سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

پراش نور
Diffraction

پدیده ای که نور در عبور از شکافی باریک یا سوراخی خرد از خود بروز می دهدو در نتیجه ی آن نوارهای تاریک و روشن متناوب به وجود می آید.  

پدیده پراش نور دارای نقش تعیین کننده ای در توان بزرگنمایی تئوری تلسکوپها می باشد 

منبع: 

www.arzosama.com  

 

۷۷۱۲۸۷۸   پیاده سازی : کافه نورون