سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

زاویه فاز
Phase angle

زاویه بین خورشید ویک نظاره گر آنگونه که از دید مرکزیک جسم در منظومه شمسی مشاهده می شود.در زاویه فاز صفر درجه،خورشید وشخص نظاره گر دقیقا" در یک امتداد قرار دارند ونظاره گر می توان سطح جسم را بطور کامل وروشن شده توسط خورشید ببیند.در زاویه فاز 180 درجه خورشید ونظاره گر در دو سمت مخالف جسم قرار دارند وتمام طرف تاریک جسم به سمت نظاره گر می باشد.

 

۷۷۱۱۶۸۷   پیاده سازی : کافه نورون