سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

الف- آ - ب - پ - ت - ث - ج - چ - ح - خ - د - ذ - ر - ز - ژ - س - ش - ص - ض - ط - ظ - ع - غ - ف - ق - ک - گ - ل - م - ن - و - ه - ی - تمامی موارد

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  All

برای کسب اطلاعات بیشتر روی واژه های فارسی کلیک نمایید

ب
باد خورشیدی solar wind
باد ستاره ای Steller wind
باران تاجی Coronal rain
بارش شهابی Meteor shower
بارش شهابی آلفا تک شاخ Alpha Momocerotids
بارش شهابی آلفا جدی alpha capricornids
بارش شهابی آندرومدایی Anderomedid Meteors
بارش شهابی اتای دلوی Eta-Aquarids meteor shower
بارش شهابی ارابه رانی Aurigid shower
بارش شهابی اسدی Leonid meteor shower
بارش شهابی بتا ثوری Beta Taurids
بارش شهابی برساوشی Perseus meteor shower
بارش شهابی جباری Orionid meteor shower
بارش شهابی جوزایی Geminid shower
بارش شهابی حملی Arietids
بارش شهابی ربعی(کوادرانتی) Quadrantids shower
بارش شهابی شلیاقی Lyrids
بارش شهابی کشتیدمی Puppids meteor shower
بازالت basalt
بازوی کهکشانی کشتیدم Carina arm
باطیه Crt، cup، crater
باند جذبی Absorbtion Band
بپی کولومبو Bepi Colombo
بتا رجیو Beta regio
بدر Full moon
بر زانونشسته(جاثی علی الرکبیه) Her، kneeler، hercules
برافزایش Accretion
برجیس Jupiter
برنامه فضایی لونا Luna space programme
بز Ari، ram، aries
بزغاله-بزماهی Cap، sea goat، Capricornus
بعد (BOED) Right ascention(R.A.)
بلاتریکس Bellatrix
بلیزر Blazer
بلیندا belinda
بهترین زمان Best time
بهرام Mars
بولومتر Bolometer
بی کراکس mimosa، beta crucis، Becrux
بیانکا bianca
بیناب نگار Spectrograph
بیناب نگاشت Spectrogram
 

۷۷۱۲۲۳۳   پیاده سازی : کافه نورون