سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

کراچت مغناطیسی
Magnetic crochet

تغییرات سریع درمیدان مغناطیسی سمت روز زمین که بدنبال رسیدن آثار زبانه های خورشیدی رخ می دهد.این تغییرات با خود زبانه آغاز می شوند اما دارای عمر کمتری بوده و ناشی از جریانات الکتریکی درون یونکره پایینی زمین ونتیجه تغییرات رسانایی ویونیزاسیون القاء شده از زبانه های خورشیدی هستند.

 

۷۷۱۳۱۲۵   پیاده سازی : کافه نورون