سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

تکینگی عریان
Naked singularity

در نسبیت عام ،تکینگی ای که درون یک سیاهچاله مخفی نشده باشد.تکینگی مکانی است که قوانین شناخته شده فیزیکی اعتبار خود را از دست می دهند.بنابراین تکینگی اصولا" می تواند ماده وتشعشع رابا آهنگی وبه مقادیری غیر قابل پیش بینی از خود ساتع کند. معادلات انیشتین به خودی خود نمیتواند آفرینش نقاط  تکینگی عریان را ممنوع کند.نمونه هایی از حل دقیق معادلات انیشتین را می توان نام برد که در آن نقاط تکینگی وجود دارد.این نکته که نقاط تکینگی عریان می توانند طی رمبش اجرام ابرجرم تولید شوند از موارد قابل توجه درتئوری ها می باشد.تاکنون هیچ مشاهده ای از این نقاط انجام نشده است.بنابراین تنها نقطه تکینگی که در ستاره شناسی مشاهده ای مطرح است همان تکینگی ای است که به آفرینش کیهان منجر شده است.

 

۷۷۱۲۳۳۲   پیاده سازی : کافه نورون