سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

ستاره های متغییر مغناطیسی
Magnetic variable stars

 گونه ای ستاره های متغییر انفجاری مخرب در سیستمهای ستاره ای دوتایی نزدیک بهم که در آن یک کوتوله سفید اصلی دارای میدان مغناطیسی قوی بوده که این میدان منجر به تغییرات شعاعی جریان مواد در سیستم دوتایی می شود.این گروه با توجه به شدت میدان مغناطسی شان به دو زیر گروه ستارگان AM  جاثی(یا polars) وستارگان DQ  جاثی(یا ستارگان نیمه polars) تقسیم می شوند.

این گروه با نام ستاره های دوتایی مغناطیسی انفجاری مخرب هم شناخته می شوند.

 

۷۶۶۱۸۶۴   پیاده سازی : کافه نورون