سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

ستاره های متغییر اشعه ایکسی
X-ray variables

چشمه های اشعه ایکسی که در نور دیدگانی، متغییر دیده میشوند و دارای مشابهت زیادی با متغییرهای نوع انفجار مخرب هستند(بویژه با ستاره های دوتایی متغییر تخریبی).تغییرات نور دیدگانی چنین ستاره هایی بسیار تحت تاثیر تغییرات ناحیه اشعه ایکس میباشد.دو نوع ویژه ستاره های متغییر AM  جاثی(یا POLARS ) وستاره های متغییر HZ  جاثی (یا  پالسارهای اشعه ایکسی)میباشد.

 

 

۷۷۱۳۱۰۷   پیاده سازی : کافه نورون