سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

الف- آ - ب - پ - ت - ث - ج - چ - ح - خ - د - ذ - ر - ز - ژ - س - ش - ص - ض - ط - ظ - ع - غ - ف - ق - ک - گ - ل - م - ن - و - ه - ی - تمامی موارد

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  All

برای کسب اطلاعات بیشتر روی واژه های انگلیسی کلیک نمایید

G
G stars ستارگان رده G
Gaint Magellan telescope(GMT) تلسکوپ غول پیکرماژلان
Gaint star غول سرخ
galactic cluster خوشه باز
galatea گالاتیا
galaxy کهکشان
Galileo Galilei گالیلئو گالیله
Galileo orbiter مدارنورد گالیله
Gamma casseopiae variable stars ستاره های متغییر گاما ذات الکرسی
Gamma ray اشعه گاما
Gamma ray burst(GRB) انفجار پرتوگاما
ganymede گانیمد
garnet star ستاره مو قیفاووسی
Gaspra گاسپرا
Gaussian year سال گاوسی
GCVS فهرست عمومی ستارگان متغییر
Gegenschein نورمخالف، گگن شاین
Gem صورت فلکی جوزا، توامان، دو قلو، دوپیکر
gemini صورت فلکی جوزا، توامان، دو قلو، دوپیکر
Geminid shower بارش شهابی جوزایی
Gemma الفکه، ستاره آلفا تاج
General relativity نسبیت عام
Geodetic effect اثر ژئو دتیک
Giant star غول
Gioto spacecraft فضاپیمای گیوتو
giraffe صورت فلکی زرافه
Glast space telescope تلسکوپ فضایی گلاست(فرمی)
Global positioning system(GPS) سیستم موقعیت یاب جهانی
Globular cluster خوشه کروی
Glonass ماهواره های گلوناس
GO TO گوتو
Gran canaris telescope تلسکوپ گران کاناریس
Gravitational lens عدسی گرانشی
Gravity گرانش
Greenwich observatory رصدخانه گرینویچ
Gregorian telescope تلسکوپ گریگورین
Gru صورت فلکی درنا، قو
grus صورت فلکی درنا، قو
GTC تلسکوپ گران کاناریس
Guide scope اپتیک راهنما، تلسکوپ راهنما، گاید اسکوپ
Guide scope تلسکوپ راهنما
Guidescope mount مقر گاید اسکوپ
 

۷۷۱۲۱۹۱   پیاده سازی : کافه نورون