سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

منطقه خط باریک
Narrow line region

ناحیه ای از کهکشانهای فعال که خطوط  باریک نشری مجاز وممنوعه از آن ساتع می شود.اصطلاح باریک برای تمایز گذاری بین خطوطی که عرض آنها عموما"بزرگتر یا مساوی 300 کیلومتر درثانیه است( از اینرو خطوط پهن  غیر عادی مربوط به کهکشانهای غیر فعال )وخطوطی که عرض کلی آنها در نصف ارتفاع بیشینه چند هزار کیلومتر درثانیه است ودر ناحیه ای خاص از هسته های فعال(ناحیه خط پهن)تولید می شوندو با NLR  متفاوت است استفاده می شود.فرآیند تحریک کننده گاز با انتشار باریک خطی احتمالا"یونیزاسیون نوری ناشی از هسته فعال می باشد.تصور براین است که شاید گرم کنندگی مکانیکی نیز دارای نقشی در ایجاد این خطوط باریک باشد.تصاویر چند کهکشان از نوع سیفرت -2 بدست آمده ازتلسکوپ فضایی هابل نشان میدهد که مورفولوژی گازهای با خطوط نشری باریک دارای ارتباط نزدیکی با پلاسمای رادیویی است که از هسته بیرون می زند.

 

۷۷۱۱۹۷۱   پیاده سازی : کافه نورون