشه کهکشانی مافی یک
Magellan spacecraft فضاپیمای ماژلان
Magellanic clouds ابرهای ماژلانی
Magma ماگما
Magnetar مگنتار
Magnetic carpet فرش مغناطیسی
Magnetic cloud ابر مغناطیسی
Magnetic crochet کراچت مغناطیسی
Magnetic star ستاره مغناطیسی
Magnetic storm طوفان مغناطیسی
Magnetic variable stars ستاره های متغییر مغناطیسی
Magnetogram مگنتو گرام
Magnetopause مگنتوپاوز، مغناطیس مرز
Magnetosphere مغناطکره
Magnification power قدرت بزرگنمایی
Main belt asteroid سیارک کمربند اصلی
Main sequence رشته اصلی
Mairan's nebula ام 43
Majumdar-papapetro space time فضازمان ماجامدار-پاپاپترو
Makemake ماکه ماکه
Maksutov Newtonian telescope تلسکوپ ماکستوف نیوتنی
Maksutov telescope تلسکوپ ماکستوف
Maraghe observatory رصدخانه مراغه
Mare Crisium دریای بحرانها
Mare Nectaris دریای شهد
Maria دریاهای ماه
Mariner 10 مارینر 10
mariner compass صورت فلکی قطب نما
Mariner spacecrafts فضاپیماهای مارینر
Markarian galaxies کهکشانهای مارکاریان
Mars مریخ، بهرام
Mars Climate Orbiter مدار نوردآب وهواشناسی مریخ
Mars express مارس اکسپرس
Mars Global Surveyor نقشه بردار مریخ
Mars Odyssey فضاپیمای اودیسه مریخ
Mars Path Finder فضاپیمای راهیاب مریخ
Mars polar lander(MPL) سطح نشین قطبی مریخ
Mars Reconnaissance Orbiter(MRO) مدارنورد تحقیقاتی مریخ
Martian canals کانالهای مریخی
Martian meteorites شهاب سنگهای مریخی
Mascon ماسکن
Maser میزر
Mass luminocity relation رابطه جرم - درخشندگی
Mass transfer انتقال جرم
Maunder minimum period دوره کمینه ماوندر
Mean anomaly آنومالی متوسط
Mean celestial equator استوای سماوی متوسط
Mean motion حرکت متوسط
Mean solar day روز خورشیدی متوسط
Mean solar time زمان خورشیدی متوسط
Mehr observatory رصدخانه مهر
Men صورت فلکی کوهمیز
mensa صورت فلکی کوهمیز
Menzel 3 سحابی مورچه
Mercury سیاره تیر، عطارد
Merger ادغام کهکشانی
Merop مروپ
Mesbah 2 satellite ماهواره مصباح 2
Meson مزون
Messenger spacecraft فضاپیمای مسنجر
Messier catalog فهرست مسیه
Messier mararthon ماراتن مسیه
Messier objects اجرام مسیه
Metallic hydrogen هیدروژن فلزی
Meteor shower بارش شهابی
Meteoride شهاب(شهابواره)
Meteorite شهاب سنگ
Meteoroid شهابگون
Methane متان
Metis متیس
Metric solar radiation تابش رادیویی متریک
Mic صورت فلکی ذره بین(میکروسکوپ)، میکروسکوپ
Micrometeorite خرده شهاب سنگ
microscope صورت فلکی ذره بین(میکروسکوپ)، میکروسکوپ
microscopium صورت فلکی ذره بین(میکروسکوپ)، میکروسکوپ
Microwave burst نوفه میکروموجی
Milky way galaxy کهکشان راه شیری
Mimas میماس
mimosa بی کراکس، ستاره بتا صلیب جنوبی، می موسا، ستاره بتا چلیپا
mira میرا، ستاره اومیکرون قیطس، ستاره میرا
Mira type variables ستاره های متغییر میراگونه
miranda میراندا
Mirfak المرفق
Mirzam ستاره المرزم
Mizar عناق(onagh)، ستاره زتای دب اکبری
Molecular cloud ابر مولکولی
Mon صورت فلکی تکشاخ
Monoceros(Mon) صورت فلکی تکشاخ
monts alpes آلپ
Moon ماه
Moon calculator نرم افزار moon calculator
Moon craters حفره های ماه
Moon delay مکث ماه
Moon eclipse ماه گرفتگی
Moon halo هاله ماه
Moon montes کوههای ماه
Moon phase فاز هلال
Moon rimae رگه های ماه
Moreton wave موج مورتن
Morning crescent هلال صبحگاهی
Mount palomar observatory رصدخانه کوه پالومار
Mu cephi ستاره مو قیفاووسی
Mus صورت فلکی مگس
musca صورت فلکی مگس
Mylar filter فیلتر مایلار
Nadir پاسو(سمت القدم)
naiad نایاد
Naked singularity تکینگی عریان
Nakhlite شهاب سنگ ناخلایت
Narrow line region منطقه خط باریک
Nasa سازمان ناسا، سازمان هوانوردی وفضایی آمریکا
Nasmyth telescope تلسکوپ ناسمیت
Navid satellite ماهواره نوید، ماهواره نوید علم و صنعت
navide elm o san at satellite ماهواره نوید علم وصنعت
Nebula سحابی
Neptune نپتون
nereid نرئید
net صورت فلکی تور، شبکه
Neutron نوترون
Neutron star ستاره نوترونی
New General Catalogue فهرست اجرام NGC
New Horizons فضاپیمای افق های نو
New moon ماه نو، هلال ماه نو
Newtonian telescope تلسکوپ نیوتنی
NGC فهرست اجرام NGC
NGC 253 کهکشان حجار
ngc 5907 کهکشان اسپلینتر
NGC 6302 سحابی باگ
NGC 6309 سحابی جعبه
NGC 6334 سحابی بیر کلاو
NGC 7635 سحابی حباب
ngc1672 ان جی سی 1672
ngc6822 کهکشان بارنارد
ngc6905 سحابی درخش آبی
Nitrogen نیتروژن
Nor صورت فلکی خط کش(تراز)، گونیا، تراز
norma صورت فلکی خط کش(تراز)، گونیا، تراز
North america nebula سحابی آمریکای شمالی
northern crown صورت فلکی اکلیل شمالی، تاج شمالی
Nova نواختر
Nutation حرکت رقص محوری
O stars ستارگان رده O
OB Associations انجمنهای ستاره ای OB
oberon اوبرون
objective lens عدسی شیی
occular عدسی چشمی، چشمی
Occult astronomical software نرم افزار ستاره شناسی occult
Occult watcher software نرم افزار ستاره شناسی Occult watcher
Occultation اختفا
o-ceti میرا، ستاره اومیکرون قیطس، ستاره میرا
Oct صورت فلکی هشتک، somn، ثمن
octans صورت فلکی هشتک، somn، ثمن
octant صورت فلکی هشتک، somn، ثمن
Omar khayyam حکیم عمر خیام
Omar ol-Khayyami of Nishapur حکیم عمر خیام
Omega centauri خوشه امگا قنطورسی
Omega centauri امگا سنتوری
Omega Nebula ام 17
Omid satellite ماهواره امید
Oort cloud ابر اورت
open cluster خوشه باز
Open universe کیهان باز
Oph صورت فلکی حوا(مارافسای)، مارگیر، مارافسای
ophelia اوفلیا
ophiuchus صورت فلکی حوا(مارافسای)، مارگیر، مارافسای
Opposition مقابله
Optical axis محور نوری
Optical plane صفحه کانونی
Optical tube لوله اپتیکی
Orbital perturbations اختلالات مداری
ORBITRON software نرم افزار orbitron
Ori صورت فلکی جبار(شکارچی)، شکارچی
orion صورت فلکی جبار(شکارچی)، شکارچی
Orionid meteor shower بارش شهابی جباری
Orthoscopic eyepiece چشمی اورتوسکوپیک
Owl nebula ام 97، سحابی جغد
Oxygen اکسیژن
painter صورت فلکی سه پایه نقاش
Pallas سیارک پالاس
Pan STARSS-1 telescope تلسکوپ پان استارز-1
panorama photography عکاسی پانوراما
Parsec پارسک
pasiphae پاسیفه
Pav صورت فلکی طاووس
pavo صورت فلکی طاووس
peacock صورت فلکی طاووس
peg صورت فلکی اسب بالدار( فرس اعظم)، faras e azam، فرس اعظم
pegasus صورت فلکی اسب بالدار( فرس اعظم)، faras e azam، فرس اعظم
Pegasus rocket موشک پگاسوس
Pelican nebula سحابی پلیکان
Penumbra نیم سایه
Per صورت فلکی برساووش، پرساووش، پرساووس
Perigee حضیض، آپوآپسیس
perihelion حضیض، آپوآپسیس
perseus صورت فلکی برساووش، پرساووش، پرساووس
Perseus meteor shower بارش شهابی برساوشی
Phase angle زاویه فاز
Phe صورت فلکی سیمرغ(ققنوس)، عنقا(an gha)، ققنوس(ghogh noos)
Pherkad ستاره گاما دب اصغری، الفرقد
phobos فوبوس
phoebe فی بی
phoenix صورت فلکی سیمرغ(ققنوس)، عنقا(an gha)، ققنوس(ghogh noos)
Phoenix mars lander مریخ نشین ققنوس(فونیکس)
Photography with telescope عکسبرداری با تلسکوپ، عکاسی نجومی
photosphere نورسپهر، کروموسفر، شیدسپهر، رخشان کره
Pic صورت فلکی سه پایه نقاش
pictor صورت فلکی سه پایه نقاش
Piggy back photography عکاسی قلمدوش(پیگی بک)
Pinwheel Galaxy ام 101
Pioneer space probes فضاپیماهای پایونیر
pisces صورت فلکی ماهی (حوت)، سمکتین، حوت
pisces australis صورت فلکی ماهی جنوبی، حوت جنوبی
Plages روشنه، پلاژ
Planetarium آسمان نما، افلاک نما
Planetary nebula سحابی سیاره ای ، سحابی سیاره نما
Planets سیاره
Pleiades ام 45 (خوشه پروین)، ثریا، خوشه پروین
Plossl eyepiece چشمی پلوسل
Pluto پلوتون
Plutoid پلوتویید
Polar Aligment قطبی کردن
Polar scope دوربین قطبی
polaris ستاره قطبی، کوکب، ستاره شمال
Polars ستاره های متغییر AMجاثی
poop صورت فلکی کشتیدم، kashti dom
Population II Stars ستارگان جمعیت دو
Population I Star ستاره جمعیت یک
portia پورشیا
Praesepe Cluster ام 44، خوشه کندوی عسل
Precession حرکت تقدیمی
Procyon شعرای شامی، ستاره آلفا کلب اصغر
Prominence زبانه
Proper motion حرکت نسبی
proteus پروتئوس
Proton پروتون
Proxima Centauri پروکسیما قنطورسی
PS1 تلسکوپ پان استارز-1
PsA صورت فلکی ماهی جنوبی، حوت جنوبی
Psc صورت فلکی ماهی (حوت)، سمکتین، حوت
Ptolemy's Cluster ام 7، خوشه بطلمیوس
puck پوکا
Puck پاک
Pulkovo Observatory رصدخانه پولکوفو روسیه
Pulsar ستاره تپنده (تپ اختر)، پالسار
Pulsating variable stars ستاره های متغییر تپشی
Pup صورت فلکی کشتیدم، kashti dom
puppis صورت فلکی کشتیدم، kashti dom
PV Telescopii variable stars ستاره های متغییر PV تلسکوپی
Pyx صورت فلکی قطب نما
pyxis صورت فلکی قطب نما
Qiblah قبله
Quadrantids shower بارش شهابی ربعی(کوادرانتی)
quasar اختروش، اخترنما، کوازار
queen صورت فلکی ذات الکرسی
R Corona borealis variable stars ستاره های متغییر R اکلیل شمالی
R leonid variable star ستاره متغییر R اسدی
RAAN میل گره صعودی، طول گره صعودی
Radio astronomy اخترشناسی رادیویی
Radio galaxy کهکشان رادیویی
Radio telescope رادیو تلسکوپ(تلسکوپ رادیویی)
Radiowave امواج رادیویی
ram صورت فلکی حمل(بز)، hamal، بز
Ramsden eyepiece چشمی رمزدن
Ranger رنجر
RC Telescope تلسکوپ ریچی کریتین
Reccurent nova نواختر تجدید شونده
Red dot finder جوینده نقطه قرمز
Red dwarf کوتوله قرمز
Red shift انتقال به قرمز(سرخ)
Reddenning قرمزشدگی
Reflection nebula سحابی بازتابی
Reflective telescope تلسکوپ بازتابی
Refractive telescope تلسکوپ شکستی
Regolith رگولیت
Regulus قلب الاسد، آلفا شیر
Ret صورت فلکی تور، شبکه
reticulum صورت فلکی تور، شبکه
Retrograde motion حرکت رجعی
RFT تلسکوپ با میدان دید گسترده
Rhea ری آ
Rich field telescope تلسکوپ با میدان دید گسترده
Rigel رجل جبار(شکارچی)، ستاره بتای جبار
Right Ascension of the Ascending Node (RAAN) میل گره صعودی، طول گره صعودی
Right ascention(R.A.) بعد (BOED)
Rigil kentaurus ستاره آلفا قنطورس
Ring nebula ام 57، سحابی حلقه (حلقوی)
rita valley دره ریتا
Ritchey chretien Telescope تلسکوپ ریچی کریتین
Roche limit حد روچه
Roche lobe لب(lobe) روچه
rosalind روزالیند
Rosetta nebula سحابی رزت
Rosetta Spacecraft کاوشگر فضایی رزتا
Rosseta nebula سحابی روزتا(روزت )
Rotating variable stars ستاره های متغییر چرخشی
Royal astronomer ستاره شناس سلطنتی
RR Lyrae variables ستاره های متغییر RR شلیاقی
RR Telescopii variables نواختر سیمبیوتیک، ستاره های متغییر RR تلسکوپی
RV Tauri variable stars ستاره های متغییر RV ثوری
S Doradus variable stars ستاره های متغییر S ماهی طلایی
sagitta صورت فلکی سهم(تیر)، sahm، کمان، تیر
sagittarius صورت فلکی قوس(کمان)، رامی، نیم اسب، کمان
Sagittarius Dwarf Elliptical Galaxy(SagDEG) کهکشان کوتوله قوس
Saiph سیف(شمشیر)، سیف الجبار، ستاره کاپا جباری
Saros period دوره ساروس
Satellite Of Jupiter فهرست اقمار مشتری
satellite of saturn فهرست اقمار زحل
satellites of mars فهرست قمرهای سیاره مریخ
satellites of neptune فهرست قمرهای سیاره نپتون
Saturn زحل، کیوان
Schmit telescope تلسکوپ اشمیت
Scl صورت فلکی سنگ تراش(حجار)، حجار
Sco صورت فلکی عقرب(کژدم)، kaj dom، کژدم
scorpio صورت فلکی عقرب(کژدم)، kaj dom، کژدم
scorpion صورت فلکی عقرب(کژدم)، kaj dom، کژدم
Sct صورت فلکی سپر
sculptor صورت فلکی سنگ تراش(حجار)، حجار
Sculptor galaxy کهکشان حجار
scutum صورت فلکی سپر
sea goat صورت فلکی جدی، بزغاله-بزماهی، jad-ei، کاسه درویشان
Second mirror آیینه ثانویه
Semi regular pulsating stars ستاره های متغییر تپشی نیمه منظم
Semi regular variable stars ستاره های متغییر نیمه منظم
Semidetached binary ستاره های دوتایی نیمه چسبیده
Ser صورت فلکی مار(حیه)، hay yeh
serpens صورت فلکی مار(حیه)، hay yeh
serpent صورت فلکی مار(حیه)، hay yeh
serpentarius صورت فلکی حوا(مارافسای)، مارگیر، مارافسای
Sex صورت فلکی سکستان
sextans صورت فلکی سکستان
sextant صورت فلکی سکستان
Seyfert galaxy کهکشان سیفرت
Sge صورت فلکی سهم(تیر)، sahm، کمان، تیر
Sgr صورت فلکی قوس(کمان)، رامی، نیم اسب، کمان
sheikh bahaee شیخ بهایی
Shepherd satellites اقمار شفرد
shield صورت فلکی سپر
Shuttle شاتل(اتوبوس فضایی)
Sidereal Year سال نجومی
Sidereal month ماه نجومی
Siderial day روز نجومی
Silicate سیلیکات
Simorgh rocket ماهواره بر سیمرغ
sinope سینوپه
Sirah صرﺓ الفرس(ستاره آلفای آندرومدا)، sarra tol faras
Sirius شعرای یمانی (sheraye yamani)، تیشتر، شباهنگ، آلفا سگ اکبر
Sirrah صرﺓ الفرس(ستاره آلفای آندرومدا)، sarra tol faras
smaller lion صورت فلکی شیر کوچک، اسد اصغر
Soft gamma repeater(sgr) گاما نرم تکرار شونده
soho ماهواره سوهو
solar and heliospheric observatory ماهواره سوهو
Solar constant ثابت خورشیدی
Solar dynamic observatory رصدخانه خورشیدی سولار داینامیک
Solar eclipse خورشیدگرفتگی
solar granules دانه های خورشیدی، جو دانه
Solar mass جرم خورشید
Solar storm طوفان خورشیدی
solar system منظومه شمسی، سیستم خورشیدی، دستگاه خورشیدی
Solar TErrestrial RElations Observatory ماهواره استریو
solar wind باد خورشیدی
solar-b فضاپیمای هینود
Sombrero galaxy ام 104، کهکشان کلاه مکزیکی
South celestial pole قطب جنوب سماوی
southern crown صورت فلکی اکلیل جنوبی، تاج جنوبی
southern fish صورت فلکی ماهی جنوبی، حوت جنوبی
Southern Pinwheel Galaxy ام 83
Soyuz فضاپیمای سایوز
space debris زباله های فضایی
space launch facility ایستگاه پرتاب فضایی
Space telescope تلسکوپ فضایی
Special relativity نسبیت خاص
Spectral classification رده بندی طیفی
Spectrogram طیف نگاشت، بیناب نگاشت
Spectrograph طیف نگار، بیناب نگار
Spectroheliogram خورطیف نگار
Spectrohelioscope خورطیف نما
Spectroscopic Binary ستاره های دوتایی بینابنمایی (طیفی)
Spherrical abberation ابیراهی کروی، کجنمایی کروی
Spica سماک اعزل(semak a zal)
Spicule سیخک، سنبله
Spindle Galaxy ام 102
Spiral galaxy کهکشان مارپیچی
Spitzer Space Telescope ( SIRTF) تلسکوپ فضایی اسپایتزر
Splinter galaxy کهکشان اسپلینتر
sponde اسپوند
Springfield mounting استقرار اسپرینگ فیلد
Sputnic satellite 2 ماهواره اسپوتنیک 2
sputnik satellite ماهواره اسپوتنیک
Star ستاره ، اختر، نجم
Starburst galaxy کهکشان ستاره فشان
Steins سیارک استینز
Steller evolution تحول ستاره ها، تکامل ستاره ها
Steller wind باد ستاره ای
STEREO ماهواره استریو
STSPLUS software نرم افزار stsplus
Sub dwarf زیر کوتوله
Sub gaint زیر غول
Subaru telescope تلسکوپ سوبارو
Subaru, Seven Sisters ام 45 (خوشه پروین)، ثریا، خوشه پروین
Suhail کاناپوس، سهیل، ستاره آلفا شاه تخته
Summer solstice انقلاب تابستانی
Sun خورشید
Sun grazing comet دنباله دار خورشید خراش، دنباله دارهای کروز
Sundial ساعت آفتابی
Sunflower Galaxy ام 63
Sunspot لکه خورشیدی، کلف
super cluster ابر خوشه
super gaint ابرغول
Superior planets سیارات خارجی
Supernova ابرنواختر
surface brightness درخشندگی سطحی
Surge prominence زبانه موجی
swan صورت فلکی دجاجه(ماکیان)، قو، ماکیان
Swan Nebula ام 17
Swift satellite ماهواره سویفت
sword fish صورت فلکی ماهی زرین(طلایی)
SX Arietis variables ستاره های متغییر SX حملی
SX Phoenicis variable stars ستاره های متغییر SX فونیکسی(سیمرغی)
Symbiotic novae نواختر سیمبیوتیک، ستاره های متغییر RR تلسکوپی
Symbiotic star ستاره سیمبیوتیک
Synchrotron radiation تابش سنکروترون
Synodic moon ماه هلالی
Synodic period دوره هلالی
T Associations انجمن ستاره ای T
T taurus variable stars ستاره های متغییر تی ثوری
table صورت فلکی کوهمیز
Tarantula nebula سحابی رتیل
Tau صورت فلکی گاو (ثور)، ثور، گاونر
taurus صورت فلکی گاو (ثور)، ثور، گاونر
Tel صورت فلکی تلسکوپ(دوربین نجومی)
Telephoto lens لنز تله
telescope صورت فلکی تلسکوپ(دوربین نجومی)
Telescope تلسکوپ
Telescope apperture گشودگی دهانه تلسکوپ
telescopium صورت فلکی تلسکوپ(دوربین نجومی)
Termination Shock ضربه‌ی پایانی
Terrestrial time(TT) زمان زمینی
tethys تتیس
thalassa تالاسا
Thebe تی بی
Tides جزرومد
Time equation معادله زمان
titan تیتان
titania تیتانیا
Tolo satellite ماهواره طلوع
toucan صورت فلکی توکان، طوغان
TrA صورت فلکی مثلث جنوبی، سه گوش جنوبی
Tracking ردیابی
Transit پدیده عبور، پدیده ترانزیت
Trans-Neptunian_object(TNO) اجرام ترانس نپتونی
Tri صورت فلکی مثلث(سه گوش)، سه گوش
triangulum صورت فلکی مثلث(سه گوش)، سه گوش
triangulum australe صورت فلکی مثلث جنوبی، سه گوش جنوبی
Triangulum Galaxy ام 33، کهکشان مثلثی
Trifid nebula ام 20، سحابی مثلثی
Tripod سه پایه
Triton تریتون
Trojan asteroids سیارک های تروجان
Tropic of capricorn مدار راس الجدی
Tropical of cancer مدار راس السرطان
Tropical year سال اعتدالی، سال انقلابی(برجی)
True anomali آنومالی حقیقی
Tuc صورت فلکی توکان، طوغان
tucana صورت فلکی توکان، طوغان
Twilight فلق
twins صورت فلکی جوزا، توامان، دو قلو، دوپیکر
Two Line Elements(TLE) داده های دو خطی ماهواره
Tycho-2 catalogue فهرست ستاره ای تیکو2
U Geminorum variable stars ستاره های متغییر U جوزایی، نواختر کوتوله
Ullysses spacecraft فضاپیمای اولیس
Ultraviolet light تابش ماوراءبنفش
Uma صورت فلکی خرس بزرگ(دب اکبر)، هفت برادران، دب اکبر
Umbra سایه
umbriel اومبریل
UMi صورت فلکی خرس کوچک(دب اصغر)، دب اصغر
Universal Time(UT) زمان بین المللی
universe کیهان، جهان، گیتی
Uranus اورانوس
ursa major صورت فلکی خرس بزرگ(دب اکبر)، هفت برادران، دب اکبر
ursa minor صورت فلکی خرس کوچک(دب اصغر)، دب اصغر
UV Ceti variable stars ستاره های متغییر شراره ای، ستاره های متغییر UV قیطسی
Variable stars ستاره های متغییر
Vaucouleur low قانون واوکولیور
Vega نسر واقع، کرکس نشسته
Vel صورت فلکی بادبان، شراع
vela صورت فلکی بادبان، شراع
Venus سیاره ناهید، زهره
Venus express ونوس اکسپرس
Vesta سیارک وستا
View finder منظر یاب، جوینده
Viking orbiters فضاپیما(مدارنورد) وایکینگ
Vir صورت فلکی سنبله، sonbole، خوشه گندم
virgin صورت فلکی سنبله، sonbole، خوشه گندم
virgo صورت فلکی سنبله، sonbole، خوشه گندم
Virgo A ام 87
Virgo cluster خوشه سنبله
Visible light نور مرئی(دیدگانی)
Vol صورت فلکی ماهی پرنده
volans صورت فلکی ماهی پرنده
Voyager 1 فضاپیمای ویجر 1
voyager 2 فضاپیمای ویجر 2
Vul صورت فلکی روباهک
vulpecula صورت فلکی روباهک
W Ursae majoris(W UMa) ستاره متغییر دبلیو دب اکبری
W Virginis variables ستاره های متغییر W سنبله ای
W. M. Keck Observatory رصد خانه کک، تلسکوپ کک
Waning crescent هلال به سوی محاق(از اشکال هلال ماه)
Waning gibbous تحدب به سوی محاق(از اشکال هلال ماه)
water bearer صورت فلکی دلو(آب ریز)، آب ریز
water snake صورت فلکی شجاع(مار نر)، مار آبی، mar e nar، مار نر
Waxing crescent هلال رو به بدر(از اشکال هلال ماه)
Waxing gibbous تحدب به سوی بدر (از اشکال هلال ماه)
wedge وج
whale صورت فلکی قیطس(نهنگ)، ghay tes، نهنگ
whirlpool galaxy ام 51
White dwarf کوتوله سفید
Wild Duck Cluster ام 11
William huggins ویلیام هاگینز
winged horse صورت فلکی اسب بالدار( فرس اعظم)، faras e azam، فرس اعظم
Winter solstice انقلاب زمستانی
Wolf - Rayet star ستاره ولف رایت
workshop صورت فلکی سنگ تراش(حجار)، حجار
WR star ستاره ولف رایت
X ray اشعه ایکس
X Ray binaries ستاره های دوتایی اشعه ایکسی
XMM-Newton(X-RAY MULTI MIRROR) space telescope تلسکوپ فضایی نیوتن
X-ray jets جتهای اشعه ایکس
X-ray variables ستاره های متغییر اشعه ایکسی
Yarkovssky پدیده یارکوفسکی
yoke mounting استقرار استوایی yoke
Yuri Alekseyevich Gagarin یوری گاگارین
Z Andromedae variables ستاره های متغییر Z آندرومدایی
Z camelopardalis variables ستاره های متغییر Z زرافه ای
Zafaraniye_observatory رصدخانه زعفرانیه
Zenit launcher پرتابگر زنیت
Zenith سرسو(سمت الراس)
Zodiac منطﻗﺔالبروج
ZZ ceti variable stars ستاره های متغییر ZZ قیطسی
 

۷۷۱۲۲۴۲   پیاده سازی : کافه نورون