سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

خورطیف نگار
Spectroheliogram

اسبابی که از خورشید،در نور تکفام(یک رنگ)عکس می گیرد.  spectro  به معنای طیف helio  به معنای خورشید وgram  به معنای نگار است.

واژه های مرتبط:طیف نگار--- خورطیف نما

 

۷۷۱۲۳۴۱   پیاده سازی : کافه نورون