سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

الف- آ - ب - پ - ت - ث - ج - چ - ح - خ - د - ذ - ر - ز - ژ - س - ش - ص - ض - ط - ظ - ع - غ - ف - ق - ک - گ - ل - م - ن - و - ه - ی - تمامی موارد

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  All

برای کسب اطلاعات بیشتر روی واژه های فارسی کلیک نمایید

س
سابرامانیان چاندراسخار Chandrasekhar.Subrahmanyan
سازمان فضایی ایران Iranian space agancy
سازمان ناسا Nasa
سازمان هوانوردی وفضایی آمریکا Nasa
ساعت آفتابی Sundial
سال آنومالی(بی هنجار) Anomalistic year
سال اعتدالی Tropical year
سال انقلابی(برجی) Tropical year
سال بسلی Besselian year
سال گاوسی Gaussian year
سال گرفتی Eclipse year، Ecliptic year(draconic year)
سال گرهی Eclipse year، Ecliptic year(draconic year)
سال نجومی Sidereal Year
سال نوری L.Y، Light year
سالنما Calendar
سایه Umbra
سبع Lup، wolf، lupus
ستاد استهلال
ستارگان BY اژدهایی BY Draconis Stars
ستارگان استراگلر آبی blue straggler stars
ستارگان جمعیت دو Population II Stars
ستارگان حول قطبی Circumpolar stars
ستارگان دوتایی نزدیک Close binary
ستارگان رده A A stars
ستارگان رده Ap Ap Stars
ستارگان رده B B Stars
ستارگان رده F F stars
ستارگان رده G G stars
ستارگان رده K K stars
ستارگان رده M M stars
ستارگان رده O O stars
ستارگان ویژه شیمیایی CP، Chemically pecular stars
ستارگان کربنی Carbon Stars
ستاره Star
ستاره AO ذات الکرسی AO Cassipeia
ستاره CK روباهک CK Vulpeculae
ستاره آلفا تاج Gemma، Alphecca، Alphekka
ستاره آلفا شاه تخته Suhail، Canopus
ستاره آلفا قنطورس Rigil kentaurus، Alpha Centauri (Rigil kentaurus, Toliman)
ستاره آلفا کلب اصغر Procyon
ستاره آلفای قیفاووس Alderamin
ستاره آنکا Ankaa
ستاره اپسیلون دب اکبر Alioth
ستاره اتا حمال Eta carinae
ستاره اتای ثوری Alcyone
ستاره اتای جباری Algiebba
ستاره اتای کارینا(شاه تخته) Eta carinae
ستاره الاولی جنوبی  Alula Australis
ستاره الحنا(ستاره گاما جوزا) Alhena
ستاره المرزم Mirzam
ستاره اومیکرون قیطس o-ceti، mira
ستاره بارنارد Barnard star
ستاره بتا پیکتوریس Beta Pictoris
ستاره بتا ثوری elnath، alnath
ستاره بتا چلیپا mimosa، beta crucis، Becrux
ستاره بتا دجاجه Albireo
ستاره بتا سگ بزرگ Algomeysa (gomeisa)
ستاره بتا صلیب جنوبی mimosa، beta crucis، Becrux
ستاره بتا قنطورسی Hadar، Agena، Beta centauri
ستاره بتا قیفاووس Alfirk
ستاره بتای جبار Rigel
ستاره بلیز Blaze star
ستاره تپنده (تپ اختر) Pulsar
ستاره تپنده دوتایی Binary Pulsar
ستاره جمعیت یک Population I Star
ستاره چی دجاجه Chi Cygni
ستاره دوتایی اخترسنجی Astrometric binary
ستاره رده Ae(ستاره هربیگ Ae/Be) Ae Star
ستاره رده الغول Algol Star
ستاره زتای دب اکبری Mizar
ستاره سیمبیوتیک Symbiotic star
ستاره شمال polaris
ستاره شناس سلطنتی Royal astronomer
ستاره شناسی در چین Astronomy in china
ستاره شناسی در هند Astronomy in india
ستاره فم الحوت Famalhout
ستاره قطبی polaris
ستاره قلب‌العقرب Antares
ستاره گاما اسدی Algeiba، Algiba
ستاره گاما جبار Bellatrix
ستاره گاما دب اصغری Pherkad
ستاره متغییر R اسدی R leonid variable star
ستاره متغییر دبلیو دب اکبری W Ursae majoris(W UMa)
ستاره مغناطیسی Magnetic star
ستاره منقار دجاجه Albireo
ستاره مو قیفاووسی garnet star، Mu cephi
ستاره میرا o-ceti، mira
ستاره نوترونی Neutron star
ستاره های متغییر FK کمایی FKCOM، FK Comae variable stars
ستاره های باریومی Barium stars
ستاره های دوتایی اشعه ایکسی X Ray binaries
ستاره های دوتایی بینابنمایی (طیفی) Spectroscopic Binary
ستاره های دوتایی گرفتی Eclipsing Binary
ستاره های دوتایی نیمه چسبیده Semidetached binary
ستاره های دوتایی وچند تایی Binary and multiple stars
ستاره های رده Be Be stars
ستاره های متغییر Variable stars
ستاره های متغییر ALبادبانی Al velarum Stars
ستاره های متغییر AMجاثی Polars، Am Herculis stars (AM Her)
ستاره های متغییر BY اژدهایی BY Draconis variable stars
ستاره های متغییر DQ جاثی DQ Herculis variables
ستاره های متغییر FU جباری FU Orionis variable stars
ستاره های متغییر HZ جاثی HZ-Herculis variables
ستاره های متغییر PV تلسکوپی PV Telescopii variable stars
ستاره های متغییر R اکلیل شمالی R Corona borealis variable stars
ستاره های متغییر RR شلیاقی RR Lyrae variables
ستاره های متغییر RR تلسکوپی RR Telescopii variables، Symbiotic novae
ستاره های متغییر RV ثوری RV Tauri variable stars
ستاره های متغییر S ماهی طلایی S Doradus variable stars
ستاره های متغییر SX فونیکسی(سیمرغی) SX Phoenicis variable stars
ستاره های متغییر SX حملی SX Arietis variables
ستاره های متغییر U جوزایی U Geminorum variable stars
ستاره های متغییر UV قیطسی UV Ceti variable stars، Flare stars
ستاره های متغییر W سنبله ای W Virginis variables
ستاره های متغییر Z آندرومدایی Z Andromedae variables
ستاره های متغییر Z زرافه ای Z camelopardalis variables
ستاره های متغییر ZZ قیطسی ZZ ceti variable stars
ستاره های متغییر آلفا دو سگان شکاری Alpha(2) canum venaticorum variables
ستاره های متغییر اشعه ایکسی X-ray variables
ستاره های متغییر انفجاری Eruptive variable stars
ستاره های متغییر انفجاری مخرب CV Variables، Cataclysmic variable
ستاره های متغییر بتا شلیاقی Beta Lyrae variables
ستاره های متغییر بتا قیفاووسی Beta Cephi star
ستاره های متغییر بتا کلب اکبری Beta Cephi star
ستاره های متغییر بیضوی Ellipsoidal variables
ستاره های متغییر تپشی Pulsating variable stars
ستاره های متغییر تپشی نیمه منظم Semi regular pulsating stars
ستاره های متغییر تخریبی CV stars، cataclysmic variable binary
ستاره های متغییر تی ثوری T taurus variable stars
ستاره های متغییر چرخشی Rotating variable stars
ستاره های متغییر دلتای سپری Delta scuti stars
ستاره های متغییر ذاتی Intrinsic variables
ستاره های متغییر شراره ای UV Ceti variable stars، Flare stars
ستاره های متغییر غیر ذاتی Extrinsic variable stars
ستاره های متغییر قیفاووسی Cepheid variables
ستاره های متغییر قیفاووسی کوتوله Al velarum Stars
ستاره های متغییر گاما ذات الکرسی Gamma casseopiae variable stars
ستاره های متغییر مغناطیسی Magnetic variable stars
ستاره های متغییر میراگونه Mira type variables
ستاره های متغییر نامنظم Irregular variable stars
ستاره های متغییر نیمه منظم Semi regular variable stars
ستاره ولف رایت WR star، Wolf - Rayet star
ستاره کاپا جباری Saiph
ستاره کروگر 60 Kruger 60
ستاره کف Caph
ستاره کوتوله Dwarf star
سحابی Nebula
سحابی آمریکای شمالی North america nebula
سحابی آندرومدا(امراﺓالمسلسله) m31، Andromeda Galaxy
سحابی بازتابی Reflection nebula
سحابی باگ NGC 6302، Bug nebula
سحابی باکسن دل Baxendell's nebula
سحابی بیر کلاو NGC 6334، Bear Claw nebula
سحابی پروانه Little Dumbbell Nebula,Cork ، Butterfly nebula، m76
سحابی پلیکان Pelican nebula
سحابی تاریک(جذبی) Dark nebula
سحابی جبار m42
سحابی جذبی Dark nebula
سحابی جعبه NGC 6309، Box nebula
سحابی جغد Owl nebula، M97
سحابی چشم گربه Cats eye nebula
سحابی چشمک زن Blinking Planetary
سحابی چوب لباسی Cr 399، Coathanger
سحابی حباب NGC 7635، Bubble nebula
سحابی حلقه (حلقوی) Ring nebula، M57
سحابی خرچنگ crab nebula، M1
سحابی درخش آبی ngc6905، Blue flash nebula
سحابی دمبل کوچک Little Dumbbell Nebula,Cork ، Butterfly nebula، m76
سحابی رتیل Tarantula nebula
سحابی رزت Rosetta nebula
سحابی روزتا(روزت ) Rosseta nebula
سحابی سیاره ای Planetary nebula
سحابی سیاره نما Planetary nebula
سحابی شکارچی m42
سحابی عقاب Eagle nebula، m16
سحابی عقاب Eagle nebula
سحابی قلب Heart nebula
سحابی گلوله برفی آبی Blue snowball
سحابی مثلثی Trifid nebula، m20
سحابی مرداب M8(lagoon neb)
سحابی مورچه Menzel 3، Ant Nebula
سحابی نشری Emission nebula
سحابی کالیفرنیا California nebula
سحابی کوکون cocoon nebula
سرسو(سمت الراس) Zenith
سرعت فرار Escape velosity
سطح نشین قطبی مریخ Mars polar lander(MPL)
سگان شکاری CVn، hunting dogs، canes venatici
سماک اعزل(semak a zal) Spica
سماک رامح(semake rameh) Arcturus (Haris- el- sema)
سمت Azimuth
سمکتین Psc، fishes، pisces
سن زمین Age of the earth
سن هلال Crescent age
سنبله Spicule
سنتور Centaur
سه پایه Tripod
سه گوش Tri، triangle، triangulum
سه گوش جنوبی TrA، southern triangle، triangulum australe
سها(soha) Alcor
سهیل Suhail، Canopus
سوانته آرحنیوس Arrhenius, Svante August (1859- 1927)
سولون ایروینگ بای لی Bailey solon irving
سی سی دی Charge -coupled-device، CCD
سیارات خارجی Superior planets
سیارات داخلی Inferior planets
سیاره Planets
سیاره تیر Mercury
سیاره فراخورشیدی Extrasolar planet
سیاره ناهید Venus
سیاره کوتوله Dwarf planet
سیارک Asteroid
سیارک آر تووسا Arethusa asteroid
سیارک آریستارخوس Aristarchus
سیارک آسبولوس Asbolus
سیارک آمفیتریت Amphitrite
سیارک آنتی اوپ Antiope asteroid
سیارک آنجلی نا Angelina
سیارک اروس Eros
سیارک استینز Steins
سیارک اسکلپیوس Asclepius
سیارک امپلا 198 Ampella asteroid
سیارک باک چس bacchus asteroid
سیارک جونو Juno asteroid
سیارک چیرون chiron
سیارک دیوتیما Diotima asteroid
سیارک رده A A-class asteroid
سیارک های تروجان Trojan asteroids
سیارک هما LA1986(3988) asteroid
سیارک وستا Vesta
سیارک کاستالیا Castalia
سیارکهای آتن Aten asteroid
سیارکهای آرجونا Arjuna asteroid
سیارکهای آمور Amor Asteroids
سیارکهای قطع کننده مدار زمین Earth Crossing Asteroids
سیاه چاله Black hole
سیاهچال Black hole
سیاهچاله Black hole
سیخک Spicule
سیستم خورشیدی solar system
سیستم موقعیت یاب جهانی Global positioning system(GPS)
سیستمهای کاتادیوپتریک Catadioptric systems
سیف الجبار Saiph
سیف(شمشیر) Saiph
سیلیکات Silicate
سینوپه sinope
 

۷۷۱۲۳۷۶   پیاده سازی : کافه نورون