سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

فضازمان ماجامدار-پاپاپترو
Majumdar-papapetro space time

در نسبیت ،فضازمانی استاتیک که فقط دارای میدانهای الکتریکی است .در این میدانها صفحات تراز پتانسیل گرانشی(V) وپتانسیل الکتریکی(Ф) با هم تطابق دارند.جواب معادلات گرانشی به شکل زیر است که در آن A  و B  ثابتهای اختیاری هستند وG  ثابت گرانشی است.

V=A+BФ+(1/2)GФ*Ф                                                   

 

 

۷۷۰۲۹۵۹   پیاده سازی : کافه نورون