سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

نوفه میکروموجی
Microwave burst

تابش امواج رادیویی ناگهانی در خورشید در طول موجهای در حد میلیمتر تاسانتی متری.این امواج معمولا" همراه با زبانه های دیدگانی و/یا زبانه های اشعه ایکس هستند.این تابشها چشمه اصلی الکترونهای جو خورشید نیز به حساب می آیند.

 

۷۷۰۵۳۷۸   پیاده سازی : کافه نورون