سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

هیدروژن فلزی
Metallic hydrogen

وقتی مولکولهای هیدروژن تحت فشار زیاد باشد مولکولها از هم می گسلند .در این حالت اتمی جدید الکترونها آزاد شده وآزادانه حرکت می کنند وبه هیدروژن خواصی فلز مانند می دهند.فشار لازم برای این حالت به دما بستگی دارد اما آزمایشهای ضربه ای مقدار فشار لازم را دردمای 3000 درجه کلوین برابر با 140 گیگاپاسکال نشان می دهد.

 

۷۷۰۵۳۸۲   پیاده سازی : کافه نورون